20. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
3038

Pozno popoldan je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 20. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 1 v prvi obravnavi, Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2016 in izhodišča za razvoj in prometno urejanje Velike planine.

Prisotnih 26 članic in članov Občinskega sveta Občine Kamnik je sprva sprejelo Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta.

Vodja Oddelka za razvoj in investicije Boris Ravbar je predlagal razširitev dnevnega reda s točkama »Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta energetske prenove 6 javnih stavb v lasti občine Kamnik« in »Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za energetsko prenovo javnih stavb v lasti Občine Kamnik – prva obravnava.«

Na Vprašanja in pobude pa je nato v nadaljevanju seje samostojnemu svetniku Alešu Lipičniku (SMC) odgovorila višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Mihaela Brnot – Veternik.

Zbrani so se seznanili z Letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2016 pri tem pa je direktor družbe Velika planina d.o.o. Leon Keder med drugim poudaril: »Družba je v letu 2016 poslovala v skladu s sprejetim poslovnim načrtom, ki ga je presegla. Lahko povemo, da smo presegli mejnih 1.000.000 evrov prihodka. K dobrim rezultatom so vplivale promocijske aktivnosti Velike planine, ki jih je družba izvajala sama in v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik, obratovanje sedežnice Šimnovec v letu 2016, lepo vreme ter uvedba novih orodij za pospeševanje prodaje (sistema nagrajevanja strank – loyalty sistem). Družba je povečala število prepeljanih potnikov na nihalki, ki je v letu v letu 2016 znašalo 57.654 potnikov, kar je rekorden rezultat v zadnjih 21. letih kar elektronsko beležimo podatke.«

Sledila je Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2016. Vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček je ob tem poudarila, da so v povzetku poslovanja za leto 2016 zajeti javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik in se financirajo iz občinskega proračuna. V povzetku poslovanja sta prikazani tudi poročili Javnega zavoda Mestne lekarnein Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, čeprav nimata prihodkov iz naslova proračunskih sredstev Občine Kamnik.

Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta energetske prenove 6 javnih stavb v lasti občine Kamnik je predstavil Tomaž Zver iz podjetja KISIK, rešitve za trajnostni razvoj, d.o.o. in med drugim povedal: »Predmet investicije, ki jo obravnava predlagani Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je energetska sanacija in prenova 6 javnih stavb v lasti Občine Kamnik, in sicer Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Dom kulture Kamnik, Osnovna šola 27. julija Kamnik, Podružnična šola Vranja Peč in Podružnična šola Gozd.«

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za energetsko prenovo javnih stavb v lasti Občine Kamnik je bil v prvi obravnavi sprejet z 22 glasovi za. V obrazložitvi pa je Anže Godec iz podjetja Godec Černeka Nemec med drugim dejal: »V predlaganem odloku je opredeljena tudi vrsta javno-zasebnega partnerstva, in sicer gre za koncesijsko javno-zasebno partnerstvo, koncesijo storitve. Odlok  ureja tudi bistvene elemente postopka izbora koncesionarja in strokovno  komisijo za izbor, poročanje koncesionarja in izvajanje nadzora  koncedenta nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti. Koncesijski akt predvideva klasične oblike prenehanja koncesijskega razmerja, in sicer prenehanje koncesijske pogodbe, odkup koncesije, odvzem koncesije ali prevzem koncesije.«

Svetnice in svetniki so v šesti točki današnje seje s 25 glasovi za sprejeli Celostno prometno strategijo Občine Kamnik. V obrazložitvi te točke je višja svetovalka za razvoj in investicije ter projektno delo mag. Tadeja Križnar Jamnikar med drugim povedala: »S sprejetjem Strategije se začenja obdobje drugačnega načrtovanja prometnega prostora, kjer osebni avtomobil nima več absolutne prednosti, ampak je obravnavan vzporedno z drugimi oblikami prometa. Namen je, da se število voženj z osebnim avtomobilom zmanjša na račun premagovanj razdalj peš ali s kolesom, v čim večji možni meri pa tudi z uporabo javnega potniškega prometa. Za takšno spremembo potovalnih navad, ki je ni pričakovati takoj, je potrebno z ukrepi izboljšati pogoje trajnostnim oblikam mobilnosti, vzporedno pa o njih izvajati tudi akcije ozaveščanja, izobraževanja in vzgoje.« Podrobneje pa je Strategijo predstavila vodja projekta izdelave Maja Šinigoj iz podjetja Locus d.o.o.

