Celostna prometna strategija Občine Kamnik v sklepni fazi

0
2238

Priprava Celostne prometne strategije (v nadaljevanju: CPS) Občine Kamnik se bliža sklepnemu dejanju. V želji, da bi zainteresirane prebivalke in prebivalce naše lokalne skupnosti celovito seznanili z dosedanjim procesom, vam predstavljamo kratek povzetek dogajanja in dosežkov. Hkrati vas vabimo k sodelovanju v še zadnjih korakih priprave strategije.

Prva javna razprava – o namenu in postopku priprave CPS ter o glavnih izzivih

Prva javna razprava, ki je bila organizirana v juniju 2016, je bila namenjena seznanitvi javnosti s procesom priprave CPS ter razpravi o obstoječih problemih na področju prometa in mobilnosti v občini. Strokovnjaki iz podjetij LOCUS d.o.o., LUZ d.d., skupine Štajn ter RRA LUR in CEPP – Centra za vodenje participativnih procesov so udeležencem predstavili namen in potek priprave CPS, glavna izhodišča ter načine za sodelovanje zainteresirane javnosti v celotnem procesu priprave CPS.

V razpravi so udeleženci zastavljali vprašanja ter podajali svoja mnenja in predloge o različnih vidikih priprave CPS. Večji del predlogov se je nanašal na obstoječe kritične točke v prometu in mobilnosti, ki bi jih bilo treba s pomočjo nove strategije odpraviti. Med ostalimi predlogi je bilo na primer izpostavljeno dejstvo, da je za prevoze šolarjev dobro poskrbljeno, medtem ko so mladostniki skoraj »prisiljeni« k uporabi osebnih avtomobilov, da so lahko mobilni. Pri izdelavi CPS je po mnenju udeležencev treba proučiti tudi vse v preteklosti posredovane predloge občank in občanov ter upoštevati razvojne usmeritve občine. Smiselno je tudi vključiti dejavnosti in podatke nevladnih organizacij, ki lahko pomembno prispevajo k analiziranju obstoječega stanja. Čeprav so prometni problemi najizrazitejši v mestu Kamnik, pa ne bi smeli zanemariti te problematike v ostalih krajevnih skupnostih, predvsem v povezavi s turizmom na Veliki planini in Kamniški Bistrici.

Podrobneje je prva javna razprava povzeta v poročilu, ki je na voljo na spletni strani CPS Kamnik https://cpsobcine.com/kamnik/.

Anketa in intervjuji o obstoječem stanju na področju mobilnosti v Občini Kamnik

V poletnem času so bile občanke in občani povabljeni, da z anketo sodelujejo pri pripravi celovite analize stanja prometa in mobilnosti v Občini Kamnik. Kar 133 jih jeoddalo izpolnjene vprašalnike in s tem prispevalo k še večji kakovosti analize. Izmed tistih, ki so izpolnili anketo, je bil izžreban nagrajenec – prejemnik bona v vrednosti 200 evrov za vozovnico integriranega javnega potniškega prometa.

Poleg ankete je bila izvedena tudi množica pogovorov s ključnimi deležniki o sedanjem stanju in potrebah, povezanih z mobilnostjo. Vsa do tedaj zbrana mnenja in predlogi so bili upoštevani pri pripravi osnutka analize in pri oblikovanju različnih scenarijev prihodnjega razvoja mobilnosti v občini. Oboje je bilo predmet druge javne razprave.

Druga javna razprava na dveh lokacijah – o analizi stanja mobilnosti in o možnih poteh razvoja

Izdelovalci CPS so upoštevali željo udeležencev prve javne razprave in so drugo razpravo v oktobru 2016 organizirali kot dvojni dogodek na dveh lokacijah, in sicer v Kamniku in na Lazah v Tuhinju. Vendar pa so tako prebivalci zaledja kot tisti iz mesta slabo izkoristili ponujeno priložnost, saj je bila udeležba prav skromna, razprava pa kljub temu dobra in konstruktivna.

Druga javna razprava je bila namenjena predstavitvi osnutka analize stanja mobilnosti v občini, obstoječih trendov in različnih poti možnega razvoja mobilnosti (tako imenovanih scenarijev) v prihodnosti. Predstavitvi analize je sledila razprava, v kateri so udeleženci podali še nekaj predlogov dopolnitev, sicer pa so načelno potrdili ustreznost analize.

