TeDni(K) Občine Kamnik (24.4.2017)

0
2130

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekalo je polaganje zaščite vertikalne hidroizolacije in zasip vodnih celic z izkopanim materialom. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Ekološki otok Brezje – Vodice

V Krajevni skupnosti Godič je ob cesti Vodice – Brezje urejen nov ekološki otok. Na podlagi iz pranih plošč so nameščeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadnega papirja, stekla in embalaže. Ekološki otoki so namenjeni gospodinjstvom, zato prebivalke in prebivalce Vodic in Brezij ter ostale občanke in občane vljudno prosimo, da nas obvestijo, če bodo opazili, da se na ekološkem otoku odlagajo odpadki, ki ne nastanejo v gospodinjstvu ali odpadki, ki na ekološki otok ne sodijo.

Na območju Krajevne skupnosti Godič je bil do sedaj le en ekološki otok, in sicer pri Domu Krajevne skupnosti Godič.   

Razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik

Občinska uprava je na podlagi razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za ukrep – zagotavljanje tehnične podpore v letu 2017 in izdanih sklepov razdelila 7.000 evrov

sredstev naslednjim upravičencem: Društvu rejcev drobnice Kamnik, KGZS Zavod Ljubljana, Govedorejskemu Društvu Kamnik, Društvu podeželskih žena Kamnik – Komenda, Društvu podeželskih žena Tuhinjske doline, Sadjarsko vrtnarskemu društvu Tunjice.

Za dejavnost društev na področju kmetijstva v letu 2017 je na podlagi razpisa in izdanih  Sklepov občinska uprava razdelila 6.962 evrov  sredstev naslednjim upravičencem: Govedorejskemu društvu Kamnik, Konjerejskemu društvu Tuhinj, Društvu podeželskih žena Tuhinjske doline, Društvu rejcev drobnice, Čebelarskemu Društvu Kamnik, Konjerejskemu društvu Veronika, Sadjarsko vrtnarskemu društvu Tunjice, Društvu podeželskih žena Kamnik – Komenda in Društvu gojiteljev malih živali Kamnik – Domžale – Mengeš.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na spletni povezavi so objavljeni kazalniki zdravja za 2017 za občine. Letošnja publikacija vsebuje tudi dva nova kazalnika: hospitalizacije zaradi klopnega meningoencefalitisa ter sosedska povezanost. Najpomembnejše ugotovitve za občino Kamnik so naslednje:

 • »Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,1-odstotna, v Sloveniji pa 59,7-odstotna.
 • Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,4-odstotna, v Sloveniji pa 71,5-odstotna.«

Prijaviteljem na javni razpis za kulturo, ki so oddali formalno nepopolne prijave, so bili poslani pozivi za dopolnitve. Rok za dopolnitev prijav je 5 delovnih dni od prevzema poštne pošiljke. Prosimo, da se vsi, ki boste pozive prejeli, odzovete v najkrajšem možnem času.

Ploščo, nameščeno v spomin Alojzu Prašnikarju 1821-1899, bodo očistile Slovenske železnice, manjkajočo ploščico pa bo namestila Občina Kamnik, za kar bo na Slovenske železnice v tem tednu poslana vloga za izdajo soglasja za poseg v fasado.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o uveljavljanju predkupne pravice občine. Izdali smo več potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe Finančne uprave Republike Slovenije. Slednje za odobritev pravnega posla, saj mora Finančna uprava ugotoviti, kdaj se je namenska raba parcele spremenila, ker ta podatek bistveno vpliva na stopnjo davka za promet na nepremičnine.

Na Oddelku imamo povečano število strank, ki želijo informacije v zvezi z  javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu spremembe št. 1 – SD OPN št. 1 Občine Kamnik. V skladu s veljavno zakonodajo smo na Oddelku za urejanje prostora v sredo, 19. aprila 2017, organizirali javno obravnavo  dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu spremembe št. 1 – SD OPN št. 1 Občine Kamnik.

Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN se nanašajo na jasnejšo opredelitev prostorskih izvedbenih pogojev in uporabljenih izrazov ter dopolnitev posameznih podrobnih prostorsko izvedbenih pogojev za posamezne enote in podenote urejanja prostora. Spremembe in dopolnitve grafičnega dela se nanašajo na uskladitev s tekstualnim delom odloka glede načina urejanja enot in podenot urejanja prostora, ter uskladitev primarne namenske rabe z dejansko rabo (tehnični popravek) Zaradi tehničnega popravka uskladitve namenske rabe z dejansko rabo prostora je spremenjena namenska raba zemljiških parcele oziroma delov parcel št. 368/2, 542/3, 543/1, 543/2, 543/3, 544, 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 546/1, 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 546/7, 547, 548/1, 548/2, 549/1, 549/2, 550, 551, 552, 572/1, 572/3, 572/5, 572/6, 572/7, 573/1, 573/12, 573/13, 573/14, 573/15, 573/3, 573/4, 573/6, 574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 575, 576, 577/1, 578/1, 579/1, 579/2, 579/3, 579/4, 580, 581/1, 581/2, 582/1, 582/5, 597/2, 598, 599/1, 739/2, 806/10, 806/11, 806/12, 806/13, 806/14, 806/15, 806/16, 806/17, 806/18, 806/19, 806/20, 806/21, 806/22, 806/23, 806/25, 806/26, 806/3, 806/5, 806/6, 806/7, 806/8, 806/9, 807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 807/5, 807/6, 807/7, 808/2, 808/3, 810, 812/2, 1448/1, 1448/2, 1449/1, 1449/14, 1449/3 vse k.o. Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije bo predvidoma sredi aprila objavila drugi javni poziv za Kmetijski sklad (EKSRP) in prvi javni poziv za Regionalni sklad (ESRR). Razpisa bosta predvidoma odprta do konca maja 2017. Tudi pri novih razpisih LAS Srce Slovenije sledi viziji, da z razvojem ljudi ustvarjamo priložnosti za turizem, zdravje in dobro počutje. Projekti se lahko izvajajo na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. Spremljajte spletno stran LAS Srce Slovenije, kjer bodo objavljene aktualne novice v zvezi z javnimi pozivi LAS.

V letu 2016 je bilo na VEM točkah Srca Slovenije 621 postopkov. Razvojni center Srca Slovenije v Mengšu izvaja brezplačne storitve točk VEM (Vse na enem mestu), kjer lahko podjetniki na enostaven način odprejo svoje podjetje – s.p., d.o.o ali naredijo spremembe poslovnih podatkov. Po podatkih Ministrstva  za javno upravo je bilo v letu 2016 opravljenih 621 zaključenih primerov, kar je nad slovenskim povprečjem. Statistične podatke, si lahko ogledate na spletni povezavi: https://evem.gov.si/evem/cms/news/detailEugo.evem?srcsi_cms_news_id=5742.

Predstavniki Občine Kamnik smo se v četrtek, 20. aprila 2017, v Mestni hiši v Ljubljani udeležili sestanka ključnih deležnikov projekta SMART-MR za pripravo trajnostne prometne strategije na regionalni ravni. V okviru sestanka je bila izvedena tudi delavnica o pripravi Celostne regionalne prometne strategije. Delavnice so se udeležili predstavniki ministrstev, nekaterih občin, predstavniki podjetij javnega potniškega prevoza ter izvajalskih podjetij in inštitucij.

14. aprila 2017 je bil v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve. Namen javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka. Predmet pa sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve: EU Ecolabel, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, EMAS in Ecocamping. Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so pridobili katerega od naštetih okoljskih znakov. Okvirna višina nepovratnih sredstev znaša 98.000 evrov. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2018. Prvo odpiranje prispelih vlog v letu 2017 bo 30. 5. 2017, drugo pa 3. 7. 2017. V letu 2018 bo prvo odpiranje vlog 16. 1. 2018 in drugo 10. 4. 2018. Lokalne ponudnike turističnih nastanitev pozivamo k zasledovanju standardov trajnostnega turizma, ki je razvojna usmeritev slovenskega turizma, in posledično k pridobivanju ekoloških certifikatov, vse tiste, ki omenjene ekološke znake že imajo oziroma jih bodo pridobili v naslednjih letih pa pozivamo tudi k prijavi na omenjeni razpis.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo