TeDni(K) Občine Kamnik (27.3.2017)

0
2360

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekalo je betoniranje zgornjega nadstropja armaturne komore in polaganje vertikalne hidroizolacije. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Obnova gostinskega prostora na Starem gradu

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili. V preteklem tednu so bila opravljena naslednja dela:  montaža točilne mize, klopi in vrat, fino montaža elektrike (luči, stikala) in strojnih instalacij (WC, umivalnikov, pipe) ter čiščenje prostorov.

Plaz Hruševka – Podbreg 

Ob vodotoku pod občinsko cesto Hruševka-Podbreg se je sprožil plaz, ki ogroža stabilnost ceste. Na terenu je bil izveden ogled in predizmera s strani geomehanika, ki bo pripravil predlog sanacije. Na podlagi izdelane dokumentacije bo Občina Kamnik pridobila ustrezno vodno soglasje za dela ob vodotoku, nato sledi razpis za izbor izvajalca in sanacija plazu. Slednja se bo izvajala v poletnih mesecih.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na uradni spletni strani Občine Kamnik in spletni strani Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, je objavljeno javno zbiranje ponudb za oddajo prostorov na lokaciji »Stari grad nad Kamnikom« v najem za opravljanje gostinske dejavnosti. Razpisno dokumentacijo si lahko ogledate TUKAJ.

V najem se oddajajo prostori v kleti objekta, in sicer v skupni izmeri 103 m2 ter zunanja pokrita terasa v izmeri 66 m2. Poslovni prostor bo delno opremljen. Izhodiščna najemnina znaša 400 evrov/mesec, neto.

Najemno razmerje se bo sklenilo za določen čas, za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja za 5 let.

Rok za oddajo ponudb je do vključno 5. 4. 2017 do 10. ure. Javno odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri. 

Oddelek za družbene dejavnosti

Z nastopom lepega vremena so se tudi začela prva dela na športnih in otroških igriščih, in sicer:

  • na otroškem igrišču na Jenkovi ulici sta se uredili dve igrali (gugalnici). V skladu z veljavnimi standardi za igrala se je pod igrali položila ustrezno gumijasta podlaga,
  • igrala v Kršmančevem parku, ki so bila vandalsko pobarvana v zadnjem preteklem vikendu,  so se že očistila. O vandalizmu na igralih je bila obveščena tudi Policijska postaja Kamnik,
  • na spomladansko sezono se pripravljajo tudi igrišča za nogomet (na stadionu Prijateljstva v Mekinjah in Športnem parku Virtus na Duplici) in zelene površine na bazenu Pod Skalco v Kamniku. Tokrat je bilo na vrsti valjanje površin.

Na javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov so do roka prispele tri popolne vloge, in sicer:

  • Župnija Vranja Peč, Vranja Peč 5, Kamnik (obnova mehanizacije zvonov v cerkvi sv. Urha na Vranji Peči),
  • Župnija Motnik, Motnik 26a, 1221 Motnik (obnova spovednice v cerkvi sv. Jurija v Motniku) in
  • Župnija Tunjice, Tunjice 9, Kamnik (obnova strelovoda na cerkvi sv. Ane v Tunjicah).

Vloge bodo s strani strokovne komisije obravnavane v tem tednu.

Enoti Sneguljčica Vrtca Antona Medveda Kamnik smo predali v uporabo novo igralo. Ravnateljica mag. Liana Cerar,vzgojiteljice in otroci so pripravili prijeten program, v okviru katerega so otroci zapeli in zaplesali okoli igrala, nadarjeni umetniki vrtca so se izkazali s svojimi slikarskimi sposobnostmi, konec prireditve pa so obeležili še z izvirnim otroškim ognjemetom. Otroke je pozdravil tudi župan Marjan Šarec, ki jim je zaželel, naj na igralu in na prostem preživijo veliko lepih trenutkov.

Udeležili smo se konference na temo Nove zgodbe starih hiš v organizaciji RRS LUR, kjer so bili predstavljeni primeri dobrih praks sodobnega upravljanja stavb kulturne dediščine v različnih oblikah, tako v Sloveniji, Italiji, Nemčiji, kot tudi na Poljskem, Madžarskem, Hrvaškem in Češkem. V vseh primerih gre za oživitev kulturne dediščine, ki je pustila svoje pečat v zgodovini evropskih mest. Na koncu je bila organizirana okrogla miza, kjer smo predavatelji in udeleženci izmenjali kar nekaj izkušenj in primerov dobrih praks. Konferenca je predstavljala izrazito dobro iztočnico za nadaljnje sodelovanje.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe Finančne uprave Republike Slovenije. Za odobritev pravnega posla mora Finančna uprava ugotoviti tudi kdaj se je namenska raba spremenila ker le ta podatek vpliva na stopnjo davka za promet na nepremičnine.

Na Oddelku smo v preteklem tednu oddali na Finančni urad Republike Slovenije podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

V preteklem tednu smo na poslano gradivo za Spremembe in dopolnitve OPN prejeli Odločbo, da v postopku sprememb in dopolnitev ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje. Trenutno pripravljamo gradivo za javno razgrnitev Sprememb in dopolnitev OPN.

Občina Kamnik je po Odloku o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik(Uradni list RS, št. 35/03, 86/15) predkupni upravičenec na vseh poselitvenih (zazidljivih) območjih in tudi na območjih obstoječe ali načrtovane gospodarske  javne infrastrukture. Predkupno pravico lahko uveljavljamo tudi pri pridobivanju zemljišč na javnih dražbah, tako na sodišču, kot tudi v stečajnih postopkih, ki jih vodijo stečajni upravitelji. V zadnjem tednu smo s sodelovanjem na dražbi v stečajnem postopku pridobili delež zemljišča, po katerem je že zgrajena rekreacijska pot ob Kamniški Bistrici.

Oddelek za razvoj in investicije

Pisarna LAS Srce Slovenije v občini Kamnik

namenom približati delovanje Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, v kateri sodeluje tudi Občina Kamnik, vsem zainteresiranim prebivalkam in prebivalcem občine, ki imajo projektne ideje, primerne za prijavo na javni poziv LAS, z mesecem aprilom odpiramo pisarno LAS Srce Slovenije na lokaciji občine Kamnik in sicer predvidoma vsak drugi ponedeljek v mesecu od 9. do 15. ure v prostorih Občine Kamnik (pisarna št. 32).

V mesecu aprilu bo pisarna delovala v ponedeljek, 10. aprila 2017. Vse potencialne prijavitelje na javni poziv LAS vabimo, da nas obiščete in pomagali vam bomo z usmeritvami pri razvoju vaše ideje! Prosimo, da si termin sestanka predhodno rezervirate na e-mail las@razvoj.si ali telefon 01 8962 713. Aktualne informacije o delovanju LAS Srce Slovenije so objavljene tudi na spletni strani www.las-srceslovenije.si oziroma na telefonu 01 8962 713 (LAS pisarna v Litiji, Jerebova 14).

Mednarodno sodelovanje Slovenija – Italija, Konferenca ob Svetovnem dnevu vode

Na povabilo Nacionalnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko iz Trsta so se predstavniki Oddelka in Osnovne šole Marije Vere udeležili konference ob Svetovnemu dnevu vode, 22. marca 2017.

Prireditev je potekala na centru Gradina v Občini Doberdob. Učenci 8 razredov Osnovne šole Marije Vere so se srečali z vrstniki iz Doberdobske šole. Tekom dneva so se vrstile delavnice na temo spoznavanja oziroma ozaveščanja na temo vode. Pogovor je tekel o pomembnosti ohranjanja čiste, pitne vode in potrebi po zmanjšanju in ponovni uporabi odpadne vode. Na koncu prireditve je vsak udeleženec dobil certifikat.

Na srečanju smo si predstavniki Občin Kamnik in Doberdob izmenjali informacije o razvojnih prioritetah občin z obojestransko željo po nadaljnjem sodelovanju. Jeseni pa bomo z namenom okrepitve stikov, povabili predstavnike Občine in učence iz Doberdoba v Kamnik, da spoznajo naše kulturno okolje.

Mladinski parlament Alpske konvencije

V ponedeljek, 20. marca 201,7 smo imeli na Občini Kamnik posvet z dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik in profesorico Renato Capuder. Dijaki se bodo konec marca udeležili Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (YPAC) v Innsbrucku, kjer bodo z vrstniki iz drugih držav alpskega loka, razpravljali o različnih temah. Letošnje leto je krovna tema »Demografske spremembe«, podteme pa so: »Privlačnost v Alpah«, »Zaposlitveni trendi«, »Begunci in integracija«, »Varstvo narave/Projekti Natura 2000 v Alpah«. Dijaki so se seznanili z nekaterimi stališči, usmeritvami in konkretnimi projekti Občine Kamnik, ki se nanašajo na izpostavljene teme.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo