TeDni(K) Občine Kamnik (16.1.2017)

0
2824

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje – Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekala je postavitev opaža in krivljenje armature za betoniranje prve vodne celice. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Oddelek za finance

Proračun za leto 2017 in za leto 2018

Na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik je bil v prvi obravnavi sprejet Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2017 in Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018. Na Oddelku v teh dneh še usklajujemo predloge na Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2017 in Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 v prvi obravnavi in pripravljamo gradivo za drugo obravnavo Predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2017 in Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018, ki bo v začetku meseca februarja 2017.

Začasno financiranje

Skladno s 33. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ježupan Občine Kamnik sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik za obdobje januar – marec 2017. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 81/2016 ter na uradni spletni strani Občine Kamnik.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na gradu Zaprice smo skupaj z direktorico Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zoro Torkar in strokovno delavko Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj Majo Avguštin pregledali stanje lesenih oken, ki so še potrebni zamenjave.

Glede na to, da so v predlogu proračuna tudi letos predlagana sredstva za zamenjavo oken, bo Občina kandidirala na Javnem razpisu za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017-2018 sofinancirala Republika Slovenija. Rok za prijavo je 23. januar 2017.

Oddelek za urejanje prostora

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora pripravljali bazo podatkov za odmero Nadomestila  za uporabo stavbnih zemljišč. Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11, 99/12). Podatki o nepremičninah, za katere je po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik treba plačevati nadomestilo, so vzeti iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije in so javno dostopni na internetnem naslovu https://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl. Te podatke Občina vsako leto ažurira v skladu s predlaganimi spremembami zavezancev ter jih nato posreduje Finančnemu uradu Republike Slovenije, ki na tej osnovi pripravi ter na naslove vroči odmerne odločbe.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je dostopen obrazec: Vloga za spremembo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju občine Kamnik za leto 2017, s katero lahko vsak zavezanec spremeni podatke. Vsako spremembo mora na Občino sporočiti zavezanec sam. Podatke za odmero bo Občina Kamnik na Finančni urad Republike Slovenije poslala predvidoma konec tega meseca.Predlagamo, da vsi zavezanci preverijo podatke in javijo morebitne spremembe na zgoraj omenjenem obrazcu.

Na Oddelku smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

Pri izdaji cestnih soglasij in soglasij za odmik od parcelne meje se pogosto pojavljajo težave zaradi določitve parcelne meje, v primerih ko le-te niso urejene in dokončne. Ureditev meje je določitev poteka meje parcele, s ciljem, da se meja v naravi uskladi s podatki v zemljiškem katastru. Urejamo lahko mejo parcele v celoti ali pa samo del meje. Meja parcele je pravno-formalno urejena z dokončno upravno odločbo o evidentiranju urejene meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo. Informacijo o urejeni meji lahko pridobimo na geodetski upravi, informativni vpogled pa je možen tudi na portalu Prostorski informacijski portal občin (PISO); https://www.geoprostor.net/PisoPortal/. Urejene in dokončne meje so osnova za določanje odmikov od parcelnih meja tudi od zemljišč, ki so v lasti Občine Kamnik. Sem sodijo tudi javne ceste. V primeru investitorjeve zahteve manjših odmikov bo Občina Kamnik od investitorja predhodno zahtevala prikaz meje v naravi, lahko pa tudi ureditev  meje.

Oddelek za razvoj in investicije

Občina Kamnik se zaveda povečanja emisij toplogrednih plinov in zastojev, negativnih stranskih učinkov urbanizacije, ki izhajajo iz neučinkovitih in nevzdržnih lokalnih prometnih sistemov. Ključni izziv vseh mest je zato izboljšanje prometnih sistemov in dostopnost na okolju prijazen način. V ta namen smo poleg izdelave Celostne prometne strategije pristopili tudi k projektu CityWalk, ki bo z različnimi aktivnostmi prispeval k izboljšani mobilnosti v mestih podonavske regije ob hkratnem zmanjševanju emisij, hrupa in zastojev ter povečanju varnosti, ki bodo naredile mesta bolj prijetna za življenje. First Hungarian Responsible Innovation Association, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (vodilni partner projekta), Razvojni center Srca Slovenije (in z njim Občina Kamnik) ter ostali partnerji projekta CityWalk (Proti energetsko odgovornim prostorom: vzpostavitev mest za pešačenje v Podonavski regiji), ki se izvaja v okviru evropskega programa Podonavje, vabijo vse zainteresirane deležnike s področja prometa in trajnostne mobilnosti na uvodni dogodek projekta, ki bo potekal v torek, 7. februarja 2017, v Hotelu Soleil v mestu Szeged na Madžarskem, in predstavlja uradni začetek izvajanja projekta.

