Gozdna kronika za leto 2016

0
2483

Gozdarji Krajevne enote Kamnik Zavoda za gozdove Slovenije so zbrali podatke oziroma gozdno kroniko Krajevne enote Kamnik za leto 2016.

Vremenski pojavi

Januar: V začetku meseca sneži in zapade približno 15 cm snega.Dnevne temperature so se v prvi tretjini meseca gibale okoli 0°C, 11. dne se povzpnejo nad 10 stopinj, dežuje in sneg skopni. Po tem datumu se spet ohladi, konec meseca se močno ogreje (do 13°C).
Februar:Bil je bil dokaj topel, saj so bile tudi jutranje temperature večinoma nad ležiščem, dnevne pa med 4 in 10 °C. Mesec je bil relativno bogat s padavinami v obliki dežja.
Marec: Ob pretežni oblačnosti, s temperaturami od 8 do 15 °C. je občasno deževalo.
April: Vreme je bilo dokaj lepo s temperaturami tudi preko 20 °C. 27.dan pade 20 cm do 30 cm snega, ki leži še cel naslednji dan. 29. dan pade slana.
Maj: V začetku meseca precej oblakov, pogoste padavine ter precej nizke temperature med 1 in 12 °C. Tudi preostali del meseca precej oblačen in mrzel.
Junij: Prva polovica meseca pretežno oblačna s pogostimi padavinami., sredina meseca nič kaj topla, temperature se začnejo vzpenjati proti 30°C proti koncu meseca, ko se pojavijo tudi prve nevihte.
Julij: Prvi teden prinese lokalna neurja z močnimi padavinami. Vreme zelo spremenljivo temperature se vzpnejo do 30°C.13. dan sledi občutna ohladitev zaradi severnega vetra. Po 18. dnevu sledi nekaj dni pretežno lepega vremena.
Avgust: Prva polovica meseca lepa in topla in brez vremenskih posebnosti, ob koncu meseca nekaj malega dežja.
September: Prevladuje zmerno do pretežno oblačno in »aprilsko« vreme, s pogostimi padavinami in temperaturami do 22°C
November: Začetek meseca je dokaj lep a z nizkimi temperaturami, 7. dne pade prvi sneg do nižin (cca 10 cm, po hribih do 15 cm). Preostali del meseca precej oblačnega vremena s pogostimi padavinami ob koncu meseca. Prva resnejša ohladitev pride ob koncu meseca z jutranjimi temperaturami do -6°C
December: Lepo in popolnoma brez padavin. Jutranje temperature so bile cel mesec pod lediščem. Tudi dnevne temperature v drugi polovici meseca so bile komaj kaj nad ničlo.

Ujme in drugi izredni dogodki

Prenamnožitev podlubnikov: Nadaljuje se doslej največja prenamnožitev podlubnikov v Sloveniji. Posledice (količina napadenih dreves) so nekaj manjše v gozdnogospodarski enoti (v nadaljevanju GGE) Kamnik(13.840 m3), povečale so se  v GGE Kamniška Bistrica(6.878 m3), v GGE Tuhinj Motnik pa ostajajo skoraj povsem enake v primerjavi l letom 2015(13.254 m3).

Jesenov ožig: Nadaljuje se sušenje velikega jesena zaradi jesenovega ožiga. V jesensko zimskem času so se opazneje pojavili znaki prenamnožitve pisanega jesenovega ličarja v obliki odpadanja skorje.
Jelenjad z lupljenjem mlajših dreves smreke (drogovnjaki po redčenju) povečuje obseg poškodb na območju Špitaliča.
Pozeba: 27. aprila, ko je bilo olistanje in cvetenje na vrhuncu, se močno ohladi, pade sneg in pride do pozebe.
Škoda zaradi vetra je bila v letu 2016 zanemarljiva.

Gozdni požari

V naravi oziroma na gozdi površini je v letu 2016 zagorelo na 4 mestih, in sicer:
26. 03. 2016 – Sp. Rudnik, talni požar na površini 0,16ha
05. 04. 2016 – Košiše, talni požar na površini 0,31ha
10. 09. 2016 – Lom, talni požar na površini 0,05 ha
31. 12. 2016 – Briše, talni požar na površini 0, 05 ha.

Nedovoljeno odlaganje odpadkov

Nedovoljenih posegov v gozdni prostor je bilo 15:7 gozdnih vlak, postavitev objekta 1, nasipavanje z odvečnim izkopnim materialom ali gradbenimi odpadki 6 in 1 krčitev gozda.

Opravljena gojitvena in varstvena dela

Zaradi prednosti izvajanja del na sanaciji zaradi prenamnožitve podlubnikov je bilo opravljeno nekaj manj negovalnih del v mladih gozdovih, močno pa je narasel obseg preventivnih varstvenih del zaradi podlubnikov (požig sečnih ostankov)

Vrsta del Obseg EM
Dopolnilna sadnja 0,1 ha
Sadnja 1,52 ha
Priprava pov. za obnovo (prip.tal)- ujma 0,38 ha
Sadnja – ujma 2,88 ha
Vzdrževanje grmišč in obrežij 1,4 ha
Vzdrž.pašn. in travn. v gozdu 3,2 ha
Sajenje sad.plod.drev. in grm. 60 kos
Obžetev 34,97 ha
Nega mladja 2,4 ha
Nega gošče 3,38 ha
Nega letvenjaka 0,3 ha
Nega drogovnjaka 0,6 ha
Premazi vršičkov 4,48 ha
Zaščita s tulci 1.010,00 kos
Vzdrževanje zaščitnih ograj 200 m
Obeleževanje sadik 700 kos
Odstranjevanje zaščitnih ograj 300 m
Podiranje in izdelava nastav 8 kos
Požig ostankov lov. nastav 8 kos
Prehodi med lov. nastavami 5 kos
Postavitev lovnih pasti 31 kos
Čiščenje-vzdrževanje pasti 70 kos
Prehod med lov.pastmi 59 kos
Požig ostankov lubadark 3.044,00 kos
Drobitev sečnih ostankov 361 kos
Druga preventivna dela – žuželke 4 ur

Izbira (odkazilo) in posek drevja

31.12. 2016 so  prenehale veljati generalne odločbe, ki so bile izdane  leta 2014 v skladu z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ) (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO).

Za posek na željo lastnikov (redna sečnja) je bilo v upravnem postopku izdanih 595 odločb, po nadzorstveni pravici (nujen sanitaren posek) pa 1.017 odločb.

Izvedba nujnega sanitarnega poseka zaradi podlubnikov časovno ni potekala povsem v skladu z izdanimi odločbami in je bilo zato izdano 81 sklepov o dovolitvi upravne izvršbe (po drugi osebi ali s prisilitvijo) in sicer 11 za državne gozdove in 70 za zasebne gozdove.

Za krčitev gozda v kmetijske namene je bilo izdano 12 odločb za skupno površino 3,23 ha, izvedene pa so bile 4 odločbe na skupni površini 5,52 ha.

Pregled izbire dreves in poseka v letu 2015

Vzrok sečnje
Označeno
Posekano
  št. dr. m3 št. dr. m3
Izbiralno redčenje 13.490 9.698 5.782 3.755
Pomladitvena sečnja 177 236 44 39
Poml. sečnja – končni posek 7.903 7.944 4.925 5.265
Poml. sečnja – svetlitvena sečnja 4.914 5.419 5.160 5.195
Drugo 11 11 11 11
Negovalne sečnje 26.495 23.308 15.922 14.265
Insekti 29.652 32.715 30.371 33.717
Insekti (N.) 130 122 124 139
Bolezni, glive 182 127 197 134
Bolezni, glive (N.) 0 0 76 26
Veter 683 817 500 499
Veter (N.) 0 0 19 25
Sneg 123 45 111 37
Žled 32.142 14.056 36.588 19.655
Žled (N.) 1.329 952 10.656 6.409
Plaz, usad 0 0 1 5
Poškodbe zaradi dela v gozdu 26 17 33 26
Drugo 167 199 167 199
Neizkoriščeno drevje (kalo) 7.835 2.242 8.543 2.357
Varstveno-sanacijske sečnje 72.269 51.293 87.386 63.230
Za gozdno infrastrukturo (vlake,žičnice) 2.668 1.736 2.452 1.730
Cesta 539 471 28 17
Daljnovod, plinovod, … 10 7 76 54
Kmetijska raba 1.121 679 1.139 690
Krčitve 1.670 1.157 1.243 761
Sečnja zunaj gozda 397 242 97 70
Ostali vzroki sečenj 8 15 8 15
Posek brez odobritve 238 232 241 245
Insekti (oslabelo) 1.160 949 1.208 906
Insekti (oslabelo,N.) 0 0 59 36
Bolezni, glive (oslabelo) 1.091 929 1.461 1.407
Bolezni, glive (oslabelo,N.) 80 24 2 2
Divjad (oslabelo) 744 577 16 9
Veter (oslabelo) 186 56 1.231 1.101
Sneg (oslabelo) 608 470 285 120
Žled (oslabelo) 39 23 482 374
Plaz, usad (oslabelo) 34 21 111 65
Požar (oslabelo) 17 1 28 10
Poškodbe-delo v gozdu (oslabelo) 281 189 283 220
Drugo (oslabelo) 48 48 28 18
Dodatno posekana neizbrana drevesa 48 73 85 124
Insekti (dodatno posekano) 66 137 77 155
Posek oslabelega drevja 4.462 3.534 5.356 4.546
SKUPAJ 108.207 81.517,75 112.705 84.863,08

* V posek so zajeta tudi sečišča, kjer je bilo drevje izbrano ali evidentirano v preteklih    letih, posekana pa v letu 2016.
** Oznaka (N) v oklepaju pomeni označeno, a neposekano drevje, ki bo ostalo v gozdu.
**Največji možni letni (redni) posek na območju Ke Kamnik v skladu z veljavnimi    gozdnogospodarskimi načrti znaša 70.000m3

Vrednost del in gozdnih lesnih sortimentov*

 *cene so informativne narave, zajete v pogovorih s posameznimi lastniki gozdov

Posek in spravilo                                                            od 16 do 20 €/m3
Prevoz z gozdarsko polprikolico (10-15km/10-13m3)    od 50 do 70€
Hlodovina smrekova (zdrava)                                         okoli 75€/m3
Hlodovina smrekova (»lubadarce«)                                okoli 45€/m3
Les iglavcev za embalažo                                               40€/m3
Celulozni les iglavcev                                                     20 do 26€/m3
Brusni les iglavcev                                                         do 40€/m3
Hlodovina bukev                                                           50 do 70€/m3
Drva bukev (brez prevoza in prežagovanja)                   50- 55€/prm

Gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic

Vzdrževalna dela na gozdnih cestah so se pričela dokaj pozno zaradi dodatnega postopkovnega dopolnjevanja na ravni občina MKGP. Izbran izvajalec je bilo Komunalno podjetje Kamnik z podizvajalci. Novost pri načinu vzdrževanja je bila uporaba mulčerja (mlina za kamenje) pri obnovi zgornjega ustroja, zaradi česar se je občutno zmanjšala nabava in navoz nasipnega materiala iz peskokopov.

Vzdrževalna dela v skupni vrednosti 43.693,59 EUR so se opravila na naslednjih registriranih gozdnih cestah:

 • Križ-Ravne-Poljana
 • Kostanj-Križ
 • Studenca-Gozd
 • Iverje-Grohati potok
 • Iverje-Predkonjska
 • Skidol graben-Male stene
 • Mali hribi-Španov mlin
 • Bukovec-Kolešice
 • Petrovka-Les
 • Križ-Bolnica
 • Čehov graben
 • Pod stražo-Suhi potok
 • Tolsta gora
 • Gobina
 • Peterživec-Meja gge
 • Zobava-Podlipovec
 • Ples-Dol
 • Golice-Kramarca
 • Vrh drče – Kramarica
 • Biba planina – Tomanova dolina
 • Češenjska poljana
 • Cesta v dobravo-Mestni les
 • Laniše – Tomanova dolina

Za potrebe spravila je bilo v letu 2016 izdelanih 165 elaboratov (načrtov) za gradnjo vlak v skupni dolžini 33 km, zgrajenih in strokovno prevzetih pa je bilo 20 km.
V sodelovanju z Občino Kamnik sta bili usposobljeni za spravilo (sanacijo žledoloma) tudi vlaki, ki sta hkrati dostopni poti na Stari grad ( Obvoznica – Stari grad), v skupni dolžini 250m.

Odvzem divjadi in monitoring

Odvzem (odstrel in izgube) divjadi na območju LD Kamnik, LD Komenda, LD Sela, LD Tuhinj, LD Špitalič, LD Motnik in v dveh revirjih LPN Kozorog, ki ležita na območju Kamniške Bistrice je bi izveden v naslednjem obsegu:

  Skupaj kosov
srnjad 512
jelenjad 17
gams 84
muflon 30
divji prašič 34

Divjegi petelin je preletel opazovališče ob rednem opazovanju (monitoring) 2 rastišč na Veliki planini 21. 4. 2016 in oglasila se je tudi kura.
Kozači sta se oglasili iz smeri Bosanke.
Mali skovik se je oglasil iz smeri Dola.
Kanja je bila opažena pri valjenju 07. 04. 2016 v okolici Kranjskega raka.
Krokar je v gnezdu okoli Krvave peči 21. 04. 2016 krmil mladiče.
Medved se je na območju Kamniške Bistrice zadrževal v juniju in avgustu pri krmišču na Javorju, septembra pod Rzenikom in v sredini novembra proti Podkrajniku.

Gozdno gojitveno načrtovanje

Zaradi povečanega obsega del pri odpravi posledic žledolom in zmanjšanja posledic prenamnožitve podlubnikov so bili obnovljeni načrti 24 gozdnogospodarskih oddelkov v skupni površini 731 ha.
Od 12.12.2016 do 16.12.2016 je bila na sedežu KE Kamnik. Tunjiška 21, javna razgrnitev ter javna obravnava k potrditvi 24 gozdnogojitvenih načrtov v skupni površini 731 ha, ki pa se je ni udeležil nihče od lastnikov niti od zainteresirane javnosti.

Drugi dogodki krajevne enote

Z 30. junijem preneha koncesija za delo v državnih gozdovih, ki jo je dvajset let imela družba Gozd d.d.. Z delom v državnih gozdovih prične novoustanovljena državna družba »Slovenski državni gozdovi« (SiDG).
Revirni gozdar Jože Kozjek (revir Tuhinj) je bil v letu 2016 na območju OE Ljubljana  izbran za »naj delavca« javne gozdarske službe
Pooblaščeni gozdar za ocenjevanje škod po zavarovanih vrstah se je udeležil posveta o upravljanju z prostoživečimi vrstami.
Sodelovanje na narovoslovnem dnevu OŠ Stranje.
Sodelovanje s Taborniki Slovenije v akciji »Neguj gozd – neguj sebe« v Arboretumu 22. 10. 2016.
V okviru Programa Razvoja Podeželja je bil na Starem gradu organiziran Tečaj varnega dela s traktorjem za 28 gozdnih posestnikov 14. 09. 2016.
En delavec je aktivno sodeloval na 16 tečajih varnega dela z motorno žago iz sklopa PRP ter kot demonstrator, sodeloval na spomladansko jesenskem sejmu kmetijske mehanizacije v Komendi.in kot sodnik na tekmovanju sekačev posestnikov v Latkovi vasi.
Gozdarji KE Kamnik so v okviru internega izobraževanja obiskali zanimivo mediteransko gozdno vegetacijo na otoku Pag.

Besedilo in fotografije: gozdarji Krajevne enote Kamnik Zavoda za gozdove Slovenije

 

Oglasno sporočilo