TeDni(K) Občine Kamnik (19.12.2016)

0
2559

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

Potekalo je asfaltiranje pločnika skozi Tesnice proti Soteski. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste Kamnik-Ločica. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z deli ob regionalni cesti in izkopom gradbene jame za vodohran Soteska. Polagata se kanalizacija in vodovod. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini.   

Javna blagajna

Občina Kamnik tudi v letu 2017 nadaljuje z zagotavljanjem storitev javne blagajne za občanke in občane občine Kamnik, za kar so v proračunu načrtovana sredstva.

Za izvajanje storitve javne blagajne je bila za leto 2017 izbrana Delavska hranilnica d.d.z izpostavo na Tomšičevi 11. Banka bo v kamniški poslovalnici nudila storitev plačevanja plačilnih nalogov brez provizije izdajateljev plačilnih nalogov (javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov) za občanke in občane občine Kamnik.

Javna blagajna v Delavski hranilnici bo pričela izvajati storitve takoj po novoletnih praznikih.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Uskladitev identifikacijskega znaka nepremičnin v zemljiški knjigi z identifikacijskim znakom nepremičnin v evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije

Zakon o zemljiški knjigi v 3. členu določa, da je identifikacijski znak zemljiške parcele identifikacijska oznaka te parcele, kot je vpisana v zemljiškem katastru, identifikacijski znak stavbe ali njenega posameznega dela pa njuna identifikacijska oznaka, kot je vpisana v katastru stavb.

Do sedaj identifikacijski znaki nepremičnin v zemljiški knjigi niso bili enaki identifikacijskim znakom nepremičnin v izvornih evidencah, to je v zemljiškem katastru in katastru stavb, ki jih vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. V okviru projekta Slovensko sodstvo 2020, bo Slovenija do konca leta 2016 uskladila identifikacijske znake nepremičnin v zemljiški knjigi z identifikacijskimi znaki nepremičnin v evidencah Geodetske uprave. Občanke in občane obveščamo, da navedeno upoštevajo v pravnem prometu z nepremičninami.

Primer načrtovane spremembe identifikacijskih znakov nepremičnin v elektronski zemljiški knjigi

Staro označevanje
ID znak kratek ID znak dolg
1911-1143/0-0 parcela št. 1143/0 k.o. 1911 – KAMNIK (ID …)
1911-123-3 posamezni del št. 3 v stavbi št. 123

k.o. 1911 – KAMNIK (ID …….)

Novo označevanje
ID znak kratek ID znak dolg
parcela 1911 1143 katastrska občina 1911 KAMNIK parcela 1143 (ID …)
del stavbe 1911-123-3 katastrska občina 1911 KAMNIK

stavba 123 del stavbe 3 (ID …….)

Oddelek za družbene dejavnosti

Center za socialno delo Kamnik je s strani Socialne zbornice Slovenije pretekli teden prejel poročilo o verifikaciji izvajanja programa v Dnevnem centru Štacjon, kar pomeni, da je izvajanje programa za osebe s težavami v duševnem zdravju, verificirano kot javni socialno-varstveni program. To obenem tudi pomeni, da se bo center prijavil na razpis za sofinanciranje programa resornega ministrstva za sklop »Javni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v obdobju od leta 2017 do 2023«. V ta sklop sodijo programi, ki so uporabnikom na voljo daljše časovno obdobje in vključujejo dalj časa trajajoče aktivnosti na podlagi individualiziranih načrtov obravnave.

Na Osnovni šoli Stranje je varovance Društva Sožitje Kamnik obiskal Božiček. Varovance je z darilom ob prihajajočih praznikih razveselil tudi župan Marjan Šarec, za pestro dogajanje pa so poskrbele učenke in učenci gledališke skupine Osnovne šole Stranje pod mentorstvom Mire Papež, ki so letos zaigrali prisrčno igrico »Kdo je napravil Vitku srajčico.«