Projekt CityWalk je usmerjen v zmanjšanje emisij in hrupa ter dvig varnosti in kvalitete bivanja v podonavski regiji preko okrepljene vloge trajnostnih oblik mobilnosti, predvsem aktivnih oblik transporta – pešačenja in kolesarjenja. Glavni namen projekta je izboljšanje ključnih pogojev za pešačenje. Rezultat projekta bo izboljšana urbana mobilnost ob zmanjšanih emisijah, ravneh hrupa in prometnih zastojih ter povečani varnosti in zdravju prebivalcev. S poudarkom na hoji predlagani projekt obravnava izziv izboljšanja mobilnosti v mestih s celostnim pristopom – z oblikovanjem učinkovite kombinacije različnih načinov transporta. Mestom v Podonavski regijo bo pomagal identificirati ovire ter razviti in implementirati načrte za reševanje tehizzivov. Registracija na uvodni dogodek projekta je mogoča na: vizinoemi2@gmail.com, in sicer do 4. februarja 2017; za informacije o projektnih aktivnostih pa se lahko obrnete Oddelek za razvoj in investicije (Katja Kunstelj: katja.kunstelj@kamnik.si, 01 831 82 47).

Vrednost projekta znaša 2.380.492,20 evrov, proračun za Razvojni center Srca Slovenije, ki v projektu deluje v korist Občine Kamnik, pa znaša 171.100 evrov. Občina Kamnik bo v projektu sodelovala pri pripravi priročnika za pešačenje, oblikovanju spletnih orodij za trajnostno mobilnost, razvoju potrebnih sprememb regionalnih prometnih politik, samostojno pa bo oblikovala občinski načrt pešačenja in izvedla nekatere prilagoditve pešačenja v mestnem jedru Kamnika.

Četrta javna razprava o Celostni prometni strategiji in odprtje dela razstave Mladi in trajnostna mobilnost

V petek popoldan, 13. januarja 2017, se je v Domu kulture Kamnik odvijala četrta javna razprava v okviru priprave Celostne prometne strategije v Občini Kamnik. Na javni razpravi so izdelovalci predstavili ukrepe, katere so udeleženci lahko komentirali in ocenjevali po njihovi pomembnosti, prav tako pa smo ob razpravi dobili kar nekaj dodatnih predlogov. Udeleženci so predvsem visoko ocenili potrebo po urejenem peš in kolesarskem prometu ter spremljajoči infrastrukturi, najbolj pa jih je skrbel tranzitni promet preko Tuhinjske doline in ozko prometno grlo mimo mestnega jedra Kamnika.

.

“>Pred začetkom javne razprave je potekalo tudi odprtje dela razstave Mladi in trajnostna mobilnost. Razstavljeni so bilieseji, pesmi in misli kamniških osnovnošolcev, najbolj zanimiv del pa je bil film, kjer so učenci Osnovne šole Toma Brejca pokazali svoj pogled na promet in mobilnost v Kamniku. Preko intervjujev s Kamničankami in Kamničani so v filmu tudi zelo jasno pokazali šibke točke in pogled v prihodnost. Tretji del razstave pa je bila predstavitev dela projekta 5. razreda Osnovne šole Šmartno v Tuhinju, ki so predstavili svoj pogled na kolesarjenje v šolo. V okviru ankete in statistične naloge so pokazali, da bi se v primeru urejene kolesarske infrastrukture takega načina poti v šolo poslužilo tudi do 50 odstotkov več učencev kot pa sedaj.

V sklopu odprtja razstave je v imenu Občine Kamnik prisotne nagovoril podžupan Igor Žavbi, naj pa tudi spomnimo, da bo drugi del razstave z likovnimi deli odprt v sredo, 18.  januarja 2017, ob 15.30 v preddverju Občine Kamnik.

Oglasno sporočilo