TeDni(K) Občine Kamnik (30.1.2017)

0
1757

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje – Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

T e D n i (K) ObčineSoteska

Zaradi vremenskih razmer se v preteklem tednu dela niso izvajala, saj temperature niso dopuščale betoniranja.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V okviru priprave Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik in v skladu z določili Zakona o cestah, Občina prenaša tudi lastništvo na kategoriziranih občinskih cestah in javnih poteh v last Občine Kamnik oziroma v javno dobro v lasti Občine Kamnik.

V kolikor imajo občanke in občani še v lasti zemljišče, po katerem poteka kategorizirana občinska cesta oziroma občinska kategorizirana javna pot, lahko na naslov Občine Kamnik (Glavni trg 24 ali po elektronski pošti obcina@kamnik.si) posredujejo vlogo, ki naj obsega podatke o parceli, po kateri poteka javna cesta oziroma javna pot, in kontaktne podatke o lastniku.

Cesto bo Občina odkupila po ceniku, ki bo določen s Strategijo nakupov zemljišč v Občini Kamnik, v kolikor pa cesta še ni geodetsko odmerjena, pa bo Občina odmero v tem postopku naročila in tudi plačala. Za vse dodatne informacije vas prosimo, da pokličete Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve, in sicer na telefonsko številko 01/831 81 00.

Oddelek za družbene dejavnosti

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnostiLokalne izvajalce ljubiteljskih kulturnih dejavnosti pozivamo, da preučijo možnost prijave na  Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki ga je objavil Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v petek, 20. januarja 2017. Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti in projektov kulturnih društev in njihovih zvez. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 337.960 evrov. Rok za oddajo prijave je do ponedeljka, 20. februarja 2017.

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice. Podeljeno bo 1.000 štipendij za deficitarne poklice v višini 100 evrov mesečno, in sicer za celotno obdobje izobraževanje. Štipendije sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatkana višino plačila dohodnine, dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice. V primeru, da dijak ponavlja isti letnik oziroma ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto. V razpisu za šolsko leto 2017/2018 bodo imeli možnost pridobitve štipendije dijaki, ki se bodo v šolskem letu 2017/2018 prvič vpisali v 1. letnik. Seznam deficitarnih poklicev je objavljen na spletni strani Sklada, kjer prav tako najdete celotno besedilo razpisa. Vloge bo mogoče oddati v obdobju od 15. 6. 2017 do 20. 9. 2017.

Župan Marjan Šarec se je v sredo, 25. januarja 2017, skupaj z direktorico občinske uprave Majo Sušnik, vodjo kabineta župana Janjo Zorman Macura, vodjo Oddelka za družbene dejavnosti Tino Trček in višjo svetovalko za področje družbenih dejavnosti Katarino Vegel v sejni sobi Občine Kamnik srečal z duhovniki kamniške dekanije, ki svoje pastoralno delo opravljajo na območju naše občine. Srečanje je bilo sproščeno, pogovor pa je tekel o minulem delu občinske uprave in prihodnjih načrtih. Župan je ob tej priložnosti pohvalil delo duhovnikov, saj z relativno malo javnega denarja dobro vzdržujejo sakralno dediščino.

Oddelek za razvoj in investicije

V ponedeljek, 23. januarja 2017, se je zaključil Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017-2018 sofinancirala Republika Slovenija, pod vodstvom Ministrstva za kulturo. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradbeno-obrtniških posegov (sanacije kritin, fasad, stavbnega pohištva, tlakov in podobno) in restavratorskih posegov na razglašenih kulturnih spomenikih. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, namenjenih sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov, znaša 1.400.000 evrov, delež sofinanciranja pa ne sme presegati 50 odstotkov celotne vrednosti prijavljenega projekta. Občina Kamnik na omenjenem razpisu kandidira s projektom zamenjave oken na gradu Zaprice v skupni vrednosti 49.537,12 evrov.

Grad Zaprice ima obstoječa okna s polkni in strešna okna v stanju, ki ogroža njegovo spomeniško/varovano lastnost, njegovo poslanstvo in njegovo notranjost, kjer kot muzej predstavlja premično kulturno dediščino širše regije. Zaradi preprečitve nadaljnjega propadanja kulturne dediščine je Občina Kamnik na javni razpis prijavila obnovo 14 kosov dotrajanih lesenih oken. Projekt zahteva specifično znanje in veščine (ki posnemajo skoraj pozabljene tehnike obdelave stavbnega pohištva), kvalitetne avtentične materiale (sibirski macesen) in posebno tehnologijo. Posledično bo projekt poleg zaščite kulturne dediščine pripomogel tudi k ohranjanju in razvijanju potrebne tehnologije, znanj in veščin za izdelavo stavbnega pohištva za spomenike nepremične kulturne dediščine.

Oglasno sporočilo