TeDni(K) Občine Kamnik (10.4.2017)

0
2365

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekalo je polaganje zaščite vertikalne hidroizolacije in izvedba vodotesnega premaza v vodnih celicah. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija plazu Laniše

Sanacija plazu pod občinsko cesto Laniše JP660411 je v teku. Izvedeni so bili izkopi za postavitev armirano betonske podporne konstrukcije. Po postavitvi podporne konstrukcije sledi zasip in izvedba krone zidu ter namestitev varovalne ograje in ureditev brežine. Dela bodo zaključena še v tem mesecu.

Sanacija plazu Soteska-Strmec

Na gradbišču so dela glede sanacije plazu pod občinsko cesto Soteska-Strmec JP 661122 zaključena, sledi še namestitev varovalne ograje.

Začetek del na lokalni cesti Tunjice-Zadnji vrh

V četrtek, 6. aprila, so se začela gradbena dela na objektu »UREDITEV LC ŠT. 160041 TUNJICE-ZADNJI VRH«. Dela v dolžini približno 200 metrov bodo obsegala vgradnjo nove voziščne konstrukcije, ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje. Vrednost investicije znaša 48.500 evrov. Izbrani izvajalec bo dela zaključil najpozneje v 45 zaporednih koledarskih dneh od podpisa pogodbe in uvedbi v delo. V času del je vzpostavljena občasno popolna zapora ceste.

Oddelek za družbene dejavnosti

Zaključil se je razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja kulture. Vloge bodo odprte v tem tednu, prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani na dopolnitev.

Potekale so komisije za sprejem otrok v vrtce za šolsko leto 2017/2018. Obvestila z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama bodo staršem posredovana v roku 8 dni od zasedanja komisije v posameznem vrtcu, to je predvidoma v tem oziroma najkasneje v prihodnjem tednu.

Sprejet je bil Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik, kjer je v celoti razviden seznam vseh storitev s področja socialno varstvenih dejavnosti, ki so na voljo občankam in občanom naše občine. Odlok bo predstavljal temeljno podlago za izvedbo nadaljnjih postopkov. Prav tako je bil sprejet Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik katerega cilji so opredelitev obsega, postopkov, meril in kriterijev za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo in zagotavljanje transparentnosti porabe sredstev, ki jih občinski proračun namenja za področje mladine; opredelitev vseh mladinskih dejavnosti, ki so podprte s strani Občine Kamnik; spodbujanje nevladnih organizacij in ostalih izvajalcev k aktivnemu delovanju na področju mladinskih programov in projektov, k izobraževanju, razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti.

V Vrtcu Peter Pan je v sklopu prireditev ob občinskem prazniku potekalo odprtje razstave z naslovom »Ustvarjamo kot Rudolf Maister«, ki sta se ga udeležila župan Marjan Šarec in podžupan Igor Žavbi. Dan pa ni bil namenjen zgolj odprtju razstave, temveč tudi praznovanju 10. rojstnega dne vrtca.

V okviru svetovnega dneva zdravja je v Celju pod okriljem Nacionalnega inštituta za zdravje potekalo strokovno srečanje, kjer je bila letos glavna tema »Depresija«.Srečanja se je poleg strokovne službe Oddelka za družbene dejavnosti udeležila tudi direktorica Centra za socialno delo Kamnik Maja Gradišek. Na strokovnem srečanju so sodelovali poleg gostitelja župana Mestne občine Celje Bojana Šrota še generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje Tanja Mate, dr. Matt Muijen iz Svetovne zdravstvene organizacije, direktor Nacionalnega Inštituta za javno zdravje prim. prof. dr. Ivan Eržen, Nuša Konec Juričič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Dušan Lunder iz Psihiatrične bolnišnice Vojnik in še mnogi drugi strokovnjaki.

Vseslovensko prostovoljsko akcijo Dan za spremembe, ki je nastala z namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k spreminjanju potreb določene skupnosti smo v soboto obeležili tudi v Kamniku. Zavod Oreli že vse od leta 2010 skuša prebivalce naše občine nagovoriti, da stopijo iz ustaljenih smernic, zavihajo rokave in da postanejo prostovoljci. Na ta dan se o prostovoljstvu ne le pogovarjamo, ampak se lotevamo konkretnih dejanj. V prostorih svetovalne pisarne za starejše občane in Medgeneracijskega centra Kamnik, so bile predstavljene aktivnosti, ki jih vsakodnevno izvajajo člani Zavoda Oreli. Letošnje prireditve se je udeležil tudi podžupan Matej Slapar in se ob tej priložnosti zahvalil vodstvu Zavoda Oreli in vsem prostovoljcem, ki vsakodnevno bogatijo življenja vseh nas.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o uveljavljanju predkupne pravice občine. Izdali smo več potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe Finančne uprave Republike Slovenije. Slednje za odobritev pravnega posla saj mora Finančna uprava ugotoviti, kdaj se je namenska raba parcele spremenila, ker ta podatek bistveno vpliva na stopnjo davka za promet na nepremičnine.

Na Oddelku pričenjamo z naročanjem izvedbe geodetskih storitev v skladu s pogodbami, sklenjenimi v postopku oddaje javnega naročila za sukcesivno izvedbo geodetskih storitve po postopku naročila male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju. Pogodbe je Občina Kamnik sklenila z devetimi izvajalci.