Oddelek za razvoj in investicije

V ponedeljek, 12. decembra 2016, je v Čebelarskem centru Slovenije na Brdu pri Lukovici potekalo skupno srečanje koordinatorjev občin Razvojnega partnerstva središča Slovenije. Na srečanju smo obravnavali osnutek programa dela RPSS za leto 2017, ki je pripravljen na osnovi že izvedenih razgovorov na posameznih občinah, vključno s kratko predstavitvijo novih evropskih projektov, ki se že izvajajo oziroma se bodo pričeli izvajati v prihodnjem letu in bodo vključeni v program RPSS z vsebinami, vezanimi na območje občin RPSS. Razvojni center Srca Slovenije bo za Občino Kamnik tudi v prihajajočem letu opravljal aktivnosti na naslednjih vsebinskih področjih: vključevanje v nacionalne in evropske partnerske mreže ter podpora razvojnim timom občin, turizem, rokodelstvo, podjetništvo ter lokalna samooskrba.Poseben poudarek bo na krepitvi kompetenc razvojnega oddelka občine ter lokalnega prebivalstva za oblikovanje trajnostnih razvojno naravnanih projektov in njihovo implementacijo v lokalno okolje.

V torek, 13. decembra 2016, smo se predstavniki Oddelka in Civilne zaščite Občine Kamnik udeležili srečanja v Italiji (Trstu) na Nacionalnem inštitutu za oceanografijo in geofiziko. Na srečanju so bili poleg nas prisotni predstavniki Univerze iz Trsta, Univerze iz Ferrare,predstavniki različnih sektorjev Nacionalnega inštituta za oceanografijo in geofiziko (predvsem iz področja naravnih nesreč), predstavniki Občine Doberdob in predstavniki Briške jame.Izmenjali smo si poglede, dobre prakse, izkušnje in potrebe, predvsem na tematiko potresov, usadov, poplav in drugih naravnih ujm. Iskali smo skupne interese za čezmejne projekte s področja turizma, narave, okolja in kulture. Pogovarjali smo se o aktivnostih in sodelovanju v okviru prireditev, povezanih s svetovnim dnevom vode (22. marec). Ogledali smo si tudi Briško jamo, v kateri so nameščeni različni seizmološki znanstveni instrumenti, med drugim tudi dve geodetski nihali (največji na svetu), dolgi približno 100 metrov, ki merita tudi zelo majhne tektonske premike. Občina Kamnik želi okrepiti stike predvsem z zamejskimi občinami v Italiji  in z nekaterimi drugimi organizacijami, s katerimi vidimo možnosti nadaljnjega projektnega sodelovanja.

V torek 13. decembra 2016, je na Mestni občini Ljubljana potekala 5. seja Razvojnega Sveta Ljubljanske urbane regije. Med drugim so bili na seji obravnavani osnutek Dogovora za razvoj Ljubljanske urbane regije 2016-2019, Končno poročilo Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 ter Letno poročilo Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020 za leto 2015, potrjeno pa je bilo tudi pooblastilo Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije za izvajanje nalog izvajalca regijske sheme kadrovskih štipendij 2016-2022. Razvojni Svet LUR je podrobneje predstavil listo 22 regijskih projektov, ki so šli čez sito usklajevanj z različnimi ministrstvi skupaj z razlogi za njihovo izbiro in metodo, po kateri so bili projekti uvrščeni na listo najpomembnejših regionalnih razvojnih projektov. Zaenkrat so predvidena sredstva za prve tri regionalne projekte, in sicer za projekt zmanjševanja poplavne ogroženosti v LUR, projekt spodbujanja zaposlovanja in inovativnosti mladih v regiji »Kreativni in aktivni mladi« ter projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Ljubljanice. Sredstva za financiranje omenjenih razvojnih vsebin (ki jih bo lahko črpala tudi Občina Kamnik), bodo razpisana preko različnih razpisov pristojnih ministrstev.

V četrtek, 15. decembra 2016, smo imeli predstavniki Strokovne komisije za reševanje razvojne problematike območja Velike planine delovni sestanek na Občini Luče v zvezi z reševanjem prometne in druge problematike Velike planine. Velika planina leži pretežno na območju Občine Kamnik, deloma pa tudi na območju Občine Luče. Dogovorili smo se za sodelovanje in določili prioritetne aktivnosti, ki jih bomo izvajali v letu 2017.   

Oglasno sporočilo