V nadaljevanju dogodka so bili predstavljeni štirje možni scenariji razvoja mobilnosti: od t.i. ničelnega scenarija, ki preprosto nadaljuje sedanje trende, do scenarija, ki optimizira motorni promet, pa scenarija, ki podpira ter spodbuja hojo in kolesarjenje, in ne nazadnje do scenarija, ki optimizira tri glavne oblike trajnostne mobilnosti – javni potniški promet, hojo in kolesarjenje, ob zmanjšani rabi motoriziranega prometa. Po mnenju nekaterih udeležencev razprave je treba pri razmisleku o poteh razvoja prihodne mobilnosti nujno upoštevati tudi ostale občinske strateške usmeritve, predvsem pa zagotoviti ustrezna sredstva iz vseh razpoložljivih virov – od evropskih pa vse do občinskega proračuna, v katerem bi bilo potrebno zagotoviti proračunsko postavko. Scenarij trajnostne mobilnosti po mnenju razpravljavcev uresničuje mnoge vrednote in pričakovanja občank in občanov, dejstvo pa je, da bo v kratkem času težko izvedljiv. Vsekakor bi bilo treba začeti s tistimi ukrepi, ki ne zahtevajo veliko sredstev, pač pa več ozaveščenosti in sprememb v ravnanju ljudi. Tak trajnostni scenarij odpira tudi mnoge podjetniške dejavnosti, od storitev za kolesarjenje, pa vse do prevoznih storitev in storitev za omogočanje »sovozništva« in solastništva avtomobilov.

Tudi v zaledju je po mnenju udeležencev treba razvijati trajnostno mobilnost, še posebej kolesarjenje in javni prevoz. To ne bo v prid le prebivalkam in prebivalcem občine Kamnik, temveč tudi razvoju turizma, še posebno v povezavi z dejavnostmi Term Snovik. Za večjo pretočnost tudi električni vlak ne bi smel biti le iluzija, vsekakor pa bi moral biti javni potniški promet bolj pogost in lahko dostopen. Dolgoročno gledano je scenarij, ki vključuje razmah kolesarjenja, hoje in uporabo javnega ter skupinskega prevoza, ob hkratnem zmanjševanju uporabe avtomobila, najustreznejša strateška usmeritev, seveda pa ne brez izpolnitve vseh potrebnih predpogojev (ustrezne infrastrukture, promocijskih, organizacijskih ter spodbujevalnih dejavnosti).

Podrobneje so povzetki druge javne razprave predstavljeni v poročilu, ki je objavljeno na spletni strani CPS Kamnik https://cpsobcine.com/kamnik/.

Tretja javna razprava – o želeni mobilnosti v prihodnosti          

Tretja javna razprava o CPS je potekala sredi meseca novembra 2016 in je bila nekoliko drugačna od predhodnih dveh. Udeleženke in udeleženci so v manjših skupinah oblikovali predstave o želenem stanju mobilnosti in prometa v prihodnosti. Za popestritev srečanja so poskrbeli trije osmošolci Osnovne šole Toma Brejca Pina, Noah in Lan, ki so v uvodnem delu predstavili svoje poglede na prihodnost prometa in mobilnosti. Njihove zanimive in drzne predstave so bile dobra spodbuda za nadaljevanje srečanja – razmislek o tem, kako naj se mobilnost v Občini Kamnik razvija in kakšno je želeno stanje v prihodnosti, okoli leta 2030.

