TeDni(K) Občine Kamnik (9.1.2017)

0
2244

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekala je postavitev opaža za betoniranje prve vodne celice. Betoniranje se zaradi prevelikega mraza ni izvedlo. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V zadnjih dneh preteklega leta je Občina Kamnik sklenila z Župnijo Kamnik kupoprodajno pogodbo, s katero je Občina od Župnije kupila del pritličja Maistrove hiše na Šutni 23, in sicer v izmeri 73 m2. Občina je tako sedaj lastnica celotnega pritličnega dela Maistrove hiše. Novo pridobljeni prostori so potrebni obnove, zato bo Občina najprej pristopila k temu, kasneje pa jih bo namenila za razširitev dejavnosti Medobčinskega muzeja Kamnik.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na Oddelku pripravljamo spremembe pravilnikov o sofinanciranju različnih programov in projektov, ki jih bo občinski svet Občine Kamnik obravnaval na februarski seji. Ob tem vse potencialne prijavitelje na različne razpise opozarjamo, da sledijo sprejetim spremembam. Spremenjeni pravilniki bodo po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni tudi na uradni spletni strani Občine Kamnik.

Starejšim občankam in občanom občine Kamnik so še vedno na voljo prostovoljci, ki jim na domu lahko nudijo različne oblike pomoči (obisk lekarne, trgovine, pomoč pri pospravljanju stanovanja, košnja trave in podobno). Prav tako jim je na voljo svetovalna pisarna na Tomšičevi ulici 23 v Kamniku, kjer lahko prosijo za nasvet glede premoženja, zdravja, dedovanja in podobno. Vse prej naštete storitve so za občanke in občane občine Kamnik brezplačne, prostovoljci pa so dosegljivi na mobilni telefon 031/395 400 ali preko elektronske pošte info@kamnik-starejsi.si. Če ste upokojeni in si želite prijetnega druženja in še komu pomagati, potem vas z velikim veseljem Zavod Oreli vabi, da se jim pridružite. Za dodatne informacije so vam na voljo na telefonu 031/395 400.

V enoti Sneguljčica Vrtca Antona Medveda Kamnik so pričeli s postavljanjem novega igrala, izbranega dobavitelja Cona plus d.o.o.. Igralo je delno financirano iz proračunskih sredstev, delno iz lastnih sredstev vrtca, delno pa z zbranimi donacijami pravnih in fizičnih oseb. Izbrani izvajalec Euronep d.o.o. je pripravil ustrezno podlago za namestitev igrala.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe Finančne uprave Republike Slovenije. Za odobritev pravnega posla mora Finančna uprava ugotoviti tudi, kdaj se je namenska raba spremenila, ker le-ta podatek vpliva na stopnjo davka za promet na nepremičnine.

Na Oddelku pripravljamo bazo podatkov za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11, 99/12). Podatki o nepremičninah, za katere je po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik treba plačevati nadomestilo, so vzeti iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije in so javno dostopni na spletnem naslovu https://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl. Te podatke Občina vsako leto ažurira v skladu s predlaganimi spremembami zavezancev ter jih nato posreduje Finančnemu uradu Republike Slovenije, ki na tej osnovi pripravi in na naslove vroči odmerne odločbe.

Na uradni spletni strani občine Kamnik je dostopen obrazec Vloga za spremembo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju občine Kamnik za leto 2017, s katerim lahko vsak zavezanec spremeni podatke. Vsako spremembo mora na Občino sporočiti zavezanec sam. Podatke za odmero bo Občina Kamnik na Finančni urad Republike Slovenije poslala predvidoma konec tega meseca. Predlagamo, da vsi zavezanci preverijo podatke in javijo morebitne spremembe na zgoraj omenjenem obrazcu.

Oddelek za razvoj in investicije

V sredo, 4. januarja 2017, je v Preddvoru potekalo srečanje Združenja Kamniško-Savinjskih Alp (v nadaljevanju: KSA), ki so se ga udeležili predstavniki vseh petih občin (Kamnik, Preddvor, Jezersko, Luče in Solčava). Poleg skupnih turističnih vsebin, dogovora o sodelovanju na bližajočih se turističnih sejmih in oblikovanja skupnih produktov je bilo govora tudi o sodelovanju pri skupnem projektu, ki bi območje še bolj povezal. Občina Kamnik je z željo povezovanja območja KSA in spoznavanja potencialov območja (predvsem vode kot povezovalne niti naravnih vrednot, kulturne dediščine, turistične ponudbe) izdelala projektno nalogo z naslovom Kamniško-Savinjske Alpe, »Poti čiste vode – prstan Kamniško-Savinjskih Alp«. V prihodnjem tednu bomo projektno nalogo predstavili vsem občinam območja KSA, z namenom nadaljnjega povezovanja in sodelovanja pri prihajajočih se razpisih.

V petek, 6. januarja 2017, je Občino Kamnik obiskal njegova ekscelenca, veleposlanik Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Poljski Robert Krmelj, z namenom vzpostavitve sodelovanja med Kamnikom in mestom Przemysl na Poljskem. Med drugim že potekajo konkretni dogovori o sodelovanju pri skupnem projektu, v okviru katerega bomo obeležili generala Rudolfa Maistra kot pomembno osebo pri oblikovanju novih evropskih meja po razpadu avstroogrskega cesarstva. General Rudolf Maister je namreč nekaj let živel in služboval na Poljskem, in sicer v mestu Przemysl. Medobčinski muzej Kamnik pa je že vzpostavil kontakt z Narodnim muzejem v Przemyslu, kjer so izrazili interes za nadaljnje sodelovanje.

Oglasno sporočilo