TeDni(K) Občine Kamnik (23.1.2017)

0
1820

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje – Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

T e D n i (K) ObčineSoteska

Zaradi vremenskih razmer se v preteklem tednu dela niso izvajala, saj temperature niso dopuščale betoniranja.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na Oddelku za premoženjsko – pravne in splošne zadeve smo se v preteklem tednu ukvarjali s pripravo Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik, ki po Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti.

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, po Uredbi o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), zajema podatke o vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo, podatke o okvirni velikosti izraženi v m2 in planiranih sredstvih.

V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem pa so po Uredbi o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti, vključena zemljišča, stavbe, deli stavb in zemljišča s stavbo. Načrt razpolaganja z zemljišči zajema podatke o samoupravni lokalni skupnosti v kateri nepremičnina leži, o katastrski občini in šifri katastrske občine, o parcelni številki zemljišča, o kvadraturi zemljišča izraženi v m2 in posplošeni tržni vrednosti, ki jo je določil GURS. Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb zajema podatke o samoupravni lokalni skupnosti v kateri stavba oziroma del stavbe leži, o točnem naslovu stavbe oziroma dela stavbe, o identifikacijski oznaki, ki zajema številko stavbe, številko dela stavbe in šifro katastrske občine, o kvadraturi stavbe oziroma dela stavbe izraženi v m2 ter posplošeni trži vrednosti, ki jo je določil GURS. Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo pa zajema podatke o samoupravni lokalni skupnosti v kateri leži zemljišče s stavbo, o katastrski občini in šifri katastrske občine, v kateri leži zemljišče s stavbo, o parcelni številki, velikosti parcele, o točnem naslovu stavbe, o identifikacijski oznaki, ki zajema šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe, o velikosti dela stavbe, izraženi v m2 ter o posplošeni tržni vrednosti, ki jo je določil GURS.

Oddelek za družbene dejavnosti

V sredo, 18. januarja 2017, je v Domu kulture Kamnik potekal sestanek z najemniki prostorov in rednimi uporabniki dvoran. Udeležencem se je predstavil nov upravljavec Doma kulture Kamnik, in sicer Zavod za turizem, šport in kulturo pod vodstvom direktorice Božene Peterlin. Direktorica je podala nekaj informacij glede bodočega sodelovanja, udeležence pa je seznanila, kam se lahko obrnejo za informacije.Od 1. 1. 2017 je namreč upravljanje Doma kulture Kamnik v rokah Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, programski del pa zaradi dokončanja abonmajske sezone do 30. 6. 2017 ostaja v rokah Kulturnega društva Priden možic.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je z zunanjim izvajalcem saniral strop v njihovih skladiščnih prostorih pod avtobusno postajo, ki se je pred časom povesil in zaradi tega prostor ni bil več v funkciji. S tem je Zavod zopet pridobil pomembne prostore za skladiščenje opreme in arhiva.

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, v sodelovanju z drugimi deležniki, strokovne delavce s področja vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva in sociale, okolja in prostora ter študente vljudno vabi na strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2017, ki bo letos potekal v četrtek, 30. marca 2017, med 9. in 20. uro.  Kot navaja ministrstvo, bogat in zanimiv program strokovnega usposabljanja vključuje več kot šestdeset dogodkov: gledališke, glasbene in filmske predstave, predstavitve, delavnice, razprave in strokovna predavanja z vseh področji kulture. Osrednje teme Kulturnega bazarja 2017 bodo kreativnost, partnerstvo in kreativno povezovanje. Prijave so možne do 15. marca 2017.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu s pooblaščenim nadzornikom za posamezne investicijo izvedli presojo objektivnosti in upravičenosti predlogov za podaljšanje rokov izvedbe, ki sta jih skladno s sklenjenimi pogodbami predlagali izbrani družbi izvajalki gradbenih del. Ugotovljeno je, da izvedba del glede na trenutne vremenske razmere ni smotrna, saj bi v danih razmerah »trpela« kvaliteta izvedenih del, ki bi še zadostila veljavnim standardom ne bi bila pa optimalna. Po prejetju pisnih zaprosil, v katerih bo naveden tudi predlagan datum za dokončanje vseh pogodbenih obveznosti, bodo na oddelku izdelani predlogi dodatkov – aneksov k posameznim pogodbam ter posredovani v podpis oziroma potrditev.

