Trend zaposlovanja v občinskih upravah okoliških občin

0
2989

Na okoliške občine smo na željo bralcev poslali vprašanja o zaposlovanja v občinskih upravah v letu 2016? Koliko zaposlenih se je upokojilo, na novo zaposlilo in koliko je trenutno zaposlenih oseb? Na katerih pozicijah je prišlo do menjave kadrov, v kolikor je do tega prišlo? Kakšni so načrti na področju zaposlovanja v letu 2017?«

__________________________________________________________________

Občina Moravče
V letu 2016 Občina Moravče ni zaposlovala. Prav tako se ni nihče upokojil. Trenutno je na občini zaposlenih 10 oseb, od tega ena s polovičnim delovnim časom. V letu 2017 načrtujemo eno zaposlitev, in sicer bomo zaposlili hišnika.
Barbara Baša

__________________________________________________________________

Občina Mengeš
V letu 2016 je bilo na Občini Mengeš zaposlenih 11 javnih uslužbencev in en poklicni funkcionar (župan) torej skupaj 12.
V letu 2016 ni bilo upokojitev. Zaradi podane odpovedi delovnega razmerja s strani ene javne uslužbenke, smo na podlagi izvedenega natečaja, to delovno mesto (finance in proračun) ustrezno zapolnili z novo uslužbenko.
V letu 2017 ne načrtujemo novih zaposlitev.
Urban Kolar, univ. dipl. prav.,
direktor občinske uprave

__________________________________________________________________

Občina Komenda
Za Občinsko upravo Občine Komenda so podatki sledeči:
– v preteklem letu se ni upokojil nihče izmed zaposlenih;
– do menjave ene zaposlene osebe je prišlo na področju financ, s čimer pa se skupno število zaposlenih ni povečalo;
– v občinski upravi je zaposlenih 10 javnih uslužbencev + župan, ki svojo funkcijo opravlja poklicno;
– v letu 2017 ne načrtujemo dodatnega zaposlovanja.
mag. Majda Ravnikar,
direktorica občinske uprave

___________________________________________________________________

Občina Trzin
Na dan 31. 12. 2016 je bilo v Občinski upravi Ob-čine Trzin (OU OT) zaposlenih 13 javnih uslužbencev, od tega 10 za nedoločen čas, 3 javni uslužbenci pa za določen čas.
Po veljavni sistemizaciji delovnih mest z dne 26.5.2016 je v OU OT sistemiziranih 17 delovnih mest, od tega 13 za nedoločen čas, 4 delovna mesta pa za določen čas.
V letu 2016 se ni upokojil nihče izmed javnih uslužbencev.
V preteklem letu sta bili sklenjeni 2 novi pogodbi o zaposlitvi za določen čas.
Na dan 25. 1. 2017 je število zaposlenih v OU OT identično podatku na dan 31. 12. 2016.
Do menjave kadrov je prišlo na financah – na delo se je vrnila začasno odsotna delavka, osebi, ki jo je nadomeščala, pa je delovno razmerje prenehalo.
Dodatnega zaposlovanja v OU OT v letu 2017 zaenkrat ne načrtujemo.
Občinska uprava Občine Trzin

___________________________________________________________________

Občina Kamnik
V letu 2016 je ostalo skupno število zaposlenih nespremenjeno glede na leto 2015.
V letu 2016 ni bilo upokojitev; v treh primerih odhodov so bile izvedene nadomestne zaposlitve. V Občini Kamnik je trenutno zaposlenih 56 oseb (vključno s 3 poklicnimi funkcionarji).
Do kadrovskih sprememb je prišlo na področju finančnega poslovanja, gospodarskih javnih služb in urejanja prostora.
V letu 2017 je predvidena kadrovska okrepitev na področju izvajanja inšpekcijskega nadzora, na področju družbenih dejavnosti zaradi predvidene izgradnje objektov za tovrstne potrebe in okrepitev kabineta župana z dodatno zaposlitvijo.
Janja Zorman Macura

V letu 2007 je bilo zaposlenih 50 uslužbencev.

___________________________________________________________________

Občina Lukovica
V letu 2016 se ni upokojil noben sodelavec, dodatno smo zaposlili dva delavca v režijskem obratu (vzdrževalca javnih in zelenih površin), vendar je eden že v tekočem letu prekinil delovno razmerje. Zaposlili smo tudi poslovnega sekretarja, katerega delovno mesto se je sprostilo z odhodom delavke, ki je ta dela opravljala prej.
Trenutno je zaposlenih 25 delavcev (skupaj z županom).
Do menjave je prišlo le na že omenjenem mestu poslovnega sekretarja.
V letu 2017 bomo zaposlili sodelavca na področju komunale in gospodarskih javnih služb kot zamenjavo za sodelavca, ki odhaja na drugo delovno mesto, želimo pa zaposliti še dva sodelavca (vzdrževalca) v režijskem obratu, enega kot nadomestilo delavca, ki je lani prekinil delovno razmerje in enega dodatnega. V letu 2017 ni predvidenih nobenih upokojitev.
Špela Kralj, Urad župana

___________________________________________________________________

Občina Domžale
Na občini Domžale je trenutno zaposlenih 66 delavcev, vključno s funkcionarji in osebam, ki nadomeščajo porodniški dopust. Zaradi upokojitve višjega svetovalca in tajnice smo zaposlili dva nova javna uslužbenca. Zaradi delne upokojitve višjega svetovalca in referenta smo za polovični delovni čas zaposlili dva nova javna uslužbenca. Zaradi ustanovitve nove notranje organizacijske enote (TIC) smo zaposlili enega javnega uslužbenca. Porodniški dopust so zaključili štirje javni uslužbenci, nadomeščanja so prenehala.
Po sklepu občinskega sveta bomo v letu 2017 na novo zaposlili enega javnega uslužbenca za delo v turistično informativnem centru.
Urad župana

V letu 2007 je bilo zaposlenih 52 uslužbencev za nedoločen čas in 4 za določen.

___________________________________________________________________

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 2 2017

Oglasno sporočilo