TeDni(K) Občine Kamnik (20.3.2017)

0
3437

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekalo je betoniranje zgornjega nadstropja armaturne komore in polaganje vertikalne hidroizolacije. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Obnova gostinskega prostora na Starem gradu

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili. V preteklem tednu so bila opravljena naslednja dela: fasaderska dela, polaganje keramike, montaža peči, prezračevanje in vgradnja valjanca za ozemljitev.

Sanacija plazu Laniše

Pod občinsko cesto Laniše se je sprožil zemeljski plaz. Izvedle so se raziskaveterena za pripravo načrta sanacije plazu. Po uskladitvi načrta se bo pričela sanacija plazu pod občinsko cesto, ki bo zajemala izvedbo ustrezne podpornekonstrukcije ter odvodnjavanja.

 

Sanacija plazu Soteska

Dela na gradbišču, vezana na sanacijo plazu pod občinsko cesto Soteska-Strmec, že potekajo. Sanacija plazu bo izvedena s podporno konstrukcijo iz kamna v betonu ter izvedenim ustreznim sistem odvodnjavanja ter drenaže. Dela bodo predvidoma zaključena v mesecu aprilu.

Obnova občinskih stanovanj

V mesecu februarju 2017 je izvajalec del URAL d.o.o. iz Kamnika po naročilu občine Kamnik obnovil dve občinski stanovanji. Stanovanje v pritličju Klavčičeve ulice 2, velikosti 31 m2 – stroški obnove 10.463 evrov. V kopalnici tega stanovanja je 29. 11. 2016 izbruhnil požar zaradi napake na sušilnem stroju. Gasilci so požar uspešno pogasili, vendar so bile posledice prisotne v celem stanovanju. Najemnico stanovanja je Občina začasno preselila v drugo občinsko stanovanje.

Sanacijska dela so v glavnem vsebovala:

 • odstranitev tlakov, stenskih ometov, elektro instalacij, podbojev in vrat ter uničene opreme;
 • obnovo elektro, vodovodnih in ogrevalnih instalacij;
 • položitev lamelnega parketa v dnevni sobi – 23 m2;
 • položitev stenskih in talnih keramičnih oblog v kuhinji, predprostoru in kopalnici;
 • izvedba kompletne nove kopalniške opreme;
 • vgradnjo novih podbojev in vrat;
 • slikopleskarska dela na vseh stenah in stropih.

Stanovanje v kleti Jakopičeve ulice 14, velikosti 43 m2 – stroški obnove 9.915 evrov. Najemnik tega stanovanja se je izselil, zato je Občina pristopila k prepotrebni obnovi.

Sanacijska dela so v glavnem vsebovala:

 • odstranitev nekaterih obstoječih tlakov, stenskih ometov, podbojev in vrat;
 • položitev lamelnega parketa – 17 m2;
 • položitev stenske in talne keramike – 26 m2;
 • obnova dela elektro instalacij;
 • zamenjava treh oken s senčili;
 • vgradnja dveh novih podbojev in vrat;
 • zamenjava enega radiatorja;
 • slikopleskarska dela – 116 m2.

Izvajalec je dal ustrezne garancije za materiale in izvedena dela. Upamo in pričakujemo, da bo zadovoljstvo stanovalcev opravičilo vložena sredstva.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik na različnih lokacijah oddaja v najem nepremičnine, ki so primerne za obdelavo. Z zainteresiranimi obdelovalci ima Občina sklenjene najemne pogodbe, katerih besedilo med drugim določa, da ima zakupnik pravico do odpovedi zakupne pogodbe do 31. 3. za tekoče koledarsko leto. Odpoved mora zakupnik podati v pisni obliki. V kolikor zakupnik ne odpove zakupa do navedenega datuma, je dolžan v celoti plačati zakupnino za tekoče koledarsko leto. V primeru odpovedi pogodbe mora zakupnik izročiti vrtiček lastniku v osnovnem obdelanem stanju.

Vse vrtičkarje, ki želijo prenehati z obdelavo vrtov pozivamo, da do 31. 3. 2017 podajo pisno odpoved najemne pogodbe, da bo Občina vrtove oddala v najem zainteresiranim prosilcem.

Oddelek za družbene dejavnosti

Udeležili smo se občnega zbora Društva Sožitje Kamnik, ki je potekal pretekli četrtek v prostorih društva na Lokah v Tuhinju. Društvo v Kamniku deluje že več kot 17 let. Predsednica društva Metka Hribar je predstavila poslovanje v letu 2016, ki ga je Društvo uspešno zaključilo. Ob tem se je Občini Kamnik zahvalila za vso pomoč, ki jo Društvu Sožitje vsa leta nudi (pomoč pri zaposlovanju z javnimi deli, sofinanciranje socialno varstvenih programov in brezplačen najem zgradbe).

V Dnevnem centru za mlajše invalidne osebe so imeli na obisku terapevtskega kužka kavalierja, po imenu Bach. Aktivnost  s pomočjo terapevtskih psov je dejavnost, ki temelji na stiku človeka s psom. To so srečanja, kjer ni točno določenega, vnaprej postavljenega cilja, vendar pa se dvigne kakovost življenja posameznika ali skupine. Ob prijetnem druženju z nagajivim kužkom so preživeli odličen dan.

Zaključil se je javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov. Po izvedenem odpiranju vlog, bodo vlagatelji, katerih vloge ne bodo formalno popolne, pozvani k dopolnitvam.

Oddelek za razvoj in investicije

Oddelek za razvoj in investicije je v četrtek, 16. marca 2017, gostil srečanje programske skupine Združenja zgodovinskih mest Slovenije, h kateremu je Občina Kamnik pristopila v začetku junija 2016. Združenje zgodovinskih mest Slovenije si z različnimi ukrepi prizadeva za povečanje prepoznavnosti turističnega produkta »zgodovinska mesta«, načrtuje nove turistične produkte, temelječe na zgodbah in posebnostih zgodovinskih mest, išče rešitve za povečanje obiska v zgodovinskih mestih z okrepljenim in ciljnim trženjem, skrbi za učinkovito upravljanje zgodovinskih mest skozi izmenjavo dobrih praks, projektov in s skupnim iskanjem učinkovitih rešitev razvija in trži zgodovinska mesta preko povezovanja, sodelovanja in medresorskega povezovanja. Trenutno se v združenje povezuje 15 starih slovenskih mest: Idrija, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Novo mesto, Piran, Ptuj, Radovljica, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Tržič, Žužemberk, Metlika, Kamnik in Jesenice.

Na predlog Slovenske turistične organizacije je združenje prevzelo upravljanje turističnega produkta »Mesta in kultura«, enega od 7 ključnih produktov slovenskega turizma.

Za uspešno promocijo in trženje turističnega produkta Mesta in kultura  bo združenje v letošnjem letu pripravilo nabor zanimivih in inovativnih vsebin/zgodb, ki predstavljajo neizkoriščene potenciale vključenih mest, in definiralo trženjska orodja zanje. V ta namen smo na srečanju izvedli delavnico na temo Identifikacije in razvoja zgodb za potrebe oblikovanja in trženja turističnega produkta Mesta in kultura, ki jo je vodila Miša Novak.

Oglasno sporočilo