Na gradbišču v Lazah v Tuhinju, kjer poteka gradnja fekalne kanalizacije, je izbrani izvajalec z deli prekinil pred novoletnimi prazniki. Trasa izgradnje poteka neposredno ob obstoječem vodovodnem omrežju, zato bi glede na trenutne temperature nadaljevanje gradnje lahko negativno vplivalo na distribucijo vode do posameznih objektov. Zaradi zamrznitve okoliške zemljine in zaradi majhnih pretokov v vodovodnih ceveh pri trenutnih temperaturah obstaja velika verjetnost, da bi voda zamrznila.

Na gradbišču v soseski B8 Zgornje Perovo je potrebno izvesti še fino asfaltiranje na odseku  posega rekonstrukcije fekalne kanalizacije ter izvesti denivelacijo križišča cest Pot v Rudnik  in Na jasi. Navedena dela bodo izvedena v spomladanskem času, ko bodo temperature za izvedbo asfaltiranja ustrezne.

Dokončanje del izgradnje komunalnih vodov na območju M5 Zarja je vezana na dinamiko del na Cankarjevi cesti, ki jo izvaja od države izbran izvajalec. Izvesti je potrebno še priključitev novozgrajenih vodov na obstoječe, le-ti pa se nahajajo na cestišču Cankarjeve ceste, ki je državna. Poleg navedenega je predvidena še vzpostavitev odsekov dela ceste v prvotno stanje (asfaltiranje priključkov na Cankarjevo cesto in Molkovo pot).

Za načrtovano prestavitev vodovoda visoka cona v območju B3 Novi trg je bila z izbranim izvajalcem podpisana gradbena pogodba. Izvajalec KPK d.d. je dobavil vse potrebne materiale, z deli na terenu pa bo pričel po pridobitvi (nakupu) zemljišča, za katerega je z lastnikom že sklenjena prodajna predpogodba.

Oddelek za razvoj in investicije

V Domu kulture Kamnik se je v petek, 13. januarja 2017, odvila četrta in s tem tudi zadnja javna razprava v sklopu izdelave Celostne prometne strategije (CPS) za Občino Kamnik. Razprava je imela poseben pomen, saj je pomenila hkrati tudi odprtje dela razstave o trajnostni mobilnosti, kjer so se več kot odlično odrezali mladi kamniški osnovnošolci ter predšolski otroci. Sodelovali so z najrazličnejšimi prispevki: od likovnih in kiparskih do multimedisjkih, literarnih ter tudi čisto strokovnih prispevkov, saj so izvedli med drugim tudi analizo načina prihoda v šolo.

Razprava, na kateri so tvorno, tako kot že na zadnji razpravi, sodelovali učenci Osnovne šole Toma Brejca, se je nadaljevala v klubskih prostorih, v kateri so izdelovalci CPS najprej predstavili izdelano vizijo mobilnosti in strateške cilje ter konkretne ukrepe za dosego zastavljenih ciljev. Udeleženci so bili povabljeni, da dodajo svoje predloge dopolnitev, nato pa izmed ukrepov izberejo tiste, za katere smatrajo, da so najpomembnejši.

V sredo, 18. januarja 2017, pa je v popoldanskih urah v preddverju občinske stavbe potekalo odprtje drugega dela razstave o trajnostni mobilnosti, ki jo je ob prisotnosti najmlajših odprl župan Marjan Šarec.

Dela učenk in učencev Osnovne šole Toma Brejca in Osnovne šole Šmartno v Tuhinju ter otrok Zasebnega vrtca Zarja,ki so pripravili risbe in maketo oziroma splošen nabor kreativnih idej, so vezana na pripravo Celostne prometne strategije za Občino Kamnik. V fazi oblikovanja strategije so se namreč razmisleku o mobilnosti v prihodnosti ustvarjalno pridružili tudi šolarji in otroci, ki so prav tako pomemben subjekt pri oblikovanju strategije.

Odprtje razstave izdelkov učencev in predšolskih otrok na temo trajnostne mobilnosti

V naslednjem mesecu bodo tako na ogled risbice predšolskih otrok kamniških vrtcev.

Več o dogodkih, vsebini in nadaljnjem poteku projekta CPS pa si lahko preberete tudi na spletni strani CPS, in sicer na spletni povezavi: https://cpsobcine.com/kamnik

Oglasno sporočilo