Velika planina skozi oči turistov

0
3536

Prejeli smo pismo bralca, ki ga v celoti in z odgovori župana objavljamo.

Spoštovani župan Marjan Šarec!

V letošnjem letu sem imel obisk prijateljev iz Francije, Kanade in Avstralije. Ker sem navdušen nad lepotami Velike Planine, sem jih odpeljal tja. Tudi oni so bili navdušeni, vendar so mi v razgovoru dali vedeti, da določenih stvari ne razumejo.

1. Takoj, ko so stopili na tla Velike planine, jim ni bilo jasno, da hotel ” Šimnovec” že toliko let propada in močno kazi podobo.
Odg.:
Hotel Šimnovec je v privatni lasti že od leta 2000, ko ga je Občina Kamnik predala, namesto plačila, tedanjemu izvajalcu določenih gradbenih del pri postavitvi dvosedežnice Šimnovec. Družba Velika planina, d.o.o. trenutno nima sredstev, da bi hotel kupila.

2.) Zakaj ne odstranimo propadajočih smučarskih vlečnic?!
Odg.:
Leta 2010 je poslovodstvo družbe skupaj z lastnikom, to je Občino Kamnik, sprejela odločitev, da prekine z obratovanjem nekaterih vlečnic. Od leta 2010 do sedaj družba ni imela posebnih finančnih sredstev, s katerimi bi vlečnice odstranila. Družba je v lanskem letu uspela odstraniti vlečnico Purman. Ostali so le še stebri, katere nameravajo odstraniti v letu 2017. Ostale vlečnice bodo odstranili takrat, ko bodo zagotovljena finančna sredstva za to.

3.) Zakaj so nekatere planšarske koče obarvane v črno in tako kvarijo idilično podobo naselja ? (skupni odgovor tudi za vprašanje pod b. in c.) 
b.) Da bi bila lahko vsa napajalna betonska korita obložena s kamenjem, ki ga na planini ne manjka!
in c.) Da so pri nekaterih bogatih vikendih do 4 m visoke betonske “škarpe”, ki tja prav gotovo ne sodijo !(npr.: v bližini spodnje postaje sedežnice).
Odg.:
Območje Velike planine se tretira kot izjemna kulturna krajina na visoki kraški planoti z ohranjenimi pastirskimi zaselki in značilnimi ovalnimi pastirskimi kočami. Posegi in dejavnosti v tem območju morajo zagotavljati varstvo naravne ohranjenosti, biotske raznovrstnosti in značilnosti kulturne krajine. Na Veliki Planini se mora ohranjati tradicionalno pašništvo, (varstvo pred zaraščanjem) ter značilen arhitekturni tip.
Zaradi varstva krajine se omejuje gradnjo počitniških in turističnih objektov. Kale in druge vodne vire za potrebe pašništva se varuje pred neustrezno rabo. Spodbuja se razvoj turizma in rekreacije, ki ga je treba uravnotežiti z naravnimi danostmi, zmogljivostmi in merilom prostora. Območje se ureja na podlagi zakonodaje, ki ureja zaščito kulturne in naravne dediščine.
V vseh navedenih primerih gre za nedovoljene nelegalne posege v prostor, ki so nezakoniti in nedopustni. Za tovrstne posege (črne koče, visoke škarpe, nedovoljeni posegi….) je odgovoren vsak lastnik posamezno. Inšpekcijski nadzor je v pristojnosti Inšpekcije Republike Slovenije za okolje in naravo ter Inšpektorata Republike Slovenije za kulturo in medije.

4.) Kako to, da je na planini videti osebne avtomobile, ki tja ne sodijo?
Odg.:
Vožnja z vozili na motorni pogon v naravnem okolju (tudi parkiranje) je urejena v 28.b členu Zakona o ohranjanju narave in v celoti povzema vsebino oziroma določila uredbe. Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona imajo na podlagi 151. člena inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave in lovski inšpektorji, če se določbe nanašajo na živalske vrste. Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb, ki se nanašajo na vožnjo z vozili na motorni pogon v naravnem okolju opravljajo tudi gozdarski, lovski, ribiški in kmetijski inšpektorji, ter policija. Ker občinsko redarstvo nima pristojnosti za nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili, ga le-ti ne morejo oziroma ne smejo izvajati. Dejstvo pa je, da je za čisto okolje tako na Veliki planini kot tudi pod njo odgovoren vsak posameznik, ki deluje po svoji vesti in prepričanju.

5.) Makadamske ceste, ki že skoraj omogočajo tekmovanje v prehitevanju, prav tako kazijo izgled planine!
Odg.:
Urejanje makadamskih cest oziroma poti na Veliki Planini ni v pristojnosti Občine Kamnik. Občinska uprava vzdržuje samo kategorizirani cesti, in sicer JP št. 661181 RAKOV ROB-PLANINA KISOVEC in LC št. 161161 KRANJSKI RAK-MARJANINE NJIVE -MAČKIN KOT, od Kranjskega Raka do konca kamnoloma pa je za urejanje kategorizirane ceste pristojna Občina Luče.
Jaz pa dodajam še naslednje:

a.) Da so stari kažipoti mnogo lepši od modernih, kvadratnih ” evropskih”!
Odg.:
Vse označevalne table na Veliki planini so izdelane in postavljene skladno s Pravilnikom o označevalnih tablah na območju Velike planine (Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010). Občina Kamnik je enotno označevanje na Veliki planini izvedla z namenom večje urejenosti planine. Pred tem so namreč na Veliki planini bile različne table, praktično vsak je lahko postavil svojo tablo, kar je dajalo planini dokaj neurejen videz. Enotno označevanje je bilo izvedeno s sodelovanjem in konsenzom vseh glavnih akterjev na Veliki planini kot so agrarne skupnosti, društva, pristojne službe in zainteresirani posamezniki. Table so izdelane iz avtohtonega macesnovega lesa in so v naravni barvi, nelakirane, večinoma postavljene na viharnikih, ki so značilnost Velike planine. Velika planina je bila kar se tiče označevanja, večkrat predstavljena kot primer dobre prakse in zgled za druga podobna območja v Sloveniji.

b.) Da bi bila lahko vsa napajalna betonska korita obložena s kamenjem, ki ga na planini ne manjka ! (glej odgovor 3)

c.) Da so pri nekaterih bogatih vikendih do 4m visoke betonske “škarpe”, ki tja prav gotovo ne sodijo! (npr.: v bližini spodnje postaje sedežnice) (glej odgovor 3)

Predlagam fizično zaporo ceste na Veliko Planino, z visokimi kaznimi za kršitelje. Od parkirišča v bližini kamnoloma (odcep za Kisovec) pa naj občina po določenem urniku in zmernih cenah organizira dovoz vsega potrebnega do koč in planinskih domov. Prepričan sem, da bi se dalo s tem tudi zaslužiti!

Ko boste organizirali akcije za polepšanje planine, sem pripravljen pomagati in verjetno še marsikdo iz vaše in sosednjih občin.

Ta apel, spoštovani župan, ni naslovljen samo na vas, pač pa tudi na vaše odgovorne službe in krajinske arhitekte, ki svojega dela ne opravljajo kot bi bilo potrebno.

Franc – Rado Kralj

velika_planina04

velika_planina03

velika_planina2_prikaz_objave_glava

 

velika_planina02

Oglasno sporočilo