V prvi obravnavi je bil s 23 glasovi za sprejet Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 1: »Spremembe in dopolnitve obsegajo uvodna določila – dopolnitev pojmov,izvedbeni del, tekstualni del (redakcijski popravki, dopolnitve izvedbenih določil in spremembe in dopolnitev podrobnih PIP) in grafični del (spremembe načina urejanja, uskladitev primarne namenske in dejanske rabe). Postopek se izvede na enak način, kot poteka postopek za sprejem občinskega prostorskega načrta, skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju,« je med drugim dejala vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik je bil sprejet s 23 glasovi za, pri tem pa je višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in finance Katarina Ščetinin povedala: »S predlagano spremembo se pomoč dodeli poslovnim subjektom tudi izven območja Šutne, na katero je bila doslej omejena določba 22. a člena pravilnika, v skladu s 5. členom Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št. 42/86).«

Pravilnik o sofinanciranju domoljubnih in veteranskih programov in projektov v Občini Kamnik je predstavila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček: »Cilji pravilnika so opredelitev vseh domoljubnih dejavnosti, ki so podprte s strani Občine Kamnik, spodbujanje domoljubnih oziroma veteranskih organizacij k aktivnemu delovanju na področju domoljubja, k izobraževanju, povezovanju in ohranjanju tradicije posamezne organizacije.«

S 26 glasovi za pa je bil sprejet Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2016, ki navaja, da so realizirani prihodki proračuna v letu 2016 znašali 26.883.933 evrov oziroma 78,1 odstotka načrtovanih, realizirani odhodki proračuna pa so znašali 27.478.537,83 evra oziroma 74,0 odstotkov načrtovanih.

Predlog Izhodišč za razvoj in prometno urejanje Velike planine je predstavila članica Strokovne komisije za reševanje razvojne problematike Velike planine Barbara Strajnar in med drugim dejala:»Javni interes je, da se Velika planina ohrani tudi za naše zanamce. Idej je veliko, in sicer vse od razvojnih do strogo naravovarstvenih. Želimo preigrate različne scenarije razvoja, prednosti in slabosti, kakšne posledice to prinaša.« S 26 glasovi za pa so bili sprejeti naslednji sklepi: 1. Občinski svet Občine Kamnik nalaga občinski upravi, da pristopi k izdelavi celovite strokovne podlage, ki bo predstavila tudi variantne rešitve razvoja velikoplaninske planote. 2. Občinski svet Občine Kamnik nalaga občinski upravi, da pripravi ustrezno dokumentacijo, da se izvedba prometnih ureditev na ožjem in širšem območju velikoplaninske planote izvede fazno. Pripravi naj se nov Odlok o prometnem režimu z možnostjo predvidenih fizičnih zapor prometa ter ureditvijo površin za mirujoči promet. Oskrbovanje objektov na planoti naj se ureja na trajnostno vzdržen način s poudarkom na alternativnem dostopu, primernemu alpskem svetu, z upoštevanjem krajinsko – ekološke zmogljivosti ter ohranjanjem prvotnega pašniškega in etnografskega značaja planote. 3. Občina Kamnik ugotavlja, da obstaja javni interes, da za potrebe reševanja prometne problematike velikoplaninske planote sodeluje pri izvedbi in financiranju ureditev na območju Občine Luče. Za ureditev mirujočega prometa naj Občina Kamnik ustrezno uredi lastninsko pravna razmerja.

Sledil je še sprejem Sklepa o opustitvi javnega dobra in, kot zadnja točka današnje seje, sprejem Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo