Dragi naš Slamnik

0
2616

Zaradi vprašanj občanov, kakšni so bili stroški izdajanja  občinskega časopisa Slamnik v lanskem letu, smo tudi letos povprašali Cveto Zalokar Oražem, direktorico Kulturnega doma Franca Bernika, ki je izdajatelj tega časopisa.

Kulturni dom Franca Bernika Domžale
Ljubljanska 61, 1230 DOMŽALE
Datum 31. januar
Zadeva: Podatki o stroških glasila Slamnik
Kulturni dom Franca Bernika Domžale, ki ga je v letu 2012 je Občinski svet Občine Domžale (na 13. seji, 12. aprila 2012) s sprejetjem novega Odlok o izdajanju glasila Slamnik, določil za izdajatelja, je v letu 2016 prejel za glasilo Slamnik 98.400,00 evrov proračunskih sredstev Občine Domžale.

Skupni prihodek od prodaje oglasnega prostora in objave zahval v letu 2016: 24.917,03 evrov.

V nadaljevanju navajamo stroške glasila Slamnik za leto 2016:
– stroški grafičnega oblikovanja, postavitve (Zavod Zank):15.566,00 EUR;
– stroški tiska (Delo,d.d. ): 27.976,91 EUR;
– Stroški distribucije/ poštnine – glasilo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini      Domžale (Izberi, d.o.o.): 15.820,20 EUR;
– Stroški poštnine za naročnike (Pošta Slovenije) 1.482,29 evrov;
– stroški honorarjev zunanjih sodelavcev: skupaj 38.912,34 EUR (vključno s honorarjem urednici);
– ostali stroški: 15.945,67 EUR

HONORARJI ZUNANJIH SODELAVCEV / SLAMNIK 2016/VIŠJI KOT 500,00 EUR BRUTO:
Špela Trškan / urednica 15.566,00 EUR
Anton Komat 1.800,00 EUR
Lenart Zajc 1.450,00 EUR
Mateja Kegel Kozlevčar 2.407,50 EUR
Vera Vojska 2.078,25 EUR
Grega Rihtar /križanka 969,30 EUR
Miha Ulčar 1.711,50 EUR
Iztok Dimc /fotograf 1.090,00 EUR
Primož Hieng/lektoriranje 4.200,00 EUR
Manca Kraševec /Dogaja se.. 1.796,48 EUR
Jože Skok 590,68 EUR
Franc Križnar 1.345,39 EUR
Tjaša Banko 520,00 EUR
Cvetka Zalokar Oražem 935.20 EUR

V zadnjih 6 letih so znašali celotni stroški glasila Slamnik:
2011: 138.311,26 EUR , 15 številk, 9.220 EUR (strošek na številko)
2012: 127.879,57 EUR, 14 številk, 9.134 EUR (strošek na številko)
2013: 119.300,16 EUR, 12 številk, 9.941 EUR (strošek na številko)
2014: 109.216,19 EUR, 12 številk, 9.101 EUR (strošek na številko)
2015: 115.430,73 EUR, 12 številk, 9.619 EUR (strošek na številko)
2016: 115.703,41 EUR, 12 številk, 9.642 EUR (strošek na številko)

Cveta Zalokar Oražem, direktorica

___________________________________________________________________

Po podatkih, ki jih je posredovala direktorica Kulturnega doma, pod katerega streho sodi tudi naš skupni Slamnik, so se stroški za njegovo izdajanje v zadnjih šestih letih v absolutnem znesku sicer res znižali kar za dobrih 23 tisoč evrov, po drugi strani je pa tudi res, da je pred petimi leti izšlo 15 številk časopisa letno, zadnja tri leta pa le 12. No, se je pa cena na posamezno številko zvišala za dobrih 400 EUR, kar pa po drugi strani spet ni slabo, ker je toliko in toliko zunanjih sodelavcev deležnih honorarja. Vsako delo je namreč potrebno primerno na-graditi. Toliko lažje je nagrade deliti, če gre za sredstva iz občinskega proračuna. Ko smo se malce ozirali naokrog, smo ugotovili, da pri glasilu občine Kamnik Kamničan-ka, izplačujejo honorarje samo tistim sodelavcem, ki delajo tudi za Gorenjski glas. V oči bode tudi razlika, da za naše mesečno občinsko glasilo Slamnik namenimo 98.500 EUR davkoplačevalskega denarja, v sosednji, kamniški občini, pa za štirinajstdnevnik (dve številki časopisa mesečno) 42.000 EUR.
Uredništvo

Oglasno sporočilo