Na oddelku smo pripravilo gradivo za predajo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu spremembe št. 1  – SD OPN št. 1 Občine Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

V torek, 4. aprila 2017, je bil v okviru zaključka projekta izdelave Celostne prometne strategije izveden niz aktivnosti z namenom ozaveščanja in komuniciranja v zvezi s trajnostno mobilnostjo. V jutranjem in opoldanskem terminu so se potnikom na relaciji Kamnik-Ljubljana-Kamnik na vožnji z vlakom pridružili člani impro gledališča Kulturnega društva Priden možic. Na vožnji z vlakom so bili potniki deležni posebnega udobja, humornih varnostnih ukrepov, požirka kave ali čaja ter predstavitve osnovnih statističnih podatkov o potovanju z vlakom: od povprečne hitrosti do višinske razlike med Kamnikom in Ljubljano. O dogajanju na vlaku se pripravlja tudi nekoliko obsežnejše dokumentarno gradivo, ki si ga boste lahko ogledali na spletni strani CPS in FB strani.

Projekt Celostne prometne strategije (CPS), ki ga Občina Kamnik intenzivno izvaja zadnjih deset mesecev, je istega dne sklenila okrogla miza na temo trajnostnega upravljanja prometa v gorskih območjih. Dogodek je v Dom kulture Kamnik privabil številne občanke in občane, ki so z zanimanjem prisluhnili predstavitvam primerov dobrih praks umirjanja in omejevanja motornega prometa v gorskih območjih. Tema je namreč za Kamnik aktualna zaradi številnih interesov, da se tudi na Veliki planini začnejo učinkovito uvajati primerni in preizkušeni ukrepi, katerih cilj je prispevati k ureditvi prometa, prijaznega do ljudi in narave, ki bo omogočal kakovostno bivanje in obenem prispeval k razvoju trajnostnega turizma. Udeležence je uvodoma pozdravil župan Občine Kamnik Marjan Šarec, ki je ponovno poudaril, da gre pri oblikovanju CPS za celostno razmišljanje o dolgoročnih spremembah v prometu, ne le v samem mestu, ampak tudi izven. Župan Marjan Šarec je tako že pred časom ustanovil komisijo za celostno reševanje problematike Velike planine, ki je oblikovala številna izhodišča, izdelava dokumenta CPS pa je spodbuda, da se bodo ta začela čim prej razvijati.

Sledile so predstavitve primerov dobrih praks na primerih različnih destinacij. Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj, je predstavil aktivnosti s področja uvajanja trajnostne mobilnosti v Bohinju, kjer se spopadajo z velikim pritiskom motornega prometa, ki predvsem v turističnih konicah močno obremenjuje naravo ter povzroča prometni kaos. Za omejevanje tega so se v Bohinju strateško lotili umirjanja prometa – v okviru projekta DYNALP so izdelali strategijo umirjanja prometa, s sredstvi programa Leader prometno študijo ter nabavili električna kolesa, z različnimi partnerji uvedli nekatere nove ukrepe in produkte za spodbujanje trajnostne mobilnosti, kot na primer uvedba javnega prometa po jezeru, krožna kolesarska pot, dogodek Zeleni vikend v Bohinju, Ski bus, kartica mobilnosti ipd. Mateja Brlec Suhodolnik, direktorica Centra Rinka, je v svoji predstavitvi izpostavila dve širše zavarovani območji, in sicer Robanov kot, ki je že od leta 1950 zaprt za ves promet, kjer je bila vloga občine izredno pomembna, saj je popolno zaporo omogočila z izgradnjo obvozne ceste, ter Logarsko dolino, ki je bila pred petdesetimi leti priljubljena destinacija t. i. nedeljskega turizma, katerega posledica je bilo predvsem onesnaževanje okolja. To so uspešno rešili z odlokom o zavarovanju območja, ki je omogočil uvedbo vstopnine, s katero regulirajo obisk ter pridobivajo dodatna sredstva za vzdrževanje. Jelko Gros, direktor Zavoda za šport RS Planica, je orisal razvoj oblikovanja prometne politike, vezane na množične prireditve, saj v Planico prihaja večtisočglava množica že od leta 1930. S ciljem pripeljati čim večje število obiskovalcev čim bližje prireditvenega prostora, obenem pa se izogniti prometnemu kaosu, ves čas izboljšujejo prometni model. Krožni promet, zaračunavanje parkirnine, spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa ter ne motoriziranih načinov mobilnosti so ključni ukrepi, ki so jih uvedli v zadnjih letih. Bogdan Janša, podžupan Občine Kranjska Gora, je predstavil prizadevanja za umirjanje prometa v Dolini Vrat, kjer že 20 let ni javnega prevoza, 80 odstotkov ljudi pa dolino obišče z osebnim vozilom. Z namenom umirjanja in omejevanja prometa so opredelili tri območja, kjer se urejajo parkirne površine in za katera so določili maksimalno število vozil. Zagotavlja se javni prevoz, kasneje pa so v načrtu še alternativne oblike, kot so kolesa, konjske vprege ipd. Predstavitve so se zaključile s temo o kolesarstvu kot turističnem produktu, kjer je strateško načrtovanje in sodelovanje vseh ključnih deležnikov izredno pomembno. Za konec so vsi sogovorniki poudarili, da je ključ do uspeha, poleg povezovanja, predvsem redno in transparentno komuniciranje Občine in ključnih deležnikov ter vključevanje tako vseh vpletenih kot širše javnosti.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo