TeDni(K) Občine Kamnik (1.5.2017)

0
3016

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekalo je polaganje zaščite vertikalne hidroizolacije in zasip vodnih celic z izkopanim materialom. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija plazu Zgornji Motnik

V preteklem tednu se je začela sanacija plazu pod občinsko cesto Motnik-Zgornji Motnik. Predvidena je izvedba podporne konstrukcije armirano betonska pilotna stena, ki zajema 23 pilotov povprečne globine 6 metrov. Občina bo z omenjenim projektomsanacije  plazu kandidirala za pridobitevsredstev državnih sredstev v okviru sanacijskega programa odprave posledic naravnih nesreč.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občinska uprava je kršiteljem najemnih pogodb v preteklem tednu poslala opomine, zaradi kršitev 103. člena Stanovanjskega zakona (neplačevanje najemnine in stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine). Na podlagi 5. člena Navodila o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine lahko dolžnik najmanj 30 dni pred zapadlostjo obveznosti v plačilo, zaprosi za odlog plačila dolga ali obročno plačilo dolga, če lahko plačilo dolga zavaruje z:

  • zastavo premoženja (premičnine, nepremičnine, vrednostni papirji, kapitalske naložbe, ipd.),
  • z zavarovanjem pri zavarovalnici,
  • z bančno garancijo, izdano v korist države oziroma občine, ali
  • s poroštvom pravnih ali fizičnih oseb.

Kolikor namerava dolžnik zavarovati plačilo dolga z zastavo premoženja, mora priložiti listine, ki dokazujejo obstoj premoženja, namenjenega za zavarovanje plačila in dokazila o njegovi vrednosti ali pa dokazila o stalnem viru prihodka poroka. Najemnike neprofitnih stanovanj, ki zaradi izjemnih okoliščin (izguba zaposlitve,…) ne zmorejo poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine pozivamo, da v 30 dneh po nastanku okoliščin vložijo vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in vlogo za dodelitev izredne denarne pomoči na Center za socialno delo v Kamniku. Najemniki, ki niso upravičeni do subvencionirane najemnine ali, ki kljub subvenciji niso zmožni poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, zaradi izjemnih okoliščin, lahko Občino enkrat letno zaprosijo za dodelitev enkratne denarne pomoči.

Oddelek za družbene dejavnosti

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s čimer bo z mesecem oktobrom vsem upokojencem, s polno pokojninsko dobo, zagotovljen znesek starostne pokojnine v višini 500 evrov mesečno, tudi v primeru, ko imajo ali bi imeli, zaradi nizkih plač po splošnih pravilih odmerjeno nižjo starostno pokojnino od 500 evrov mesečno.

V prejšnjem tednu se je zaključila obnova strešne kritine na Kulturnem domu Špitalič. Dela so zajemala zamenjavo stare kritine in delno zamenjavo lesene konstrukcije, kleparska dela in montažo kritine.

Občina Kamnik bo v sodelovanju z Društvom počitniško varstvo tudi letos organizirala poletno varstvo, ki bo potekalo od ponedeljka, 26. 6. 2017 do četrtka, 31. 8. 2017, na Osnovni šoli 27. julij v centru Kamnika, vsak dan med ponedeljkom in petkom, od 7. do 16. ure. Več o samem programu si lahko preberete tukaj. Prijave je mogoče oddati najkasneje do ponedeljka, 22. 5. 2017.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je v ponedeljek, 24. aprila, organiziral in izvedel prvi spomladanski kros, ki je štel tudi za občinsko prvenstvo na področju šolskih športnih tekmovanj za osnovne šole.

V tem tednu se je porušil in odstranil dotrajani pomožni objekt za Domom kulture Kamnik, imenovan tudi »kurnik«. Na tem področju se bo v prihodnjih dneh uredilo zemljišče (položeni bodo robniki in območje bo asfaltirano) ter pripravilo območje tudi za ekološki otok, ki bo namenjen uporabnikom Doma.

V petek, 28. aprila, je zaradi povečanih padavin v dopoldanskem času prišlo do večjih poplav tudi na bazenskem območju Pod Skalco. Na pomoč so priskočili kamniški gasilci. Velikost nastale škode še ni ocenjena. Zaenkrat tudi ni ogrožena plavalna sezona, ki se naj bi pričela –odvisno sicer od vremena – sredi junija.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora imamo povečano število strank, ki želijo informacije v zvezi z  javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu spremembe št. 1 – SD OPN št. 1 Občine Kamnik. Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN se nanašajo na jasnejšo opredelitev prostorskih izvedbenih pogojev in uporabljenih izrazov ter dopolnitev posameznih podrobnih prostorsko izvedbenih pogojev za posamezne enote in podenote urejanja prostora.Spremembe in dopolnitve grafičnega dela se nanašajo na uskladitev s tekstualnim delom odloka glede načina urejanja enot in podenot urejanja prostora, ter uskladitev primarne namenske rabe z dejansko rabo (tehnični popravek) Zaradi tehničnega popravka uskladitve namenske rabe z dejansko rabo prostora je spremenjena namenska raba zemljiških parcele oziroma delov parcel št. 368/2, 542/3, 543/1, 543/2, 543/3, 544, 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 546/1, 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 546/7, 547, 548/1, 548/2, 549/1, 549/2, 550, 551, 552, 572/1, 572/3, 572/5, 572/6, 572/7, 573/1, 573/12, 573/13, 573/14, 573/15, 573/3, 573/4, 573/6, 574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 575, 576, 577/1, 578/1, 579/1, 579/2, 579/3, 579/4, 580, 581/1, 581/2, 582/1, 582/5, 597/2, 598, 599/1, 739/2, 806/10, 806/11, 806/12, 806/13, 806/14, 806/15, 806/16, 806/17, 806/18, 806/19, 806/20, 806/21, 806/22, 806/23, 806/25, 806/26, 806/3, 806/5, 806/6, 806/7, 806/8, 806/9, 807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 807/5, 807/6, 807/7, 808/2, 808/3, 810, 812/2, 1448/1, 1448/2, 1449/1, 1449/14, 1449/3 vse k.o. Kamnik.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o uveljavljanju predkupne pravice občine. Izdali smo več potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe Finančne uprave Republike Slovenije. Slednje za odobritev pravnega posla, saj mora Finančna uprava ugotoviti, kdaj se je namenska raba parcele spremenila, ker ta podatek bistveno vpliva na stopnjo davka za promet na nepremičnine. Na oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu zaznali povečanje števila vlog za izdajo komunalnih soglasij. Pri pregledu vlog ugotavljamo, da stranke vlogam ne prilagajo zahtevanih prilog, in sicer projektnih pogojev, značilnih grafičnih prilog idejnih projektov ali projektov za pridobitev gradbenega dovoljena. Ugotavljamo tudi, da prejemamo vloge za izdajo soglasij na parcelne številke, ki so šele v postopku parcelacije in še niso zavedene v geodetskih evidencah. V izogib dolgim postopkom priporočamo vsem vlagateljem, da ob predloženem obrazu na vložišču oddajo popolno vlogo skupaj z v obrazcu navedenimi prilogami.

Oddelek za razvoj in investicije

Prispevek kulturne dediščine h gospodarski rasti in socialni koheziji v Evropi je neprepoznan in pogosto podcenjen. Hkrati se sektor dediščine v Evropi sooča s številnimi izzivi, kot so upad tradicionalnih kulturnih dejavnosti, povečanje okoljskih in fizičnih pritiskov na območja kulturne dediščine in podobno. Posledično je Evropska unija razglasila leto 2018 za »Evropsko leto kulturne dediščine« z namenom spodbujanja izmenjave in spoštovanja evropske kulturne dediščine, dvigovanja zavesti o skupni zgodovini in vrednotah ter okrepitve občutka pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru. Ministrstvo za kulturo v ta namen poziva vse kulturne ustvarjalce (zavode, društva…) in deležnike s področja drugih sektorjev (izobraževanje, raziskovalna dejavnost, gospodarstvo, okolje in prostor, socialne zadeve), da že letos pričnejo z načrtovanjem aktivnosti, dogodkov, projektov, ki bodo zasledovali cilje Evropskega leta kulturne dediščine.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo