TeDni(K) Občine Kamnik (13.2.2017)

0
2410

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekalo je betoniranje prve vodne celice. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na Oddelku za premoženjsko-pravne in splošne zadeve se med drugim ukvarjamo tudi z urejanjem zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin in v sklopu te teme je bil strani Skupnosti občine Slovenije organiziran informativni posvet “Zemljiška knjiga in spletni ZK portal”, ki je ga je udeležila tudi naša predstavnica.

Občine za svoje nepremičnine urejajo nepopolne podatke v zemljiški knjigi, medtem ko Vrhovno sodišče s pomočjo okrajnih sodišč v okviru projekta Učinkovito pravosodje 2020, po uradni dolžnosti, izvaja poočitve podatkov o lastnikih nepremičnin. Sodišča izvajajo dopolnitev podatkov z vpisom EMŠO oziroma matične številke, vendar pa ta ne bo izvedena pri fizičnih osebah, ki so v zemljiški knjigi vpisane brez rojstnega datuma, saj zanje ni mogoče ugotoviti EMŠA in nadalje pri nepremičninah, ki so vpisane kot javno dobro ali v družbeni lastnini. Prav tako so nas opozorili, da je potrebno vse zemljiškoknjižne predloge (tako lokalnih samoupravnih skupnosti kakor tudi fizičnih oseb) vlagati po novem zapisu identifikacijskega znaka nepremičnin (o tem smo že pisali v enem izmed preteklih tednikov).

Oddelek za družbene dejavnosti

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je objavljen javni razpis za sofinanciranje domoljubnih programov v letu 2017. Več informacij je dostopnih na povezavi: https://www.kamnik.si/index.php?t=Razpis&id=1251.

Koncesionarka na področju otroškega zdravstvenega varstva je zaradi zmanjšanja števila vpisanih otrok zaprosila Občino Kamnik za zmanjšanje obsega delovanja, in sicer iz trenutnega 1,20 obsega delovanja na 1 celotni program. S koncesionarko bo sklenjen aneks h koncesijski pogodbi o zmanjšanju obsega njenega delovanja. Program v obsegu 0,20 bo prevzel javni zavod Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik.

Župniji Kamnik je bila nakazana kupnina v višini slabih 39.000 evrov za odkup preostalih pritličnih prostorov v Maistrovi hiši. Sledijo nadaljnje aktivnosti za ureditev in sanacije prostorov, s katerimi bo v nadaljevanju upravljal Medobčinski muzej Kamnik.

V ponedeljek, 6. februarja 2017, je bil na uradni spletni strani Občine Kamnik in Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik objavljen javni razpis za sofinanciranje športa v občini Kamnik za leto 2017. Namen  razpisa je sofinanciranje izvajanja športnih programov v vzgojno-varstvenih zavodih, osnovnih in srednjih šolah, redne športne vadbe, izpopolnjevanju v športu, delovanje društev, izvedbe športnih in promocijskih prireditev in podobno.Proračunska sredstva bodo razdeljena v skladu z Merili in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik in s sprejetim Letnim programom športa v občini Kamnik za leto 2017. Zadnji rok za prijavo je četrtek, 2. marec 2017. V zvezi s tem javnim razpisom bo Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik organiziral informativni posvet, ki bo v sredo, 15. februarja 2017, v sejni sobi 61/II. nadstropje.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik je prejšnji teden prejela vodno soglasje za gradnjo rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici v severnem delu Šmarce. Pešpot je predvidena kot nadaljevanje obstoječe pešpoti ob Kamniški Bistrici, ki se trenutno zaključi z navezavo na Radomeljsko cesto. Načrtovana rekreacijska pot bo potekala po desnem bregu reke Kamniške Bistrice, mimo športnega centra Virtus do območja nekdanje tovarne KIK Plastika. S pridobitvijo vodnega soglasja imamo tako potrjen projekt za izvedbo rekreacijske poti v severnem delu Šmarce, za izvedbo pa tudi finančna sredstva v proračunu za leto 2017. Pred začetkom gradnje moramo pridobiti še pravico graditi na zemljiščih, ki so v lasti treh lastnikov. Eden izmed lastnikov čaka na menjavo svojega zemljišča z vodnim zemljiščem, ki je v lasti Republike Slovenije že od leta 2011. Rešitev predhodnega vprašanja pogojuje s pridobitvijo zemljišča za potrebe gradnje rekreacijske poti. Občina Kamnik je v lanskem letu dosegla dogovor z Direkcijo Republike Slovenije za vode o začetku postopka za menjavo zemljišča. Izvedena je bila ureditev meje, ki pa zaradi nestrinjanja lastnikov sosednjih zemljišč (mejašev) čaka na ustno obravnavo na Geodetski upravi Republike Slovenije.

V konkretnem primeru Občina Kamnik do rešitve predhodnega vprašanja – ureditve meje, parcelacije in zamenjave zemljišč, ne more izvesti niti ureditve meje s sosednjimi zemljišči, parcelacije in odkupa sosednjih zemljišč.

Oddelek za razvoj in investicije

Predstavnica Občine Kamnik se je 7. in 8. februarja 2017, skupaj s 17 partnerji iz Slovenije, Madžarske, Slovaške, Hrvaške, Romunije, Bolgarije, Češke, Avstrije in Srbije, udeležila uvodnega dogodka in sestanka partnerjev projekta CityWalk – “Towards energy responsible places: Establishing walkable cities in the Danube Region”, ki sta pod pokroviteljstvom Madžarskega združenja za odgovorno inoviranje potekala v mestu Szeged na Madžarskem. Projektno partnerstvo pod vodstvom Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj je spoznalo vsebinsko ozadje projekta, dobre prakse s področja spodbujanja trajnostne mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, inovativna orodja prostorskega načrtovanja, namenjena izboljšanju ključnih pogojev za pešačenje ter administrativna, komunikacijska in finančna pravila za uspešno izvedbo načrtovanih projektnih aktivnosti.

Projekt, katerega rezultat bodo izboljšana urbana mobilnost ob zmanjšanih emisijah hrupa in prometnih zastojih, povečana varnost in boljše počutje/zadovoljstvo prebivalcev regije, bo, s poudarkom na pešačenju, v 30 mesecih oblikoval različne ukrepe za izboljšanje urbane mobilnosti preko učinkovitega kombiniranja različnih načinov transporta. Mestom v Podonavju, med drugim tudi Kamniku, bo projekt pomagal identificirati ovire, razviti in implementirati načrte za reševanje teh izzivov. V ta namen bo partnerstvo razvilo smernice, indeks in spletno orodje za pešačenje, izdelalo 8 načrtov za pešačenje, izvedlo 8 pilotnih akcij, tudi v Kamniku kot testnem območju, ter razvilo in predstavilo politične predloge za trajnostno mobilnost.

Naslednje srečanje projektnih partnerjev, na katerem bo poudarek na delavnicah in usposabljanju strokovnjakov s področja trajnostne mobilnosti, bo potekalo spomladi v Beogradu. Do takrat bo Občina Kamnik oblikovala skupino lokalnih deležnikov, ki bo pod vodstvom tematskega eksperta oblikovala smernice za nadaljnje delo, zlasti za oblikovanje lokalnega akcijskega načrta pešačenja in izvedbo pilotne akcije v Kamniku, vse skladno z vizijo in smernicami občinske Celostne prometne strategije, ki se pravkar izdeluje.

Oglasno sporočilo