Četrto javno razpravo o Celostni prometni strategiji za Občino Kamnik so z razstavo in filmom popestrili mladi

0
2490

Četrta in hkrati zadnja javna razprava v sklopu izdelave Celostne prometne strategije (v nadaljevanju: CPS) za Občino Kamnik, ki je potekala v petek, 13. januarja 2017, v Domu kulture v Kamniku, se je pričela z odprtjem posebne razstave. V fazi oblikovanja vizije so se namreč razmisleku o mobilnosti v prihodnosti ustvarjalno pridružili tudi šolarji Osnovne šole Toma Brejca in Osnovne šole Šmartno v Tuhinju. Na to temo so pripravili več zanimivih esejev in kratek video. Enega od esejev je ob odprtju predstavila njegova avtorica Ema Pretnar, v nadaljevanju pa je bil predvajan še video avtorjev Lana Roliha, Pine Štubljar in Blaža Berganta, ki je nastal pod mentorstvom Petra Štubljarja. Po odprtju so mladi ostali na javni razpravi in skupaj z drugimi udeleženci aktivno sodelovali v delovnih skupinah. Razstava se bo v nekaj dneh, natančneje v sredo, 18. januarja 2017, ob 15.30 preselila v občinsko stavbo, kjer se ji bodo pridružili še izdelki otrok Zasebnega vrtca Zarja.

CPS_cetrta1Srečanje se je nadaljevalo z javno razpravo, v kateri so izdelovalci CPS (predstavniki LOCUS-a in Ljubljanskega urbanističnega zavoda, Zavoda Štajn ter Centra za vodenje participativnih procesov) najprej predstavili izdelano vizijo mobilnosti in strateške cilje ter konkretne ukrepe za dosego zastavljenih ciljev. Udeleženci so bili povabljeni, da so dodali svoje predloge dopolnitev, nato pa izmed ukrepov izbrali tiste, za katere smatrajo, da so najpomembnejši. Podrobneje so tako predlogi dopolnitev ukrepov kot njihovo rangiranje predstavljeni v Poročilu s četrte javne razprave, ki je objavljeno na spletni strani https://cpsobcine.com/kamnik/.

Kot najpomembnejši ukrepi pa so bili izbrani naslednji:

– na podlagi CPS se Občina neprestano prijavlja na evropske ali državne razpise s
področja trajnostne mobilnosti,
– redno zagotavljanje sredstev v proračunu za izvajanje ukrepov,
– spodbujanje nošenja odsevnikov za vse udeležence v prometu (ponoči in ob
slabi vidljivosti),
– širitve pločnikov, obnove obstoječih pločnikov, tlakovanja trgov,
– dograditev manjkajočih odsekov varnih šolskih poti, zagotoviti sklenjenost na šolskih poti,
– ureditev neustreznih odsekov na šolskih poteh, skupaj s kolesarskimi potmi  ločeno
od ceste,
– dograditve manjkajočih pločnikov, spremembe uličnih profilov, oživitev starih poti,
ločenih od glavnih cest in podobno,
– gradnja novih kolesarskih povezav, prednostno do šol, ob Ljubljanski, do
zaposlitvenih  centrov, med kraji občine, do turističnih destinacij,
– gradnja manjkajočih povezav ob najbolj prometnih cestah (prednostno v mestu,
po  Tuhinjski dolini, povezave na sosednje občine in podobno),
– zagotoviti hitre linije vlaka in avtobusa,
– zagotavljanje manjših prevoznih sredstev (npr. kombi), ki vozijo bolj pogosto
navezava  na BUS linije,
– nova in urejena kolesarska in peš infrastruktura, odštevalniki na semaforjih
in boljša  infrastruktura za pešce in kolesarje.

Četrta javna razprava je bila zadnje širše posvetovalno srečanje z občankami in občani v okviru izdelave CPS za Občino Kamnik. V preteklih sedmih mesecih smo na skupno petih javnih dogodkih razpravljali o obstoječem stanju, o problemih in izzivih, o možnih poteh razvoja, o želeni mobilnosti v prihodnosti ter ne nazadnje še o ciljih in prednostnih ukrepih na področju mobilnosti v občini. Zbrana mnenja, predlogi in predstave udeležencev so bili v vsaki delovni fazi upoštevani pri pripravi delovnih gradiv za strategijo. Tudi strateški cilji in nabor prednostnih ukrepov, ki je bil oblikovan na zadnji javni razpravi, bodo osnova za nadaljnje delo – predvsem za akcijski načrt CPS. Ključni deležniki pa bodo v tej povezavi povabljeni še na dve ožji delavnici.

Občanke in občani, ki so se razprav udeležili, so aktivno in konstruktivno sooblikovali strategijo, za kar jim gre iskrena zahvala. Vsi zainteresirani lahko izdelavo končne vsebine strategije spremljate na spletni strani CPS Kamnik, končni dokument pa bo predstavljen v posebni brošuri in na zaključni prireditvi v mesecu aprilu. Takrat bodo občanke in občani ponovno povabljeni na snidenje, ki bo bolj promocijske narave ter priložnost za pogovor o tem, kako bo mogoče izdelano strategijo čim bolj učinkovito skupaj izvajati v praksi.

Več informacij o celovitem poteku priprave CPS je vsem zainteresiranim na voljo tudi na uradni spletni strani Občine Kamnik.

Besedilo: Milena Škrl Marega in Tjaša Petelin Bačar, v imenu izdelovalcev CPS pod vodstvom podjetja LOCUS d.o.o.

»Celostna prometna strategija je sofinancirana iz Evropskega kohezijskega sklada ter sredstev Ministrstva za infrastrukturo RS ter se pripravlja v skladu z enotnimi evropskimi smernicami za pripravo tovrstnih dokumentov.«

Oglasno sporočilo