TeDni(K) Občine Kamnik (27.2.2017)

0
2425

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekalo je betoniranje druge vodne celice. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Obnova gostinskega prostora na Starem gradu

Stari grad je zaradi bližine mesta priljubljena izletniška in pohodniška točka prebivalcev Kamnika z okolico. V planinski koči je delovalo gostišče, ki trenutno ne obratuje. V mesecu novembru 2016 smo na portalu javnih naročil objavili naročilo za obnovo gostinskih prostorov na Starem gradu (gradbena in zemeljska dela, odstranitev obstoječe greznice, ureditev odvodov, zamenjava stavbnega pohištva, instalacije, polaganje talne keramike, postavitev MKČN, namestitev svetil, hidroizolacija itd.). Do roka za oddajo ponudb je na naslov pravočasno prispelo šest ponudb. Na podlagi meril iz razpisne dokumentacije je naročnik hotel oddati javno naročilo ekonomsko najugodnejšemu ponudniku, vendar na proračunski postavki v letu 2016 ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev, zato se naročilo ni izvedlo.

V proračunu za leto 2017 so bila zagotovljena sredstva za obnovitev gostinskega prostora Starega gradu, zato je bila, v torek, 14. februarja 2017, z izbranim izvajalcem podpisana gradbena pogodba za obnovo gostinskih prostorov na Starem gradu. Izvajalec del je bil v torek, 21. februarja 2017, uveden v delo, s tem pa mu je začel teči rok za dokončanje del v skladu s pogodbenimi določili. V preteklem tednu so bila opravljena rušitvena, zidarska (estrihi, ometi) in krovsko-kleparska dela, začeli pa so tudi z izdelavo kanalizacije.

Razpisi na področju kmetijstva

Občinska uprava ima od petka, 24. februarja 2017, do petka, 24. marca 2017, do 13. ure odprte naslednje razpise:

  • javna razpisa za društva na področju kmetijstva in turistična društva ter
  • javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva: ukrep tehnična podpora.

Za pomoč društvom na področju kmetijstva je v letu 2017 v občinskem proračunu namenjenih 7.000 evrov, prav toliko sredstev je namenjenih tudi za tehnično podporo. Za dejavnost turističnih društev je v letu 2017 zagotovljenih 16.000 evrov.

Predmet sofinanciranja pri društvih:

  • letni programi in projekti ter redna dejavnost.

Predmet sofinanciranja v okviru ukrepa tehnična podpora:

  • izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov;
  • izmenjava znanj med gospodarstvi, tekmovanja in razstave ter sodelovanje na sejmih;
  • publikacije, katalogi, spletišče, ki predstavljajo podatke o proizvajalcih iz občine ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji.

Sofinancirani bodo programi društev s sedežem v občini oziroma kot pri tehnični pomoči registrirana stanovska in interesna združenja, organizacije in zavodi, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine in nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do občine oziroma do države.

Čiščenje struge Nevljice

Snegolom in močna neurja v preteklih letih so povzročili, da se je v koritu vodotoka Nevljice, od sotočja s Kamniško Bistrico do Vrhpolja, ustvarilo več čepov in nanosov materiala, ki ovirajo pretok vode (nanosi dreves, veje in zaraslo grmovje). Zaradi izboljšanja pretočnosti struge Nevljice se izvaja posek grmovja po ustaljeni vodarski praksi, odstranitev padlega drevja in vej iz korita vodotoka ter nanosov materiala.

Dela izvaja koncesionar na vodotokih podjetje Hidrotehnik d.d., in sicer skladno z izdanim soglasjem Direkcije Republike Slovenije za vode.

Predavanje na temo novega Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik je v sodelovanju z Avtošolo Šmarca v četrtek, 16. februarja 2017, v prostorih Krajevne skupnosti Godič, organiziral predavanje na temo “Prometne novosti v Kamniku in širši okolici”. Na začetku je predsednik Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik Franc Pivk pozdravil vse prisotne in besedo predal strokovnjaku iz Avtošole Šmarca.

V letu 2016 je namreč začel veljati nov Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, v katerem je nekaj pomembnih novosti. Udeležencem predavanja je bilo med drugim predstavljeno, kako na pravilen način zapeljati v krožišče, kako voziti na večpasovnicah, kako se pravilno razvrstiti po prometnih pasovih, predstavljeni pa so jim bili tudi novi prometni znaki. Vsi prisotni so bili zelo zadovoljni z vsebino predavanja, na katerem so pridobili veliko koristnih informacij, ki jim bodo služile, da bo njihova pot na cesti čim bolj varna.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V sredo, 15. februarja 2017, je pri Skupnosti občin Slovenije (SOS), potekal 4. sestanek Komisije za občinsko inšpekcijsko službo. Komisija je na sestanku obravnavala predlog Gradbenega zakona (GZ) in Zakona o inšpekcijskem nadzorstvu (ZIN).

V poročilu, na spletni strani SOS, so glede predloga Gradbenega zakona izpostavili, da se z novim predlogom na občine prenaša velik obseg nalog, ob čemer ni znana celotna stroškovna obremenitev občin, ki bi jo povzročil predviden prenos pristojnosti. Predviden je namreč prenos nadzora nad gradnjami, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno (t.i. enostavni objekti), ki naj bi (glede na gradivo priloženo trenutnemu predlogu) obsegali 5 odstotkov vseh vodenih zadev. Ob tem so opozorili, da dosti občin oziroma občinskih inšpekcijskih služb ne razpolaga z zadostnim obstoječim in primerno izobraženim kadrom za prevzem vseh nalog.

Ministrstvo za javno upravo je pričelo s pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) in zato je SOS, ki je že izpostavljal težave s predmetnega področja, pozval k posredovanju predlogov rešitev, ki bi lahko veljali za občinske inšpektorje in bi pripomogli k boljšemu sodelovanju med občinskimi in državnimi inšpektorji. Člani Komisije so pripravili osnutek predlogov, ki ga bodo posredovali na ministrstvo.

Oddelek za družbene dejavnosti

V ponedeljek, 20. februarja 2017, je potekalauvedba v delo za rušenje 25 metrov visokega samostoječega dimnika pri Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik. Z izbranim izvajalcem je bila sklenjena pogodba o izvedbi del, na podlagi katere bo izvajalec pričel z deli danes, 27. februarja 2017, in z njimi zaključil v nedeljo, 5. marca 2017. V času rušitvenih del po potekala popolna zapora pločnika in kolesarske steze, ki vodita mimo šole.

V polni dvorani Doma kulture Kamnik je potekala slavnostna podelitev priznanj za športne dosežke v letu 2016 in priznanj za delo v športu.

Podeljene nagrade najboljšim kamniškim športnikom v letu 2016Priznanja najboljšim športnikom in športnim delavcem za leto 2016, ki so člani klubov in društev iz občine Kamnik ali pa občani občine, ki so člani drugih klubov ter najboljši športnici, najboljšemu športniku in najboljši ekipi leta 2016 so podelili župan Marjan Šarec, podžupana Igor Žavbi inMatej Slapar, direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Božena Peterlin ter predsednik Športne zveze občine Kamnik Dušan Papež. Nagrajenih je bilo 52 posameznikov, ki so bili izbrani izmed 74 prispelih predlogov. Naj športnica za leto 2016 je postala Patricija Crnkovič, naj športnik Gregor Kranjc in naj ekipa moška ekipa Calcit Volleyballa.

Organizirali smo posvet na temo sofinanciranja športnih programov v letu 2017, ki se ga je udeležilo lepo število predstavnikov društev.

Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik so v preteklih dveh zavihali rokave in izkoristili boljše vremenske pogoje. Tako je bila zamenjana ograja na otroškem igrišču ob Jenkovi cesti, ki jo je podrl objestni voznik, prav tako je bilazamenjana ograja na teniških igriščih, ki jo je uničilo podrto drevo.

Zaradi varnosti je Zavod ogradil otroško igrišče na Tunjiški cesti, postavil nove podloge pod igrali in prebarval nekatera igrala. Igrišče bo zopet odprto danes, v ponedeljek, 27. februarja 2017. Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik pauporabnike otroških igrišč naproša za razumevanje tudi v bodoče, saj se bodo tudi na ostalih igriščih vršila obnovitvena dela in bodo zato igrišča za določen čas zaprta.

Na igrišču ob Zikovi ulici je bila urejena živa meja. Na objektih v športnem parku Virtus in bazenu Pod Skalco Kamnik so bila zamenjana okna, saj so bila prejšnja še prvotna in izrabljena. V Športnem parku Virtus je bil očiščen južni del parka, kjer so desetletje navažali smeti in ostale materiale ter je bil tako ta del leglo plazilcev in glodavcev. Na stadionu Prijateljstva v Mekinjah so ob skakališčih nasuli dodatno zemljo, saj je bil rob, ki je nastal ob novogradnji, nevaren za poškodbe uporabnikov stadiona. Zavod je s pomočjo Košarkarskega kluba Kamnik organiziralObčinsko prvenstvo v košarki za letnik 2004 in mlajše.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu spremljali dela pri izgradnji fekalne kanalizacije, ki jih je izbrani izvajalec opravljal na gradbišču na Lazah v Tuhinju. Zaradi zimskih razmer dela v januarju niso potekala oziroma so bila prekinjena. Z nadaljevanjem del na terenu je izvajalec pričel 7. februarja 2017, to je takoj po otoplitvi, ki je zemljino ogrela in odtalila. V preteklem tednu je bil izveden priklop novozgrajenega kraka fekalne kanalizacije na obstoječi kanal, s čimer so bila gradbena dela na terenu končana oziroma zaključena. Za dokončanje celotne planirane investicije izgradnje fekalne kanalizacije je potrebno izvesti še preizkuse vodotesnosti, pripraviti ustrezne podatke za vpis novozgrajenega odseka kanalizacije v kataster javne komunalne infrastrukture ter z izbranim nadzornikom izvesti primopredajo izvedenih del. Izvajalec mora vsa dela skladno z veljavno pogodbo dokončati najpozneje do 31. 3. 2017. Novi odsek javne kanalizacije je zgrajen tako, da bo omogočal priključitev trem obstoječim objektom ter v prihodnosti še sedmim ali osmim bodočim objektom brez neposrednih posegov v zgrajen vod, saj je celotno območje ob trasi zazidljivo.

Oddelek za razvoj in investicije

Občina Kamnik je na javni razpis programa »Evropa za državljane (2014 – 2020)« prijavila projekt z naslovom »Kocka je padla«. Namen ukrepa »Evropski spomin« je povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Evropske unije. Projekt obravnava življenje in delo Rudolfa Maistra, avstro-ogrskega častnika, ki je s svojo pokončno držo, pogumom in občutkom za zgodovinski trenutek usodno posegel v obdobje ob koncu 1. svetovne vojne ter dobesedno premikal meje monarhije. V projekt so vključene države, v katerih je deloval Rudolf Maister, ko so bile še del Avstro-Ogrske monarhije (Slovenija, Avstrija, Poljska). Nosilec projekta je Občina Kamnik, partnerji pa so Medobčinski muzej Kamnik, Slovenska prosvetna zveza v Celovcu in Narodni muzej Przemysl na Poljskem. Posebna pozornost bo posvečena mladim, zato bodo v projekt vključeni dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, Gimnazije Celovec in tudi taborniki Roda bistriških gamsov. Mlade želimo spodbuditi k ozaveščenemu razmišljanju, raziskovanju in poistovetenju z vzornikom, ki je v zgodovinskem spominu ostal zapisan kot neizprosen, toda pravičen mož, ki se je bojeval za vrednote in blaginjo svojega ljudstva. V projektu bodo sodelovali tudi Muzej narodne osvoboditve Maribor ter Zveza društev General Maister in Društvo general Maister Kamnik.

V torek, 21. februarja 2017, smo na Občini Kamnik obravnavali razvojne vsebine Kamniško-Savinjskih Alp in jih usklajevali z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave. Sestanka so se udeležili predstavniki obeh pristojnih institucij na območju Kamniško-Savinjskih Alp, to je območne enote Kranj in Celje. Kamniško-Savinjske Alpe so izjemno ohranjen naravni prostor, bogat z vodnimi izviri. Enotni smo bili glede tega, da je to pomemben potencial tega območja in hkrati naša odgovornost, da ga varujemo. V vseh prihodnjih aktivnostih na območju Kamniško-Savinjskih Alp bodo občine omenjenega območja tesno sodelovala z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave.

Dopolnitev in potrditev akcijskega načrta Celostne prometne strategije

Ko je strokovna skupina, pod vodstvom podjetja LOCUS d.o.o., izdelala predlog akcijskega načrta, je v občinskih prostorih potekalo še zadnje posvetovanje s ključnimi deležniki v okviru priprave Celostne prometne strategije (v nadaljevanju: CPS) za Občino Kamnik.

Predstavniki različnih organizacij, katerih dejavnosti so povezane s prometom in mobilnostjo v občini, so skupaj z izdelovalci pregledali in dopolnjevali ukrepe, ki se bodo izvajali v prvih petih letih, njihove nosilce, potrebna sredstva, vire financiranja, čas izvedbe, pa tudi morebitne ovire in tveganja pri izvedbi. Na zaključku so udeleženci formalno podprli akcijski načrt CPS skupno s predlaganimi dopolnitvami.

Izdelovalci CPS bodo v naslednjih tednih zaključili izdelavo celovite vsebine CPS, ki bo tako pripravljena za potrditev na Občinskem svetu Občine Kamnik. Četrtega aprila 2017 pa bosta potekali promocijska zaključna prireditev na prostem in okrogla miza s predstavitvami dobrih praks, s katerimi v nekaterih mestih že uspešno rešujejo probleme in izzive trajnostne mobilnosti.Občanke in občani bodo o obeh dogodkih pravočasno podrobneje obveščeni.

»Celostna prometna strategija je sofinancirana iz Evropskega kohezijskega sklada ter sredstev Ministrstva za infrastrukturo RS ter se pripravlja v skladu z enotnimi evropskimi smernicami za pripravo tovrstnih dokumentov.«

Predstavnika Oddelka za razvoj in investicije sta se v sredo, 22. februarja 2017, udeležila slavnostnega odprtja Večgeneracijskega centra Ljubljana, imenovanega N’šPlac, ki je na Kališnikovem trgu 12 v Ljubljani, pod okriljem Javnega zavoda Cene Štupar, odprl svoja vrata družinam, socialno izključenim/ogroženim, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in direktor zavoda Cene Štupar Bojan Hajdinjak so kot slavnostni govorniki pozdravili prizadevanja vključenih partnerjev in občin ter zaželeli uspešno medgeneracijsko in medkulturno povezovanje ljudi, ki jim je center namenjen. Ob glasbeni spremljavi Alija R Taha iz Sirije smo lahko poslušali pesmi v različnih jezikih, med drugim tudi brezhibno odpeto Zdravljico.

Projekt Večgeneracijski center Ljubljana financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti terEvropski socialni sklad, podpirajo pa ga tudi Mestna občina Ljubljana ter Občine Vrhnika, Grosuplje, Kamnik in Ivančna Gorica. Poleg glavnega nosilca projekta Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana so projektu pridružene še tri partnerske organizacije,in sicer Zavod Oreli iz Kamnika, Dom starejših občanov iz Grosuplja in Cankarjeva knjižnica iz Vrhnike, projektne aktivnosti, zlasti neformalno druženje, informiranje in svetovanje, pa so uporabnikom na voljo na štirih lokacijah osrednjeslovenske regije.

Občina Kamnik za kamniško izpostavo večgeneracijskega centra zagotavlja sredstva za kritje najemnine prostora, v katerem se bodo omenjene vsebine izvajale, administrativno-tehnično pomoč lokalnemu partnerju pri izvajanju evropskega projekta, sofinancira pa tudi izvajanje vsebin. Večgeneracijski center predstavlja osrednji prostor zbiranja in srečevanja v lokalnem okolju, čigar namen pa je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih ranljivih ciljnih skupin, družin ter posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih. Zavod Oreli iz Kamnika je kot partner omenjenega projekta v sodelovanju z lokalnimi društvi in izvajalci socialno-varstvenih vsebin v kamniški izpostavi večgeneracijskega centra na Tomšičevi 23 že pričel z izvajanjem različnih aktivnosti za večjo vključenost ranljivih ciljnih skupin. Vsebine so namenjene različnim generacijam, kulturam in osebam z različnim statusom ter usmerjene v zadovoljevanje raznovrstnih potreb, opolnomočenje, razvoj in osebnostno rast posameznikov, na katere družba pozablja. Več informacij o socialno-varstvenih aktivnostih večgeneracijskega centra v Kamniku je na voljo na spletni povezavi: https://www.kamnik-starejsi.si/index.php.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo