TeDni(K) Občine Kamnik (12.12.2016)

0
2602

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

T e D n i (K) ObčineAsfaltiral se je še zadnji odsek regionalne ceste Kamnik-Ločica, na katerem je potekala gradnja. Nadaljevala se je gradnja pločnika skozi Tesnice proti Soteski. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z deli na regionalni cesti Kamnik-Ločica in gradnjo dostopne ceste proti Vodohranu Soteska. Polagata se kanalizacija in vodovod. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini.   

Trdinova ulica

Komunalno podjetje Kamnik, d. d. je v preteklem tednu zaključilo z deli na Trdinovi ulici, kjer se je izvedla sanacija kanalizacije z izgradnjo nove fekalne kanalizacije v dolžini105 metrov, meteorne kanalizacije v dolžini 105 metrov, obnova vodovoda v dolžini140 metrov, sanacija zgornjega ustroja ceste s tamponskim materialom v debelini 40 centimetrov in izvedel nov asfalt v debelini 8 centimetrov.

Ureditev pobočja Malega gradu

Na severnem pobočju Malega gradu poteka II. faza ureditve. Ureditev se izvaja skladno z izdelano projektno dokumentacijo in kulturno-varstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Ureditve severnega pobočja zajema zaščito severnega pobočja z zavarovanjem pretežnega dela pobočja z izvedbo zaščitnih mrež in lahke lovilne palisade za zaščito pred nevarnostjo padajočega kamenja. Na severovzhodnem delu pobočja pa se bodo preperele kamnine odstranile, večji porušeni in nevarni bloki se bodo injektirali in sidrali v kompaktno kamenino. Dela bodo zaključena v mesecu decembru.

Poleg zaščite severnega pobočja Malega gradu se izvaja čiščenje celotnega pobočja Malega gradu, ki zajema odstranjevanje nizke podrasti. Za izvedbo čiščenja pobočja Malega gradu je Občina Kamnik na podlagi vloge pridobila kulturno-varstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V času čiščenja, predvidoma do 23. decembra 2016, bo zaradi varnosti zaprt dostop na Mali grad. Zaradi varnosti in nemotenega odvoza in mletja podrasti pa bodo v mesecu decembru oziroma do predvidoma 23. decembra 2016 izvedene občasne 1-urne popolne zapore Parmove ulice.

Vse občanke in občane  naprošamo, da upoštevajo navodila izvajalca ter se zahvaljujemo za strpnost pri izvajanju del, ki bodo občasno povzročali hrup zaradi mletja in odvoza podrasti ter vejevja.  

Sanacija vozišča v Hruševki

Zaključujejo se gradbena dela glede sanacije vozišča nad mostom v Hruševki. Izvedena je bila zamenjava ustroja vozišča, drenaža, mulda inasfaltiranje poškodovanega vozišča.

Sanacija dela občinske ceste v dolžini 30 metrov bo preprečevala zamakanje predhodno obnovljenega mostu na tem odseku. Dela bodo v celoti zaključena v mesecu decembru.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek se pri svojem delu pogosto srečuje z neusklajenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnin v postopkih ravnanja z nepremičnim premoženjem, kar lahko posledično bistveno zavleče sam postopek. Zato je pomembno, da se pred začetkom postopkov ravnanja (pridobivanja, razpolaganja) s stvarnim premoženjem opravi pravni pregled stvarnega premoženja. Ta zajema pregled z vidika urejenost lastništva, posesti ter obligacijskih in stvarnopravnih pravic na stvarnem premoženju. Pravni status stvarnega premoženja, ki ne omogoča pravilne izvedbe postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem, mora biti torej nujno urejen pred sklenitvijo pravnega posla.

