Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (25.4.2017)

0
2673

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, kaj obsegajo spremembe OPN. Zanima jo tudi, do kdaj lahko poda pripombo na javno razgrnjen OPN.

Odgovor občinske uprave

Zaradi tehničnega popravka uskladitve namenske rabe z dejansko rabo prostora je spremenjena namenska raba zemljiških parcele oziroma delov parcel št. 368/2, 542/3, 543/1, 543/2, 543/3, 544, 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 546/1, 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 546/7, 547, 548/1, 548/2, 549/1, 549/2, 550, 551, 552, 572/1, 572/3, 572/5, 572/6, 572/7, 573/1, 573/12, 573/13, 573/14, 573/15, 573/3, 573/4, 573/6, 574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 575, 576, 577/1, 578/1, 579/1, 579/2, 579/3, 579/4, 580, 581/1, 581/2, 582/1, 582/5, 597/2, 598, 599/1, 739/2, 806/10, 806/11, 806/12, 806/13, 806/14, 806/15, 806/16, 806/17, 806/18, 806/19, 806/20, 806/21, 806/22, 806/23, 806/25, 806/26, 806/3, 806/5, 806/6, 806/7, 806/8, 806/9, 807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 807/5, 807/6, 807/7, 808/2, 808/3, 810, 812/2, 1448/1, 1448/2, 1449/1, 1449/14, 1449/3, vse k.o. Kamnik.

Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela se nanašajo na jasnejšo opredelitev prostorskih izvedbenih pogojev in uporabljenih izrazov ter dopolnitev posameznih podrobnih prostorsko izvedbenih pogojev za posamezne enote in podenote urejanja prostora. Spremembe in dopolnitve grafičnega dela se nanašajo na uskladitev s tekstualnim delom odloka glede načina urejanja enot in podenot urejanja prostora, ter uskladitev primarne namenske rabe z dejansko rabo (tehnični popravek).

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek SD OPN Kamnik št. 1. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Posebej opozarjamo, da javna razgrnitev ni namenjena podaji novih pobud z namenom spremembe namenske rabe v stavbna zemljišča ali obratno, pač pa le podaji pripomb in predlogov na rešitve, ki so javno razgrnjene.Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Javna razgrnitev za vse zainteresirane občane poteka od torka, 11. aprila 2017 do vključno petka, 12. maja 2017. 

Ogled dopolnjenega osnutka SD OPN Kamnik št. 1 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, II. nadstropje, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13.ure.

V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi https://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Oglasno sporočilo