TeDni(K) Občine Kamnik (6.2.2017)

0
2281

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje – Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

T e D n i (K) ObčineSoteska

Zaradi vremenskih razmer se v preteklem tednu dela niso izvajala, saj temperature niso dopuščale betoniranja.

Oddelek za finance

Na 18. redni seji občinskega sveta Občine Kamnik sta bila v drugi obravnavi sprejeta Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2017 in Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2018.

Predloga proračuna sta bila pripravljena na podlagi navodil Ministrstva za finance, zakonskih podlagah, že znanih dejavnikih za poslovanje občin v letu 2017 in prognozah za leto 2018 in na osnovi realizacije pričakovanih aktivnosti pri delovanju občine Kamnik v letu 2017 in v letu 2018. V predlogu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2017 so bili pri pripravi gradiva za drugo obravnavo upoštevani tudi prenosi pogodbenih obveznosti, ki v letu 2016 niso bile realizirane, pogodbe pa so bile podpisane.

V letu 2017 je v predlogu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2017 predvidenih 38.274.760 evrov prihodkov (upoštevan tudi kredit v višini 7.500.000 evrov in prenos sredstev iz leta 2016 v višini 1.897.574 evrov, od tega 221.750 evrov namenskih sredstev in 1.675.824 evrov nenamenskih sredstev) in na strani odhodkov 38.274.760 evrov odhodkov, kar verjetno uvršča proračun med enega največjih v zgodovini delovanja Občine Kamnik; v letu 2018 pa je v predlogu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 predvidenih 23.517.781 evrov prihodkov in 23.517.781 evrov odhodkov. Pri pripravi proračuna je potrebno namreč upoštevati več proračunskih načel in eno najpomembnejših je, da mora biti proračun uravnotežen.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik bo skladno s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitenih stanovanj in stanovanjskih stavb za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v občini Kamnik v letu 2017 in 2018 ponovno namenila nekaj proračunskih sredstev za sofinanciranje obnov predmetnih objektov, in sicer vsako leto po 10.000 evrov. S podeljevanjem finančnih sredstev Občina delno prispeva k ohranjanju stanovanj in stanovanjskih stavb v smislu urejenosti pročelij stavb, oživljanja in vzdrževanja kulturne dediščine v občini Kamnik.

Na javni razpis, ki bo objavljen na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si, se bodo lahko prijavili zemljiškoknjižni lastniki spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov, ki bodo obnove izvedli v skladu s kulturno-varstvenimi pogoji in soglasji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, imeli slikovna dokazila o stanju objekta pred in po obnovi ter račune in potrdila o plačilu le-teh.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik sta se obravnavala in bila sprejeta dva nova pravilnika, in sicer o sofinanciranju sakralnih objektov in o sofinanciranju socialno varstvenih storitev. Prav tako je Občinski svet obravnaval in sprejel Letni program športa za letošnje leto. Po objavi sprejetih dokumentov v Uradnem listu Republike Slovenije bodo v prihodnjih tednih na uradni spletni strani Občine Kamnik objavljeni javni razpisi o sofinanciranju izvedbe različnih projektov in programov v letu 2017.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je pretekli mesec objavil razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018. S štipendijami za deficitarne poklice želi država spodbujati vpis mladih v izobraževalne programe, ki so prepoznani kot deficitarni poklici. Cilj je, da se zagotovi ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog. Podelilo se bo 1.000 štipendij za deficitarne poklice v višini 100 evrov mesečno za celotno obdobje izobraževanje. Štipendije sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Več informacij o razpisu si lahko preberete na spletni povezavi: https://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/.

Oddelek za razvoj in investicije

Na Občini Kamnik je v četrtek, 2. februarja 2017, potekal sestanek v zvezi s predlogom projekta za prijavo na trenutno aktualen Javni razpis »Sodelovanje med LAS«oziroma javnim naročilom podukrep – 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Območje Kamniško-Savinjskih Alp sega na območje treh Lokalnih akcijskih skupin (LAS-ov): Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije in LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. V okviru Združenja Kamniško-Savinjske Alpe (občine Solčava, Luče, Jezersko, Preddvor in Kamnik), ki je bilo ustanovljeno junija 2016, je izdelana projektna naloga »Poti čiste vode – prstan Kamniško-Savinjskih Alp«. S posameznimi občinami (Solčava, Luče, Jezersko, Preddvor in Kamnik) so že potekali razgovori o skupnih vsebinah, ki bi jih razvijali v okviru Kamniško-Savinjskih Alp, predstavljene so jim bile posamezne vsebine iz projektne naloge in predvidene nadaljnje aktivnosti. Vse občine se strinjajo, da je območje KSA izjemna naravna vrednota, da so vode povezovalni element naravnih vrednot, kulturne dediščine in turistične ponudbe. Občine prepoznavajo potrebo po povezovanju in si želijo aktivnega sodelovanja. Predstavniki vseh treh LAS-ov so izrazili interes za sodelovanje pri prijavi skupnega projekta na temo Kamniško Savinjskih Alp.

Predstavniki Strokovne komisije za reševanje razvojne problematike območja Velike planine in Oddelka za razvoj in investicije so se pod vodstvom mag. Zore Torkar in Janje Železnikar pretekli teden udeležili strokovno vodenega ogleda razstave o Veliki planini na gradu Zaprice.

Občina Kamnik je v letu 2016 uspešno počrpala sredstva, ki so bila na voljo na podlagi Zakona o financiranju občin in po zaključku projektov pripravila še zaključna poročila. V preteklem mesecu je Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo pregledalo dokumentacijo in odobrilo vsa tri zaključna poročila za projekte avtobusne postaje Soteska, hodnik za pešce Laze ter ureditev Muzejske poti. Skupno je tako Občina Kamnik počrpala 223.173,87 evrov.

V letu 2017 ima Občina Kamnik zopet možnost črpanja sredstev, in sicer v višini 232.903 evrov nepovratnih sredstev. Postopek pričetka črpanja s prijavami se prične predvidoma konec februarja.

Oglasno sporočilo