TeDni(K) Občine Kamnik (20.2.2017)

0
2644

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekalo je betoniranje vodne celice. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Župan občine Kamnik je v preteklem tednu sprejel Strategijo nakupov zemljišč za leto 2017. Navedena strategija je občinski upravi vodilo za vodenje postopkov za nakupe nepremičnin, saj obsega naslednje bistvene vsebine:

  • prioritetni vrstni red odkupov nepremičnin
  • cene za nakup
  • postopek odločanja o posameznem odkupu, ipd.

Prav tako je v preteklem tednu župan na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2017, sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik v letu 2017, ki vsebuje Načrt pridobivanja in Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik v letu 2017. Citirana načrta vsebujeta podrobne podatke o vsakem posameznem načrtovanem ravnanju, to je, parcelna številka, katastrska občina, okvirna cena in namen odkupa oziroma prodaje.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik bo tudi letos skupaj z Inštitutom Antona Trstenjaka organizirala tečaj za družinske in druge oskrbovalce starejših svojcev. Tečaj je namenjen svojcem ali družinskim oskrbovalcem starejših onemoglih in invalidnih ljudi. Tečaj se prireja z namenom, da bi stari ljudje in njihovi svojci v družini doživeli čim več lepih trenutkov, svojci, ki jih oskrbujejo, pa to svoje zahtevno delo opravljali čim lažje. Skupina oskrbovalcev ima do 20 udeležencev, zvrsti se 10 srečanj po dve uri in pol, na tedenskih  srečanjih pa sodelujejo različni strokovnjaki (patronažna sestra, fizioterapevt, prostovoljka iz Hospica, strokovnjak za demenco…).

Stroške tečaja za udeležence v celoti krije Občina Kamnik, prijavnice pa je možno dobiti na občini, soba 51/II. nadstropje, pri Društvu upokojencev Kamnik, na Rdečem križu Kamnik in patronažni službi zdravstvenega doma, prijave je možno vložiti najkasneje do konca februarja 2017. S tečajem bi oskrbovalci predvidoma pričeli v prvi polovici meseca marca. Več informacij sledi po dokončni uskladitvi termina in lokacije izvedbe, predvidoma prihodnji teden.

Na uradni spletni strani občine, na spletnih straneh vrtcev in na oglasnih deskah, je objavljen Poziv k javnemu vpisu novincev v vrtce v občini Kamnik za šolsko leto 2017/2018. Vpis v vrtce bo potekal od ponedeljka, 6. marca, do petka, 17. marca 2017, v času uradnih ur vrtcev.

Vlogo za vpis lahko oddajo:

  • starši, ki otroka vpisujejo v vrtec prvič,
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2016/2017,
  • starši, ki so v preteklem letu vlogo oddali po roku za vpis in otrok ni bil sprejet v vrtec.

Vloga za vpis ter navodila za izpolnjevanje so dostopni na spletnih straneh občine in vrtcev, dodatne informacije o vpisu dobite v posameznih vrtcih ter na Oddelku  za družbene dejavnosti v času uradnih ur.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe Finančne uprave Republike Slovenije. Za odobritev pravnega posla mora Finančna uprava ugotoviti tudi kdaj se je namenska raba spremenila, saj ta podatek vpliva na stopnjo davka za promet na nepremičnine.

Na oddelku pripravljamo tudi bazo podatkov za odmero Nadomestila  za uporabo stavbnih zemljišč. Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11, 99/12). Podatki o nepremičninah, za katere je po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik treba plačevati nadomestilo, so vzeti iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije in so javno dostopni na internetnem naslovu https://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl. Te podatke občina vsako leto ažurira v skladu s predlaganimi spremembami zavezancev ter jih nato posreduje Finančnemu uradu Republike Slovenije, ki na tej osnovi pripravi ter na naslove vroči odmerne odločbe.

Na občinski internetni strani je obrazec: Vloga za spremembo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju občine Kamnik za leto 2017, s katero lahko vsak zavezanec spremeni podatke. Vsako spremembo mora na Občino sporočiti zavezanec sam. Podatke za odmero bo Občina Kamnik na Finančni urad Republike Slovenije poslala predvidoma konec tega meseca.Predlagamo, da vsi zavezanci preverijo podatke in javilo morebitne spremembe na prej omenjenem obrazcu.

Oddelek za razvoj in investicije

Širokopasovno omrežje

Na Občini Kamnik je v četrtek, 16. 2. 2017, potekal sestanek v zvezi z gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij na območjih, kjer ni tržnega interesa. Podjetje Eurocon d.o.o. je predstavnike občin Kamnik, Lukovica, Moravče, Šmartno pri Litiji in Litija informiralo glede trenutnega stanja na področju predvidenega financiranja in gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v Sloveniji. Vse omenjene občine že imajo izdelanNačrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Omenjeni načrt je osnovni razvojni in strateški dokument, s katerim občina ugotavlja stanje in potrebe po širokopasovni infrastrukturi in je tudi pogoj za kandidiranje na razpisih.

Posamezni operaterji so za nekatera območja izrazili tržni interes in že začenjajo z aktivnostmi (tudi v občini Kamnik). Ministrstvo za javno upravo je 8. 12. 2016 na spletni strani objavilo seznam belih lis, t.j. območij, za katere operaterji niso izrazili tržnega interesa, da bi na njih gradili širokopasovno omrežje z zasebnimi sredstvi.Objavljen je bil zbirni seznam po občinah, ne pa tudi po posameznih naseljih. Po informacijah ministrstva bodo podroben seznam objavili, ko bodo podpisali pogodbe o tržnem interesu s posameznimi operaterji.

V objavljenem dokumentu je ministrstvo poleg seznama belih lis objavilo tudi seznam naselij, ki so bila izvzeta iz testiranja tržnega interesa. To so:

  • območja, kjer obstoječa infrastruktura že omogoča pasovne širine vsaj 100 Mb/s,
  • urbana območja z gostoto poseljenosti nad 500 prebivalci na km2  in
  • območja, ki so že prejela sredstva ESRR in EKSRP v finančni perspektivi 2007 – 2013.

Za gospodinjstva, ki so bila identificirana kot bele lise, bosta v skladu s časovnico, ki je objavljena na spletni strani MJU, do 31. maja 2017 predvidoma objavljena razpisa GOŠO 3 Sklada za regionalni razvoj in Kmetijskega sklada. Prav tako je podjetje RUNE-SI izrazilo tržni interes za nekatera območja belih lis. Na celotnem območju Slovenije bodo do sredine leta 2019 zgradili 131.461 optičnih priključkov. Podatki o točnih naslovih, kjer bodo priključki zgrajeni, bo podjetje v kratkem objavilo na novonastali spletni strani www.ruralnetwork.eu.

V Strategiji razvoja informacijske družbe do leta 2020 si je Slovenija zadala strateški cilj do leta 2020 vsem gospodinjstvom zagotoviti širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s.

Združenja KSA

V sredo, 15. 2. 2017, je v Solčavi potekalo srečanje Združenja Kamniško Savinjske Alpe. Tema srečanja so bile predvsem turistične vsebine, poročila iz sejmov in turističnih borz, kjer se območje KSA vedno bolj uveljavlja pod skupno blagovno znamko. Že v lanskem letu je bila sprejeta odločitev za enoten nastop na češkem trgu, kar se kaže kot dobra poteza. Aktivnosti, ki so predvidene za leto 2017, se izvajajo v skladu z načrti. Postopoma nastajajo zanimivi turistični produkti, ki jih bomo lahko ponudili obiskovalcem in jih za kakšen dan več zadržali na območju. V pripravi je tudi projekt Vodna pot okoli KSA, katerega glavni namen je ozaveščanje o pomenu čiste vode in nujnosti varovanja in ohranitve našega vodnega bogastva in hkrati povezava z naravno in kulturno dediščino območja.

Celostna prometna strategija

V preteklem tednu smo dosegli tretji mejnik v procesu priprave CPS in oddali drugi zahtevek za izplačilo iz evropskih sredstev ter državnega proračuna v višini 22.610 evrov.

V petek, 17. 2. 2017, je potekal tudi interni delovni sestanek občinske uprave na katerem smo obravnavali nabor ukrepov v povezavi s strateškimi in operativnimi cilji, ki so se v dosedanjem procesu izoblikovali.

Sofinanciranje investicij po zakonu o sofinanciranju občin

Pred vrati je prvi rok prijave na investicijske projekte, za katere lahko občine pridobijo sredstva iz državnega proračuna. V letošnjem letu je za investicije namenjenih nekoliko več sredstev kot lansko leto, in sicer 238.347 evrov, prvi rok za prijavo pa bo potekel že konec tega meseca. Občina Kamnik bo za sofinanciranje zaprosila s projektom rekonstrukcije lokalne ceste Podgorje-Kamnik.

5. seja Sveta Ljubljanske urbane regije

Predstavnica oddelka se je v sredo, 15. 2. 2017, udeležila 5. seje Sveta Ljubljanske urbane regije, na kateri so predstavniki 26 osrednjeslovenskih občin med drugim  oblikovali pobudo za spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki ga je v decembru 2014 potrdila Evropska komisija.   Prednostne osi omenjenega dokumenta namreč ne uresničujejo potreb po financiranju infrastrukturnih projektov, ki jih potrebujejo občine, zato je predlagana sprememba, ki bi omogočala podporo investicijskim projektom na področju kulturne in kolesarske infrastrukture v regiji. Prav tako je bil sprejet sklep o organizaciji srečanja predstavnikov LUR s predsednikom vlade in nekaterimi ministri, ki pokrivajo resorje, ključne za občine, na temo potrebnih sprememb povprečnine in financiranja nekaterih projektov, ki bi pokrili osnovne potrebe občin (odvajanje in čiščenje odpadnih voda, izgradnja osnovne družbene infrastrukture, itd.)

Informativni dan ob 2. razpisu transnacionalnih programov MEDITERAN in PODONAVJE 2014-2020

V četrtek, 16. 2. 2017, je v Ljubljani potekal Informativni dan ob 2. razpisu transnacionalnih programov MEDITERAN in PODONAVJE 2014-2020. Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je na njem predstavila dosežke 1. razpisa omenjenih programov ter možnosti nadaljnjega črpanja sredstev, ob upoštevanju že financiranih vsebin in priporočil, oblikovanih iz izkušenj preteklega razpisa/finančne perspektive. Od skupnih 873 milijonov evrov je bilo do tega trenutka izčrpanih približno 350 milijonov, preostala sredstva pa bodo zlasti v prihajajočih dveh letih na voljo za številne transnacionalne projekte, namenjene reševanju evropskih izzivov.

Oglasno sporočilo