Oddelek za urejanje prostora

Skladno s podanim povabilom smo za načrtovano javno naročilo »Prestavitev vodovoda visoka cona v območju B3 Novi trg« prejeli štiri ponudbe. Izveden je bil postopek odpiranja in analize prejetih ponudb za izbor najugodnejšega ponudnika. V razpisni dokumentaciji je bilo poudarjeno, da si pridržujemo pravico preklicati že opravljen razpis. V zvezi z navedenim je potrebno od lastnika zemljišča, po katerem poteka kategorizirana cesta, hodnik za pešce ter obstoječi in načrtovani komunalni vodi, pridobiti še ustrezno listino za načrtovan poseg. V zvezi z navedenim sta na sedežu Občine Kamnik potekala tudi dva usklajevalna sestanka s predstavniki lastnika. Želja Občine je, da izvede odkup celotnega zemljišča, po katerem poteka že navedena javna komunalna infrastruktura. Po sklenitvi navedenih pogodb bo z izbranim izvajalcem možno podpisati izvajalsko pogodbo.

Na gradbišču v Lazah v Tuhinju poteka gradnja fekalne kanalizacije. S predstavnikom izvajalca, nadzora in koncesionarja je bil izveden ogled trase izvedbe. Koncesionar jeizbranemu izvajalcu del določil mesta priključkov za obstoječe stanovanjske hiše, že načrtovan objekt (zanj je individualni investitor že pridobil gradbeno dovoljenje)in za morebitne bodoče objekte. Celotno območje zemljišč ob načrtovani trasi je predvideno kot zazidljivo zemljišče. Izvedena je bila zakoličba obstoječih komunalnih vodov ter trasa poteka predvidenega kanala, vključno s lokacijami revizijskih jaškov in globinami.

Na gradbišču v soseski B8 Zgornje Perovo so gradbena dela v polnem teku.Dela izvedbe kanalizacije na tem odseku so izjemno zahtevna zaradi obstoječih komunalnih vodov (vodovod, elektro kanalizacija, javna razsvetljava, kabelska kanalizacija, telekomunikacijsko optično omrežje, plinovodno omrežje). Za izvedbo teh del izbrani izvajalec na tem območju (Pot na Dobravo, Pot v Rudnik) izvaja začasno spremembo prometnega režima (delna in popolna zapora), ki bo predvidoma trajala do 19. decembra 2016.Poleg rekonstrukcije kanalizacije v sklopu te investicije poteka še izgradnja nivojskega križišča ter izvedba dela hodnika za pešce.

Oddelek za razvoj in investicije

V ponedeljek, 5. december 2016, je v sejni sobi Občine Kamnik potekala delavnica o štirih aktualnih kmetijskih razpisih. Delavnice se je udeležilo 14 kmetov iz širšega območja Kamnika. Boštjan Kos in Robert Kajsersbeger, izkušena svetovalca na področju priprave projektnih vlog iz podjetja 2KM Consulting d.o.o., sta predstavila aktualne kmetijske razpise, ki omogočajo sofinanciranje investicij na vodovarstvenih območjih, hribovsko gorskih območjih, pri ekološki pridelavi in predindustrijski predelavi lesa. Izpostavila sta specifične pogoje posameznega razpisa, kot so nakup opreme skladno s katalogom stroškov in pogoji razpisa, pravočasno pripravo ključne dokumentacije (npr. gradbeno dovoljenje), posebnosti pri oddaji skupinskih vlog, še posebej pa sta opozorila na obveznosti, ki jih imajo prejemniki sredstev. Večina časa je bila namenjena odgovorom na vprašanja udeležencev.Posvetovali so se o načinu izvedbe skupne čistilne naprave, vodenju računovodstva, nakupu opreme in podobno.

Delavnica je potekala v okviru Razvojnega partnerstva Srce Slovenije, ki ga sofinancira Občina Kamnik, organizirala pa jo je Zadruga Jarina. Na vodovarstvenih območjih, hribovsko-gorskih območjih, pri ekološki pridelavi in predindustrijski predelavi lesa. Izpostavila sta specifične pogoje posameznega razpisa, kot so nakup opreme skladno s katalogom stroškov in pogoji razpisa, pravočasno pripravo ključne dokumentacije (npr. gradbeno dovoljenje in popis del), posebnosti pri oddaji skupinskih vlog, obdobju opravičenosti splošnih stroškov ter še posebej opozorila na obveznosti, ki jih imajo prejemniki sredstev.

V sredo, 7. decembra 2016, je na Mestni občini Ljubljana potekala 4. seja Sveta Ljubljanske urbane regije. Med drugim je bil na seji obravnavan tudi osnutek Dogovora za razvoj Ljubljanske urbane regije 2016-2019. Svet LUR je potrdil predlagano listo najpomembnejših regijskih projektov, ki so šli čez sito usklajevanj z različnimi ministrstvi. Med izbranimi 22 projekti (izmed več kot 500 predlogov) je Občina Kamnik nosilec 3 projektnih predlogov (Zelena os regije, Prenova mestnega jedra, Turistični razvoj Velike planine), poleg tega je zastopana v več skupnih regijskih projektih. Predmet direktnega sofinanciranja naj bi bili prvi trije projektni predlogi (od tega je Občina Kamnik vključena v dva). Prvi na seznamu je projekt Zmanjševanje poplavne ogroženosti LUR, v okviru katerega bomo izvedli protipoplavne ureditve na Kamniški Bistrici, drugi pa je projekt Kreativni in aktivni mladi, ki je usmerjen k ustvarjanju novih delovnih mest za mlade.

O okviru evropskega projekta »Sort« je oblikovan nov turistični produkt na območju Kamnika  za generacijo 55+. V projektu sodeluje 7 držav – Slovenija, Grčija, Italija, Hrvaška, Bolgarija in Madžarska. Vsaka država je pripravila 10-dnevni turistični program. Projekt z akronimom SORT je sofinanciran v okviru EU programa COSME, nosilec aktivnosti v Sloveniji pa je zadruga Jarina. Turistični paket v Sloveniji je osredotočen na širše območje Kamnika. Program vključuje kulturne, naravne in etnografske značilnosti območja Kamnika in je usmerjen na potrebe starejših oseb. Spodbujanje turizma izven glavne sezone je za območje Kamnika zelo pomembno in starejši gostje so ena ključnih ciljnih skupin.

Razvojni center Srca Slovenije kot partner sodeluje v evropskem projektu z imenom HoCare »Zagotavljanje inovativnih rešitev za oskrbo na domu s krepitvijo inovacijskih ekosistemov«, ki se izvaja v okviru programa Interreg Europe. Projekt HoCare se ukvarja s problematiko staranja prebivalstva v osmih evropskih regijah in spodbuja deležnike v posameznih državah k čim bolj aktivni vlogi pri zavzemanju za izboljšanje instrumentov politike na tem področju. Promovira tudi uporabo digitalnih inovacij v lokalnem gospodarstvu in njihovih prednosti v tradicionalnih sektorjih. Z namenom iskanja inovativnih rešitev za oskrbo na domu projekt hkrati spodbuja različne deležnike v posameznih državah k čim bolj aktivni vlogi pri zavzemanju za spremembe na tem področju.

Staranje prebivalstva je izziv za vse regije v Evropski Uniji, tudi za Občino Kamnik. Obenem pomeni tudi priložnost za rast in delovna mesta, saj je v inovativnih rešitvah za oskrbo na domu veliko potenciala tudi za mala in srednje velika podjetja.Posledično smo se z namenom optimiziranja rešitev, ki jih že zagotavljamo našim občankam in občanom na področju domače oskrbe in novih tehnologij, v sredo, 7. decembra 2016, udeležili 1. srečanja deležnikov projekta HoCare, na katerem smo s preostalimi uveljavljenimi soustvarjalci oskrbe na domu (Telekom Slovenije d.d., ZDUS, Zavod Oreli, Zavod Pristan, socialno podjetje Simbioza, Zavod za medgeneracijske kooperative, Prebujevalnica, Klinika Doktor 24,…) spoznali uspešne inovativne projekte v domači oskrbi in smer razvoja dejavnosti domače oskrbe in področja inoviranja.Predstavnica vladnega sektorja je predstavila nacionalno vizijo domače oskrbe, zlasti 2 pilotna projekta, ki bosta v leta 2017 razpisana s strani Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti.

Oglasno sporočilo