TeDni(K) Občine Kamnik (3.1.2017)

0
2855

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

V prejšnjem tednu se dela niso izvajala.V prihajajočem letu se bodo dela nadaljevala na območju Kavrana, kjer bo promet, na regionalni cesti Kamnik-Ločica, še nekaj časa potekal izmenično.

Ob koncu leta se vsem občankam in občanom občine Kamnik iskreno zahvaljujemo za potrpežljivost. Zavedamo se namreč, da so vam gradbena dela, predvsem zaradi številnih cestnih zapor, povzročala nemalo nevšečnosti.

Tudi v prihodnje vas prosimo za razumevanje in strpnost, z veseljem pa vas obveščamo, da smo v občini Kamnik na območju med Kamnikom in Šmartnim v Tuhinju od novembra 2015 do danes zgradili več kot 10 kilometrov kanalizacije in vodovoda. Hkrati je bil zgrajen tudi 770 metrov dolg pločnik in dograjena javna razsvetljava med Sotesko in Kamnikom. Novozgrajena infrastruktura bo pomembno vplivala na varovanje našega skupnega okolja, za katerega smo dolžni poskrbeti tudi z mislijo na naše zanamce.

Ekipa Službe za izvedbo kohezijskih projektov vam želi lepe praznike in vse dobro v letu 2017!

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na podlagi Stanovanjskega zakona in Poslovnika državnega zbora je Državni zbor sprejel resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje 2015 – 2025.Nacionalni stanovanjski program oblikuje aktivno stanovanjsko politiko, s katero država prispeva k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce. Ključno vodilo novega programa je bilo načelo javnega interesa za ustvarjanje pogojev, s katerimi se širšemu krogu prebivalcev omogoči enakopravne možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja.

Stanovanjska politika pomeni obliko javnega posega na stanovanjsko področje in deluje v funkciji spodbujanja in podpore gospodarskemu razvoju ter razvoju celotne družbe, v smislu ohranjanja prebivalstva in zagotavljanja kakovostnega življenjskega okolja prebivalcem. Nacionalni stanovanjski program je integralen dokument, za njegovo učinkovito izvajanje se zavezuje Vlada Republike Slovenije, zlasti resorji na  področju financ, sociale, gospodarskega razvoja in prostora. Glavno vlogo izvajalca nacionalne stanovanjske politike opravlja Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Lokalne skupnosti bodo k uspešni izvedbi progama prispevale z učinkovito zemljiško politiko in zagotavljanjem zadostnih količin komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo, zlasti javnih najemnih stanovanj prispevale lokalne skupnosti. Aktivno vključevanje drugih deležnikov, kot so nevladne organizacije in različna združenja, igra pomembno vlogo pri iskanju in uvajanju različnih primerov dobrih praks za izboljšanje stanovanjske oskrbe, predvsem pri spreminjanju selitvenih in bivanjskih navad.

Stanovanjska politika s svojim povezovalnim značajem in poseganjem na različna področja delovanja države predstavlja integralni instrument za doseganje ciljev, zapisanih v razvojnih, prostorskih in socialnih dokumentih države. Aktivnosti države na področju stanovanjske politike v preteklem obdobju so bile usmerjene predvsem na področje socialnih transferjev za zagotavljanje stanovanjske varnosti prebivalstva, medtem ko sta bila gospodarski in prostorski vpliv stanovanjske politike v celoti zapostavljena. Tako se danes nahajamo v situaciji, ko:

  • stanovanj primanjkuje na lokacijah, kjer je povpraševanje po stanovanjih največje;
  • primanjkuje najemnih stanovanj, zlasti tistih, ki bi ranljivejšim skupinam omogočila reševanje stanovanjskega problema;
  • je delež zasebnih stanovanj zelo visok, kar vpliva na fizično stanje stanovanjskega fonda;
  • se stanovanjski fond stara – ne ustreza energetskim in funkcionalnim standardom sodobne družbe in povečuje življenjske stroške;
  • s strani investitorjev ni interesa za vlaganje v stanovanjsko gradnjo v javnem interesu;
  • veljavna zakonodaja ne podpira razvoja najemnega trga – zlasti davčna in stanovanjska zakonodaja ne omogočata uravnoteženih ukrepov za vzpostavitev učinkovitega sistema stanovanjske oskrbe;
  • je mobilnost prebivalstva nizka – v smislu pripravljenosti za menjavo stanovanja glede na potrebe v določenem življenjskem obdobju.

Oddelek za razvoj in investicije

V torek, 27. decembra 2016, smo prejeli odločbo, s katero je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odobrilo sofinanciranje projekta Večgeneracijski center (VGC) Ljubljana (v nadaljevanju: VGC Ljubljana), ki ga je skupaj z uveljavljenimi osrednjeslovenskimi izvajalci socialnovarstvenih vsebin (Zavod Oreli – Kamnik, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Dom starejših občanov Grosuplje) oblikoval vodilni partner projekta – Zavod Cene Štupar iz Ljubljane. Omenjeni projekt, ki se bo pričel izvajati v januarju 2017, bo ponujal različne preventivne programe najbolj ranljivim občankam in občanom, predvsem družinam, mladim, brezposelnim, starejšim in drugim ranljivim skupinam. VGC Ljubljana bo omogočil dvig kakovosti življenja ranljivih skupin ter preprečeval njihov zdrs v socialno izključenost na različne načine.Zagotavljal jim bo dostopnost raznovrstnih kakovostnih programov in vključevanje v strokovne vsebine za izboljšanje različnih področij življenja. Prispeval bo k pridobivanju znanj, veščin in sposobnosti za samostojno in kvalitetno življenje.Hkrati bo ranljivim skupinam zagotavljal informiranje in svetovanje za krepitev najrazličnejših kompetenc in preko medgeneracijskega sodelovanja vzpostavljal solidarnost ter strpnost med generacijami. 

Zavod Oreli iz Kamnika bo kot partner omenjenega projekta v sodelovanju s kamniškimi društvi in drugimi izvajalci socialno-varstvenih vsebin v kamniški izpostavi večgeneracijskega centra izvedel različne aktivnosti za večjo konkurenčnost mladih in starejših brezposelnih na trgu dela, izobraževalne vsebine za starejše, medgeneracijske vsebine, vsebine za samopomoč in vsebine za vključevanje ranljivih skupin v socialne mreže preko prostovoljstva ter računalniškega opismenjevanja in podpore.

Občina Kamnik bo za potrebe kamniške izpostave VGC Ljubljana poleg izbora insofinanciranja vsebin, ki ustrezajo lokalni socialni problematiki, zagotavljala sredstva za kritje najemnine prostora, v katerem se bodo omenjene vsebine izvajale, ter administrativno-tehnično pomoč lokalnemu partnerju pri izvajanju evropskega projekta (del sredstev je zagotovljenih iz Evropskega socialnega sklada in posledično terja dosledno sledenje obsežnim pravilom evropske finančne politike).

Ministrstvo bo projekt, ki je vreden 775.979 evrov in bo trajal do oktobra 2021, sofinanciralo v višini 574.779 evrov. O vseh socialno-varstvenih aktivnostih bomo občanke in občane pravočasno obveščali.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo