19. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2598

V sredo, 5.4. je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 19. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017 in potrdili Investicijski program za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš.

Prisotnih 23 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta, seznanili so se z Uradnim zaznamkom o 3. dopisni seji nato pa je sledil predlog razširitve dnevnega reda s točkama Volitve in imenovanja s Sklepom o razširitvi in imenovanju« člana Odbora za kulturo, šport in mladino in Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik.

V prvi točki Volitve in imenovanja so svetnice in svetniki sprejeli Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata zaradi odstopa svetnika Braneta Golubovića in potrditvi mandata naslednji izvoljeni članici Občinskega sveta Občine Kamnik Mileni Klemen, Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata zaradi odstopa in imenovanju predsednika Odbora za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem, Sklep o imenovanju predstavnice Občine Kamnik v Svet Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata zaradi odstopa in imenovanju članice Statutarno-pravne komisije ter Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Odbora za kulturo, šport in mladino.

Na Vprašanja in pobude svetnika Damjana Hribarja (SDS) in svetnika Duška Papeža(Lista Dušana Papeža) je odgovorila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček, svetniku Bogdanu Pogačarju (NSi) pa je odgovor podala višja svetovalka za urejanje prostora Alenka Babnik.

V tretji točki so članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik sprejeli Sklep o soglasju k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Sledil je sprejem Investicijskega programa za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš, ki so ga članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik potrdili s 26 glasovi za. Ob tem je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek med drugim dejala: »Cilj potrditve Investicijskega programa za izvedbo agromelioracij na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš je predvsem formirati večje obdelovalne komplekse, da bi se s tem racionalizirala in optimizirala kmetijska proizvodnja, zmanjšali stroški pridelave in s tem zagotavljati izboljšane okoljske standarde, ter tako reševati problematiko preobremenjenosti onesnaževanja okolja v okviru zakonskih omejitev in standardov ter zagotavljati zmanjšanje obremenjevanja okolja.«

V drugi obravnavi je bil sprejet Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik, kjer je v celoti razviden seznam vseh storitev s področja socialno varstvenih dejavnosti, ki so na voljo občankam in občanom naše občine. Odlok pa bo predstavljal temeljno podlago za izvedbo nadaljnjih postopkov. K tej točki je bil sprejet amandma, ki navaja spremembe v 31. členu Odloka, ki med drugim opredeljuje upravičence za koriščenje brezplačnih toplih obrokov v Razdelilnici. Pri določitvi cenzusov dohodkov za uporabnike Razdelilnice se višina pokojnine poviša na 477 evrov. Z zvišanjem tega zneska je tako omogočeno obiskovanje Razdelilnice tudi upokojenim občanom, ki ne prejemajo varstvenega dodatka.

Po skrajšanem postopku je bil v šesti točki seje s 24 glasovi za sprejet Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017. Pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos je predstavila predlagane spremembe: »Načrtovanista novi postavki, 4583 – rekonstrukcija LZ 160541 Medvedova ulica – Glavni trg v višini 200.000 evrov, postavka 4572 – ureditev parkirišč in ceste mimo cerkve Sv. Mavricija v Šmarci je povečana za 30.000 evrov (iz 20.000 evrov na 50.000 evrov).Zaradi omenjenih dveh sprememb je za zagotovitev proračunskega ravnotežja postavka 5112 – zbirni center za ravnanje z odpadki znižana za 230.000 evrov (iz 500.000 evrov na 270.000 evrov), kajti Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) pripravlja novo Uredbo za ravnanje z odpadki, ki bo med drugim tudi na novo opredelila obveznost občin glede gradnje oziroma ureditve zbirnih centrov. Ministrica je na sestanku, dne 10. februarja 2017 povedala, da bo MOP pri pripravi Uredbe skušal najti rešitev za 22 občin, ki še nimajo ustrezno urejenih zbirnih centrov; preučili bodo tudi varianto, da dve občini uredita skupni zbirni center. Po besedah ministrice bo Uredba predvidoma sprejeta pred parlamentarnimi počitnicami. Do tedaj občinska uprava ne bo izvajala nobenih aktivnosti v zvezi z ureditvijo zbirnega centra, vključno z odkupom zemljišča. Po uveljavitvi nove Uredbe pa bo potrebno ustrezno uskladiti načrtovanje ureditve (enega ali več) zbirnih centrov. Zaradi večmesečnega časovnega zamika v letošnjem letu ne bo možno projekta izvesti v celoti, zato bomo Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor zaprosili za podaljšanje roka za ureditev zbirnega centra. V skladu z navedenimi razlogi se sredstva na tej postavki zmanjšajo.« Sprejet je bil amandma, ki se glasi, da se proračunska postavka 4583 – rekonstrukcija LZ 160541 Medvedova ulica – Glavni trg se poveča za 70.000 evrov (sredstva se zagotovijo z znižanjem postavke 5112 – zbirni center za ravnanje z odpadki), saj je Občina Kamnik pridobila projektne pogoje s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, v katerih je navedeno, naj se ureditev Glavnega trga podaljša do objekta Glavni trg 2. Za podaljšanje ureditve tega odseka je zato potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Ravno tako po skrajšanem postopku pa sprejet tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah, s katerim bo Občina tako dejansko omogočila pospešeno gradnjo novih odprtih javnih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti za vse zainteresirane ponudnike/operaterje, saj predvideva milejše pogoje za gradnjo, v kolikor na podlagi izdelanega projekta ponudnika/operaterja oceni, da gre za širši gospodarski in družbeni razvoj ter javni interes v Občini Kamnik.

Predlog Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik je predstavila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček in poudarila cilje, ki so sledeči: opredelitev obsega, postopkov, meril in kriterijev za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo in zagotavljanje transparentnosti porabe sredstev, ki jih občinski proračun namenja za področje mladine; opredelitev vseh mladinskih dejavnosti, ki so podprte s strani Občine Kamnik; spodbujanje nevladnih organizacij in ostalih izvajalcev k aktivnemu delovanju na področju mladinskih programov in projektov, k izobraževanju, razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti,« svetnice in svetniki pa so ga s 24 glasovi za tudi sprejeli.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik, katerega cilj je dodatno spodbuditi občane k izvedbi ukrepov, ki posledično prispevajo k zmanjševanju onesnaževanja zraka in pa uskladitev z dejanskim stanjem oziroma pravilna navedba institucije, ki področje subvencioniranja pokriva na državnem nivoju, je bil sprejet s 26 glasovi za.

Po skrajšanem postopku sta sledili še zadnji dve točki današnje seje, in sicer sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kamnik ter Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo