19. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2746

V četrtek, 16. marca 2017, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 19. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 18. seje z dne, 16. februarja 2017, ter naslednji dnevni red:
1.Volitve in imenovanja
2.Obravnava in sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2017
3.Obravnava in sprejem Sklepa o obvezni razlagi 34. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine domžale
4.Obravnava in sprejem Pravilnika o sofinanciranju čebelarske dejavnosti v občini Domžale – skrajšani postopek
5.Obravnava in sprejem Sklepa o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale – hitri postopek
6.Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale – skrajšani postopek
7.Obravnava in sprejem Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale
8.Obravnava in sprejem ukinitve statusa javnega dobra
9.Vprašanja, pobude in predlogi

1.Volitve in imenovanja

Občinski svet Občine Domžale je ugotovil, da Andreji POGAČNIK JARC, Prešernova cesta 43, 1230 Domžale, preneha članstvo v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije.

Občinski svet Občine Domžale je za novo predstavnico Občine Domžale v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije predlagal Renato KOSEC, Ulica Matije Tomca 2, 1230 Domžale, do izteka mandata Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije.

2.Obravnava in sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2017
-Občina Domžale podeli ZLATO PLAKETO PAVLETU PEVCU za dolgoletno prizadevno delo na področju kulture.
-Občina Domžale podeli SREBRNO PLAKETO BRANKI BEČAJ za predano igranje v simfoničnem orkestru.
-Občina Domžale podeli SREBRNO PLAKETO BOGDANU ŠMONU za predano igranje v simfoničnem orkestru in godbi.
-Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO DRUŠTVU UPOKOJENCEV DOMŽALE ob 70-letnici za uspešno delo na področju skrbi za starejše.
-Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO LOVSKI DRUŽINI DOMŽALE ob 70-letnici za prizadevno skrb za divjad in okolje.
-Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO SD SLOVENIJA RÜTI ob 40-letnici in 35. letnici sodelovanja društva z Občino Domžale.
-Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE KLEMENU BOJANCU za športne uspehe v triatlonu.
-Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE DRUŽINI KOZJEK za vsestransko glasbeno ustvarjalnost.
-Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE MIHI ULČARJU za prizadevno delo na področju informiranja in promocije.
-Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE NEVENKI UNK-HRIBOVŠEK za ustvarjalnost in prispevek k delu Folklornega društva Groblje, Domžale.
-Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE ŽUPNIJSKI KARITAS IHAN za opravljeno humanitarno delo.

3.Obravnava in sprejem Sklepa o obvezni razlagi 34. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine domžale
Občinski svet Občine Domžale je sprejel obvezno razlago 34. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v delu, ki se nanaša na ureditveno območje V7/6 Helios, za morfološko celoto Pi4.

4.Obravnava in sprejem Pravilnika o sofinanciranju čebelarske dejavnosti v občini Domžale – skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Pravilnik o sofinanciranju čebelarske dejavnosti v občini Domžale.

5.Obravnava in sprejem Sklepa o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale – hitri postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale.

6.Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale – skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale.
7.Obravnava in sprejem Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale.

8.Obravnava in sprejem ukinitve statusa javnega dobra
Ukine se status javnega dobra pri zemljiščih:
parc.št.katastrska občinaID znak
4514/7Domžale1959 4514/7
4514/8Domžale1959 4514/8
4514/11Domžale1959 4514/11
1048/3Krtina1945 1048/3
692        Krtina1945 692
1181/6Radomlje1936 1181/6
1181/8Radomlje1936 1181/8
1181/9Radomlje1936 1181/9
1181/10Radomlje1936 1181/10
5155Domžale1959 5155
5445/5Domžale1959 5445/5

9.Vprašanja, pobude in predlogi
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Matej Oražem /Lista Reza/, mag. Tomaž Deželak /SDS/, Robert Pečnik /SMC/, Peregrin Stegnar /NSi/, Damjana Korošec /LTD/, in Metod Marčun /Lista za Domžale/.
Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Andreja_Pogacar_70letNa seji se je ponudila tudi priložnost, da je župan Toni Dragar, pretekli podžupanji in aktivni občinski svetnici Liste LTD, gospe Andreji Pogačnik Jarc, pred Občinskim svetom voščil za njen 70. jubilej. Andreja iskrene čestitke še enkrat.
Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek
19_seja_os_Domzale (2) 19_seja_os_Domzale (3) 19_seja_os_Domzale (4) 19_seja_os_Domzale (5) 19_seja_os_Domzale (6) 19_seja_os_Domzale (7) 19_seja_os_Domzale (8) 19_seja_os_Domzale (9)
Oglasno sporočilo