V manjših, generacijsko pestrih skupinah, so udeleženci razpravljali in zapisovali svoje predstave o prihodnosti, na zaključku pa je vsaka skupina predstavila predloge. Na kratko bi lahko zbrane predstave udeležencev o želenem stanju povzeli takole: »V Občini Kamnik (2030) je zagotovljena varna in učinkovita mobilnost, zasnovana na trajnostnih rešitvah. Za varno kolesarjenje in pešačenje so urejene številne kolesarske in pešpoti, ki so ločene od ostalega prometa in omogočajo povezave s sosednjimi občinami. Dobro je organizirana izposoja koles in druge podporne storitve za kolesarje. Mestni električni avtobusi in električni vlaki do Ljubljane in Celja so moderni, udobni, imajo vso potrebno infrastrukturo za prevoz koles, vozijo v kratkih časovnih presledkih in omogočajo varno vožnjo vsem tipom potnikov, vključno z ljudmi s posebnimi potrebami. Mestni krožni avtobusi skupaj z medkrajevnimi avtobusi hitro in učinkovito povezujejo mesto z zaledjem in s sosednjimi kraji. Parkirišča so na obrobju, vzpostavljen je P+R sistem. Do kamniških turističnih biserov je mogoč le dostop s čistejšimi prevoznimi sredstvi. Zahodna obvoznica in več nivojski prehodi omogočajo varnost udeležencev v prometu, odpravljene so vse črne točke. Tovorni promet je ločen od ostalega in speljan po najbližji poti do avtoceste. Število lastniških avtomobilov se je zmanjšalo na račun dobro organiziranih in visoko-tehnološko podprtih alternativnih oblik: solastništva, »sovozništva«, izposoje tehnično dovršenih in varnih električnih avtomobilov. Omogočeni so prevozi na klic in brezplačni prevozi »kavalirja« po mestu, ki je zaprto za motoriziran promet. Pametno prometno ureditev načrtuje občinska uprava z aktivnim vključevanjem javnosti. Udeležence v prometu odlikujejo uvidevnost, strpnost in medgeneracijsko sodelovanje.«

To je le kratek povzetek povedanega, udeleženci so namreč nanizali velik nabor predstav o želenem stanju.Podrobneje so povzetki tretje javne razprave predstavljeni v poročilu, ki je objavljeno na spletni strani CPS Kamnik https://cpsobcine.com/kamnik/.

Videnja in predstave udeležencev so bili upoštevani pri oblikovanju osnutka besedila vizije mobilnosti v občini, osnutek pa so izdelovalci Celostne prometne strategije še nadgradili in oblikovali spodnji predlog vizije. 

Občina Kamnik se z vidika mobilnosti odlikuje z varnostjo, dobro dostopnostjo za vse, rabo trajnostnih oblik prevoza, informacijsko podporo mobilnosti, odgovornim ravnanjem in medgeneracijskim sodelovanjem.

Vizija mobilnosti v Občini Kamnik temelji na petih elementih:

  1. varnosti za vse udeležence v prometu, s posebno skrbjo za ranljive skupine in ljudi s posebnimi potrebami;
  2. dobri dostopnosti do vseh točk v občini za prebivalke in prebivalce ter obiskovalke in obiskovalce vseh generacij;
  3. pretežni rabi trajnostnih oblik prevoza, ki omogočajo hiter, učinkovit, ekonomičen in čistejši prevoz (hoja, kolesarjenje, javni potniški promet in druge oblike okolju prijaznejšega prevoza);
  4. informacijski podpori in drugih sodobnih rešitvah mobilnosti, ki odpirajo nove podjetniške priložnosti ter
  5. odgovornemu ravnanju in medgeneracijskemu sodelovanju, ki se odražajo v zadovoljstvu ljudi.

Vizija je bila poleg analize stanja v nadaljnjem postopku uporabljena za določitev ciljev in konkretnih ukrepov Celostne prometne strategije. Na temo vizije je v sodelovanju z Osnovno šolo Toma Brejca, Osnovno šolo Šmartno v Tuhinju in Zasebnim vrtcem Zarja pripravljena posebna razstava, ki bo na ogled v prostorih Občine Kamnik, od srede, 18. januarja 2017, in v Domu kulture Kamnik, od petka, 13. januarja 2017.

Od vizije mobilnosti h konkretnim ukrepom – ožja delavnica ključnih občinskih deležnikov

Strateške in izvedbene cilje so izdelovalci CPS zastavili tako, da bo omogočena uresničitev vizije in hkrati rešitev obstoječih problemov ter potreb, ki so bili opredeljeni v analizi stanja.

Osnutka vizije in ciljev ter nabor ukrepov so bili predmet delavnice s ključnimi deležniki na področju prometa, ki je potekala v decembru 2016. Dvajseterica udeležencev je potrdila ustreznost besedila vizije in dopolnila osnutek ciljev. Poleg tega so udeleženci delavnice oblikovali bogat nabor konkretnih ukrepov, s katerimi bo mogoče uresničiti zastavljene cilje.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo