TeDni(K) Občine Kamnik (6.3.2017)

0
2198

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekala je priprava na betoniranje armaturne komore. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Obnova gostinskega prostora na Starem gradu

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili. V preteklem tednu so bila opravljena, in sicer hidroizolacijo zunanjih sten, glajenje in brušenje sten, suhomontažna obloga stropov, obzidava WC kotličkov, vgradnja oken in vrat, izdelava kanalizacije in ometi sten.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L), ki je trenutno v medresorskem usklajevanju.

Cilji predloga zakona so:

  • ureditev postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb Evropske unije,
  • modernizacija izvršilnega postopka na nepremičnine z namenom doseči boljšo in hitrejšo prodajo nepremičnin in hkrati zagotoviti boljše pravno varstvo tako socialno ogroženih dolžnikov kot tudi kupcev, ki kupujejo nepremičnine v izvršilnem postopku
  • pospešitev izvršilnega postopka in omejevanje možnost zlorab in neupravičenih postopkov izvršbe.

Celoten predlog zakona si lahko ogledate na spletni strani Ministrstva za pravosodje: https://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/. Komentarje zainteresirane javnosti k predlaganim spremembam zakonodaje pa Ministrstvo za pravosodje zbira do nedelje, 19. marca 2017, na elektronski naslov: gp.mp@gov.si.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občanka in občane občine Kamnik obveščamo, da se je psihiatrična ambulanta Anamarije Ziherl, dr. med., spec. psih. (do sedaj v stavbi Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik) preselila na novo lokacijo in sicer, Glavni trg 25, Kamnik.Anamarija Ziherl, dr. med., spec. psih., ima koncesijsko razmerje sklenjeno z Ministrstvom za zdravje, zato si lokacijo ambulante koncesionarka lahko izbere sama.

Rdečemu križu Kamnik je bilo posredovano soglasje, da bo Občina Kamnik tudi v tem letu sofinancirala letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok ter v ta namen namenila 5.900 evrov.

V petek, 3. marca 2017, je izbrani izvajalec zaključil z rušenjem samostoječega 25-metrskega dimnika pri Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik. V času del je veljala začasna sprememba prometnega režima oziroma popolna zapora pločnika in kolesarske steze, pri tem pa velja opozoriti, da zapore oziroma prometne signalizacije občanke in občani niso upoštevali. V nadalje zato prosimo, da se spremembe prometnega režima upoštevajo, saj so le-te namenjene varnosti.

Oddelek za razvoj in investicije

Občina Kamnik že nekaj let uspešno črpa državna sredstva, ki so na podlagi Zakona o financiranju občin namenjena za sofinanciranje občinski investicij. Tudi letos so med Ministrstvom za finance ter predstavniki združenj in skupnosti občin potekalapogajanja o pripravi državnega proračuna ter o predlagani višini povprečnine.Višina povprečnine se je nekoliko dvignila, tako da je za Občino Kamnik od predvidenih 232.903 za sofinanciranje, kolikor smo upoštevali tudi v proračunu za leto 2017, v tem letu namenjenih nekoliko več, in sicer 238.347 evrov.

V preteklem tednu je Občina Kamnik oddala vlogo za sofinanciranje projekta rekonstrukcije lokalne ceste Podgorje-Kamnik. Po zaključenih razpisnih aktivnostih, ki bodo potekale v kratkem, je izvedba projekta predvidena v letošnjem poletju.

SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017. Kot mednarodni poslovni dogodek se šteje strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja z mednarodno udeležbo, izveden v letu 2017 (izključeni so mednarodni sejmi v tujini in dogodki, organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini).Aktivna udeležba podjetja na mednarodnem poslovnem dogodku pa pomeni, da podjetje v okviru mednarodnega poslovnega dogodka tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke, proizvode in storitve na stojnici/razstavnem prostoru ali v obliki predavanja/predstavitve ali s sodelovanjem na okrogli mizi. Namen javnega razpisa je podjetjem povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij. Upravičeni prijavitelji so mikro, mala ali srednje velika podjetja ter fizična osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji. Sofinanciranje mednarodne predstavitve znaša največ 60 odstotkov upravičenih stroškov oziroma najmanj 3.000 evrov in največ 8.000 evrov na vlogo. Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje je sreda, 29. marec 2017, za drugo odpiranje pa ponedeljek, 12. junij 2017. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer na spletni povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017010.pdf. Lokalne podjetnike pozivamo, da preučijo možnost prijave na omenjeni razpis.

Oglasno sporočilo