V sprejetih proračunih Občine Mengeš za 2017 in 2018 je glavna investicija športna dvorana

0
2119

V januarju so občinske svetnice in svetniki Občine Mengeš potrdili razvojno naravnana proračuna za leti 2017 in 2018.

Največja investicija v proračunu je športna dvorana, sledita postavki investicijsko vzdrževanje in obnova cest in prizidek Osnovni šoli Mengeš. Povečana so bila sredstva za Mladinski center AIA, ki je iz leta v leto bolj aktiven in vključuje vse več mladih. Občina bo z uspešno VEM točko nadaljevala sodelovanje z območnim razvojnim partnerstvom Središče Slovenije ter v okviru LAS mesto za vas pristopila k petim skupnim projektom občin območja, med drugim tudi urejanje povezanih kolesarskih stez, mokrišč in drugo. V proračunu se je povečal delež za sofinanciranje dejavnosti društev na področju športa in kulture.

Investicija v izgradnjo športne dvorane je ocenjena na 4.459.100 milijona EUR z ddv in je razdeljena na tri leta. V letu 2017 nameravamo obnoviti gradbeno dovoljenje, izdelati razpis in pričeti z gradnjo, za kar je v proračunu rezerviranih 1,5 milijona EUR. V letu 2018 sta v proračunu namenjena 2 milijona EUR. Preostanek sredstev za izgradnjo športne dvorane bomo umestili v proračun za leto 2019. Poraba rezerviranih sredstev bo odvisna tudi od pridobljenih nepovratnih sredstev za izgradnjo športne dvorane, saj občina že pripravlja prijavo na javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena. Predvideva se, da bo dvorana zgrajena in na voljo uporabnikom v drugi polovici leta 2018.
V proračunski postavki vzdrževanje in obnova cest je predvidenih 16 investicij, med pomembnejšimi so investicijsko vzdrževanje in obnova Ropretove ulice in rekonstrukcija z adaptacijo v nekaterih delih pa celo novogradnja Grobeljske ceste ter seveda gradnja južne povezovalne ceste, ki bo mengeško obvoznico povezala z Ropretovo cesto in novim naseljem v bližini.
Proračun predvideva tudi povišanje sredstev za Mladinski center AIA, ki uspešno združuje vse več mlade, zanje pripravlja nove aktualne dogodke ter druge aktivnosti s področja športa in kulture.
Med podporne aktivnosti, ki se sofinancirajo s proračuna, in so bile v občini dobro sprejete je prav gotovo točka VEM, ki je bila vzpostavljena v sodelovanju z območnim razvojnim partnerstvom Središče Slovenije. Občina Mengeš je v letu 2015 pristopila oziroma soustanovila novo Lokalno akcijsko skupino – LAS mesto za vas. Občine združene v LAS, Domžale, Mengeš, Komenda, Trzin, Vodice in Medvode, bodo v okviru programa pristopile k prijavi petih skupnih projektov, ki bodo usmerjene v ohranjanje narave in njenih virov ter dostopnost in razvoj lokalne skupnosti.
Proračuna občine za leto 2017 in 2018 sta razvojno naravnana, saj poleg izpostavljenih postavk vsebujeta še druge pomembne postavke za delovanje občine in njen razvoj. Ob sprejemu proračuna je bila na občinskem svetu posebej izpostavljena tudi izgradnja manjkajočega dela mengeške obvoznice. Občinska uprava in župan si bosta še naprej intenzivno prizadevala, da bo manjkajoči del obvoznice čimprej zgrajen. Podana zagotovila s strani pristojnih, vključno z zagotovilom pristojnega ministra dr. Petra Gašperšiča, da bodo pripravljalna dela izvedena v letu 2017, manjkajoči del obvoznice pa bo v celoti zgrajen v letu 2018, nas navdajajo z optimizmom.

Vir: Občina Mengeš

Oglasno sporočilo