TeDni(K) Občine Kamnik (13.3.2017)

0
1867

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekalo je betoniranje armaturne komore. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Obnova gostinskega prostora na Starem gradu

Izvajalec dela opravlja v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.V preteklem tednu so bila opravljena naslednja dela: vgradnja revizijskih jaškov, beljenje sten in stropov, montaža radiatorjev, polaganje keramike, montažo luči in vgradnja tuš kadi.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v občini Kamnik. Zadnji rok za prijavo ječetrtek, 6. april 2017, do 10. ure. Prijavitelje opozarjamo, da morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti, s katero se prijavljajo na razpis, prav tako naj pri oblikovanju programov in projektov upoštevajo vse, z razpisom določene roke za izvedbo programov in projektov ter druge pogoje.

Inštitut Antona Trstenjaka je pretekli torek začel s tečajem za družinske in druge oskrbovalce starejših, onemoglih in invalidnih ljudi. Tečaja se letos udeležuje več kot30 občanov in bo trajal 10 tednov, enkrat tedensko po dve uri in pol. Prvega srečanja se je udeležila tudi direktorica Inštituta Antona Trstenjaka mag. Ksenija Ramovš, ki se jezahvalila Občini Kamnik za posluh in odločitev, da je občankam in občanom, ki se sami vsakodnevno srečujejo z vrsto težav pri negovanju svojih bližnjih doma, omogočila udeležbo na tečaju.

Ustvarjamo skupno prihodnost

Model – M Slovenija organizira 6-tedensko brezplačno usposabljanje, ki je namenjeno vsem mladim v Osrednjeslovenski regiji v starosti od 24 do 29 let. Usposabljanje bo temeljilo na zaposljivosti in spoznavanju sposobnosti udeležencev ter na pridobitvi novih kompetenc za podjetniško razmišljanje in delovanje oziroma samozaposlitev ali hitrejšo zaposlitev pri delodajalcih.

Udeleženci, ki bodo uspešno končali program, bodo pridobili priporočila za zaposlitev in priznanje za posebne dosežke v okviru projekta Model M Slovenija. V Ljubljani se bo v torek, 7. marca 2017, ob 11. uri v Kariernem središču, ZRSZ-OS Ljubljana, Urad za delo Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana, izvajala informativna delavnica, kjer boste lahko pridobili vse potrebne informacije. Samo usposabljanje pa se bo izvajalo v obdobju od 14. 3. do 20. 4. 2017. Več informacij lahko pridobite na spletni strani  https://www.model-m.si/ ali tukaj.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe Finančne uprave Republike Slovenije. Za odobritev pravnega posla mora Finančna uprava ugotoviti tudi, kdaj se je namenska raba spremenila, ker le-ta podatek vpliva na stopnjo davka za promet na nepremičnine.

Na Oddelku pripravljamo bazo podatkov za odmero Nadomestila  za uporabo stavbenega zemljišča.

V prejšnjem tednu pa smo pripravljali podatke za razpis za pridobitev evropskih sredstev. Občina Kamnik skupaj z Občino Mengeš in Občino Komenda pripravlja gradivo za javni razpis podukrep 4.3, ki ga razpisuje Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrana, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželje. Razpis bo omogočil pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacije in agromelioracije na območju Drnovo. Skupna vrednost investicije za izvedbo agromelioracij na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš znaša 600.482,96 evrov. Projekt je 100-odstotno sofinanciran iz evropskih sredstev.Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš bo omogočala vzpostavitev boljšega zemljiškokatastrskega stanja zemljišč, predvsem v smislu upostavitve  večjih obdelovalnih kompleksov, lažja in boljša obdelava kmetijskih površin ter posledično zmanjšanje stroškov kmetijske obdelave, vzpostavitev pot. Na Oddeleku za urejanje prostora si želimo, da bi bili na razpisu uspešni, da bi pridobili razpisana sredstva ter s tem pomagali k razvoju kmetijskega gospodarstva na območju Drnova.

Oddelek za razvoj in investicije

Na Oddelku smo pripravili poročilo o oddanih evidenčnih naročilih, ki ga morajo vsi naročniki, ki so zavezani k uporabi določil Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15), posredovati preko portala javnih naročil (www.enarocanje.si) do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Gre za podatke o oddanih javnih naročilih, katerih vrednost je za blago in storitve nižja od 20.000 evrov brez DDV, za gradnje pa nižja od 40.000 evrov brez DDV.

Strokovna komisija za izvedbo odpiranja ponudb je v ponedeljek, 6. marca 2017, izvedlajavno odpiranje ponudb, prispelih na javno naročilo “Prestavitev JP 661581 Hruševka – Ravne”. Ponudbo je oddalo 9 ponudnikov. Po preverjanju in ocenjevanju ponudb bo naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila in po pravnomočnosti le-te z najugodnejšim ponudnikom, ki bo izpolnjeval vse zahteve iz razpisne dokumentacije, sklenil pogodbo o izvedbi predmetnih gradbenih del.

V sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance trenutno pripravljamo razpisni dokumentaciji za naslednji investiciji:

  • rekonstrukcija LK št. 160921 Murnova ulica in
  • rekonstrukcija LC Podgorje – Kamnik (od tehničnih pregledov do Gostilne pri Slavki).

Obe naročili bosta predvidoma v mesecu marcu objavljeni na Portalu javnih naročil (https://www.enarocanje.si/) in na uradni spletni strani Občine Kamnik (https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi).

Oglasno sporočilo