Replika Urada župana Občine Domžale na članek Domžalske tra(m)parije, objavljen 1. 12. 2016

0
2610

Iz županovega urada smo dobili demanti na naš nekoliko šaljivi zapis »domžalske tra(m)parije« v prejšnji številki, kjer korigirajo dodatke, ki jih dobivajo svetniki za svojo udeležbo na sejah.

Po teh navedbah uradno znaša 3.661.25 € bruto in ne 3.887,44, kot smo zapisali v tra(m)parijah. Da pa si zneska nismo izmislili, dokazuje tale seznam Ministrstva za javno upravo o najbolje plačanih županih v Sloveniji, ki ga objavljamo.

place_zupanov_dnevnik
Urad župana Občine Domžale

Zadeva: Replika na članek Domžalske tra(m)parije, objavljen 1. 12. 2016 v Domžalskih novicah

Spoštovani,
v nadaljevanju vam pošiljamo naše odgovore na vaš članek, objavljen v Domžalskih novicah, dne 1. 12. 2016, pod prispevek Domžalske tra(m)parije, na strani št. 4:
Uvrstitev županov v plačni razred je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, ki je bil sprejet na državni ravni, s strani Državnega zbora RS. V Prilogi 3 navedenega zakona je določeno, da se funkcije županov uvrščajo v plačne razrede na podlagi števila prebivalcev lokalne skupnosti.Glede na število prebivalcev Občine Domžale (po podatkih Statističnega urada RS 35.458 prebivalcev), se upošteva razpon od 30.001 do 100.000 prebivalcev, kar ustreza funkciji župan III in se funkcija župana Občine Domžale uvrsti v 55. plačni razred, kjer znaša osnovna plača 3.661,25 EUR bruto in ne 3.887,44 EUR bruto, kot je napačno navedeno v članku.
Uvrstitev v 55. plačni razred za župana III je bila določena v prilogi zakona že v letu 2007 in se do danes ni spremenila, zato uvrstitev v 55. plačni razred ni posledica »pridnega množenja« prebivalcev, kot to navaja članek.

V skladu s Pravilnikom o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov se za vodenje seje občinskega sveta izplača sejnina v višini 7,5 % plače župana, kar znaša 274,59 EUR bruto, zato je tudi podatek o višini 517 EUR bruto za vodenje seje napačen. Nikoli pa ni bilo določeno, da je za vodenje seje določena sejnina v višini 1% županove plače, ki bi bila kasneje spremenjena na 7,5 % plače župana.

Svetniki prejmejo za udeležbo na seji 5,8 % plače župana oziroma 212,35 EUR bruto (in ne 225,47 EUR bruto).

Zaradi lažje izvedbe sej, na katerih je župan predlagatelj skoraj vseh točk, ki se obravnavajo na sejah občinskega sveta, je župan v skladu z 59. členom Poslovnika Občine Domžale dal pooblastilo za vodenje sej članu občinskega sveta.

Z lepimi pozdravi,
Teja Hauptman, mag. nov. štud.

Oglasno sporočilo