TeDni(K) Občine Kamnik (15.5.2017)

0
3029

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekalo je polaganje zaščite vertikalne in horizontalne hidroizolacije in zasip vodnih celic z izkopanim materialom. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Izgradnja semaforja za pešce v naselju Laze v Tuhinju

Na državni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica v naselju Laze v Tuhinju Občina izvaja gradnjo semaforja za pešce, ki bo omogočil varno prečkanje na tem nevarnem odseku. Izvajalec je izvedel položitev cevne kanalizacije za potrebe javne razsvetljave in semaforjev. Po zaključku del, predvidoma konec tega meseca, bo država izvedla sanacijO poškodovanega asfalta na državni cesti. Z izgradnjo semaforja za pešce in zamenjavo poškodovanega asfalta se bo varnost za najšibkejše udeležence v prometu (otroke, pešce) bistveno izboljšala, kar je ne nazadnje glavni cilj Občine in države.

Sanacija poškodovanega mostu Šmartno v Tuhinju

Na podlagi predhodne raziskavepoškodovanosti mostov v občini so bile izdelane ocene nujnosti sanacije mostov. Most preko občinske ceste Šmartno v Tuhinju v smeri Gradišča je bil poškodovan do te mere, da je bila sanacija nujna. Izvajalec del je pričel s sanacijo zgornjega dela mostu, saj zaradi deževja sanacija pod mostom ni varna. V kolikor se bodo vremenske razmereizboljšale, bodo dela zaključena še v tem mesecu.

Sanacija plazu Motnik – Zg. Motnik

Sanacija plazu pod občinsko cesto Motnik – Zg. Motnik je v zaključni fazi.Izvedenih je bilo 20 pilotov globine približno 6 metrov, ki bodo sestani del podporne konstrukcije pod cesto (pilotna stena). Gradbena dela bodo zaključena predvidoma do konca tega meseca.

Sanacija plazu Žubejevo 3a

Začela se je sanacija plazu Žubejevo 3a, kjer je zaradi stabilizacije temeljev objekta predvidena pilotna stena kot podporna konstrukcija. Izvajalec je izvedel prve vrtine za izgradnjo pilotov, dela pa potekajo skladno z izvedeno projektno dokumentacij za izvedbo del. Dela bodo zaključena v prihodnjem mesecu.

Komisija za plazove

Po obilnem deževju konec meseca aprila je komisija za plazove Občine Kamnik pričela z ogledi in popisovanjem škode na plazovih.Deževno vreme in spolzka tla povzročajo nevarnost za oglede plazov, zato bodo komisija svoje delo nadaljevala ob varnejših vremenskih razmerah, saj ob padavinah lahko pridobe do ponovnih blatnih tokov na območju plazu. Po končanem ogledu vseh plazov, bo komisija podala poročilo na državo, s ciljem pridobivanja sredstev za sofinanciranje sanacij.

Zaključek del na lokalni cesti v Tunjicah

V petek, 12. maja 2017, so se zaključila gradbena dela »Ureditev LC št. 160041 Tunjice- Zadnji vrh«. Dela v dolžini 190 metrov so obsegala: zamenjava ustroja, ureditev odvodnjavanja, vgradnja drenaže, tlakovanje odprtih jarkov, izdelava propustov in asfaltiranje v debelini 7 cm ter urejanje bankin in brežin. Vrednost investicije znaša48.400 evrov. Dela so se zaključila skladno s pogodbenimi določili. V času del je vzpostavljena občasno popolna zapora ceste.

Zaključek rekonstrukcijskih del parkirišča in dela ceste mimo cerkve Sv. Mavricija v Šmarci

V petek, 12. maja 2017, so se zaključila rekonstrukcijska dela »Ureditev parkirišč in del ceste mimo cerkve Sv. Mavricija v Šmarci «. Dela so obsegala: zamenjava ustroja v delu ceste, ureditev odvodnjavanja ter javna razsvetljava. Kot protiprašno zaščito se je na nevezano nosilno plast tampona izvedela vezana zgornja nosilna plast iz obrabno in zaporne plasti asfalta v debelini 7 centimetrov. Vrednost projekta znaša 18.700 evrov. V času del je bila vzpostavljena popolna zapora ceste.

Pričetek del na Murnovi ulici

V torek, 9. maja 2017, so se pričela gradbena dela »Rekonstrukcija Murnove ulice v Kamniku«. V preteklem tednu so se izvajala naslednja dela: zakoličba obstoječih komunalnih vodov, postavitev prometne zapore, zakoličba objekta, rušenje obstoječega asfalta, rušenje obstoječe javne razsvetljave, posek dreves, sondažni izkopi obstoječega plinovoda, odriv humusa, izkop slabo nosilne zemljine med P3 in P5, izvedba javne razsvetljave med P3 in P5 (območje novega parkirišča) in izvedba meteorne kanalizacije od J1 do J2. Z deli naj bi izvajalec del končal predvidoma v začetku julija, če bodo vremenske razmere dopuščale. V času del je vzpostavljena popolna zapora ceste, obvoz je urejen. Vrednost projekta znaša 184.000 evrov.

Ekološki otok ob Molkovi poti

V Krajevni skupnosti Mekinje je na novo urejen ekološki otok ob Molkovi poti.Zemljišče, parc. št. 165/1, k.o. Mekinje, (ob Kamniški Bistrici, regionalni cesti in Molkovi poti), je (na pobudo KS Mekinje) Občina Kamnik pred leti odkupila z namenom, da se zaraščena in nevzdrževana površina uredi kot manjši park/zelena površina. Na severni strani je urejen nov ekološki otok. Na podlagi iz pranih plošč so nameščeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadnega papirja, stekla in embalaže. Ob ekološkem otoku so zasajene tise kot vizualna pregrada med eko otokom in zeleno površino, na kateri je zasajenih nekaj grmičev, ob novo urejeni pešpoti pa bodo kmalu postavljene tudi klopi.  

Ekološki otok, ki je bil do sedaj v neposredni bližini sedanje lokacije, je bil pogosto onesnažen. Upamo, da bodo v bodoče vsi uporabniki poskrbeli za urejenost  tako ekološkega otoka kot ostale zelene površine. Prebivalce Mekinj ter ostale občanke in občane pa vljudno prosimo, da nas obvestijo, če bodo opazili, da se na ekološkem otoku odlagajo odpadki, ki tja ne sodijo. Na območju Krajevne skupnosti Mekinje sta urejena še dva ekološka otoka, in sicer pri Zarji elektronika d.o.o. in ob križišču Cankarjeve ceste in Polčeve poti.   

Razpis za pospeševanje malega gospodarstva

Občinska uprava je na podlagi zaključkov Komisije za dodelitev sredstev na razpis za pospeševanje malega gospodarstva za ukrep zaposlovanje in ukrep sofinanciranje zaščite licenc in patentov izdala sklepe 14 podjetnikom. 10 sklepov je izdano za odpiranje novih delovnih mest, na podlagi katerih se dodeli sredstva za pospeševanje zaposlovanja v skupni višini 9.500 evrov. 2 vlogi je bilo potrebno zavrniti zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev.

Za namen sofinanciranja zaščite licenc in patentov je občinska uprava izdala 2 sklepa. S tega naslova se dodeli 805 evrov. Oba ukrepa bosta ponovno razpisana 1. 9. 2017.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve obravnava vloge občanov za odkup zemljišč po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste oziroma javne poti in pripravlja pogodbe o odkupu teh zemljišč. Cene za zemljišča, po katerih že potekajo občinske ceste oziroma javne poti so določene s Strategijo nakupov zemljišč za leto 2017, ki jo je dne 10. 2. 2017 sprejel župan Občine Kamnik.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na 20. redni seji Občinskega sveta sta bila sprejeta Pravilnik o sofinanciranju domoljubnih in veteranskih programov in projektov v Občini Kamnik ter Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik. Občinski svetniki so se seznanili z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2016. Starše, ki sami vozijo otroke v šolo in so upravičeni do povračila stroškov prevoza, skladno z veljavno zakonodajo, pozivamo, da vložijo vlogo za uveljavljanje pravice do povračila stroškov že takoj po zaključku šolskega leta za prihodnje leto.

Vlogi na predpisanem obrazcu je obvezno potrebno priložiti:

  • potrdilo o vpisu za naslednje šolsko leto in
  • odločbo o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami.

Vloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza otroka se nahaja tukaj. Po pregledu vlog bodo izdane odločbe, po njihovi pravnomočnosti pa sklenjene pogodbe. Le na podlagi pravočasno vloženih vlog bo možno povračilo stroškov od pričetka šolskega leta dalje. Vse dodatne informacije lahko pridobite na Oddelku za družbene dejavnosti v času uradnih ur.

Ogledali smo si kletni prostor Podružnične šole Tunjice, v katerem je bila nekdaj nameščena cisterna za kurilno olje, in se dogovorili o nameravanih posegih. Prostor bomo med letošnjimi poletnimi počitnicami uredili, da bo lahko zopet v uporabi, in sicer bo potrebno zravnati tla, porušiti manjši zidec, zamenjati kanalizacijske cevi in položiti keramiko

Na Upravno enoto Kamnik je bila s strani odgovorne projektantke vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo Podružnične šole Zgornji Tuhinj.

Krajevna skupnost Mekinje bogatejša za novo športno igrišče V petek, 12. maja 2017, je potekalo odprtje Športnega igrišča v Mekinjah, ki ga je organiziralo Športno društvo Mekinje v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Mekinje. V mesecu septembru 2016 smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo igrišča, takoj zatem je bila organizirana uvedba v delo. Dela so bila dokončana v pogodbeno dogovorjenem roku, tako da je bila že v lanskem letu vložena vloga za tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja. Le-to je bilo po izvedenih nekaj dopolnitvah pridobljeno v marcu 2017.

Organizatorji so v okviru uradnega odprtja  pripravili zanimiv in pester program, ki mu je sledil neuradni del z zabavo z Jasminom Stavrosom in Ansambolom Galop. Opažamo, da je igrišče vsakodnevno zelo dobro obiskano, zato upamo, da bo krajanom dolgo služilo kot prostor za rekreacijo, druženje in zabavo.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu zaključili javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu spremembe št. 1 – SD OPN št. 1 Občine Kamnik.

V preteklem tednu smo izdali več potrdil o uveljavljanju predkupne pravice občine in potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe Finančne uprave Republike Slovenije. Slednje za odobritev pravnega posla, saj mora Finančna uprava ugotoviti, kdaj se je namenska raba parcele spremenila, ker ta podatek bistveno vpliva na stopnjo davka za promet na nepremičnine.

V preteklem tednu smo zaznali povečanje števila vlog za izdajo komunalnih soglasij. Pri pregledu vlog ugotavljamo, da stranke vlogam ne prilagajo zahtevanih prilog, in sicer projektnih pogojev, značilnih grafičnih prilog idejnih projektov ali projektov za pridobitev gradbenega dovoljena. Ugotavljamo tudi, da prejemamo vloge za izdajo soglasij na parcelne številke, ki so šele v postopku parcelacije in še niso zavedene v geodetskih evidencah. V izogib dolgim postopkom priporočamo vsem vlagateljem, da ob predloženem obrazu na vložišču oddajo popolno vlogo skupaj z v obrazcu navedenimi prilogami.

Občanke in občane obveščamo, da so močne padavine, ki so v prazničnih dneh zajele tudi območje občine Kamnik, povzročile precejšnjo škodo na rekreacijski poti ob reki Kamniški Bistrici. Pot je močno poškodovana predvsem na delu južno od povezovalne ceste. Občanke in občane zato obveščamo, da je pot sicer prehodna, vendar pa naj bodo pri uporabi poti previdni. Občina Kamnik bo v najkrajšem možnem času izvedla sanacijo poti.

Oddelek za razvoj in investicije

Strokovna komisija za izvedbo odpiranja ponudb je v sredo, 10. maja 2017, izvedla javno odpiranje ponudb, prispelih na javno naročilo: Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje-Kamnik, II. faza, od tehničnih pregledov do gostilne pri Slavki. Na javno naročilo je prispelo osem pravočasnih ponudb. V petek, 12. maja 2017, pa je potekalo odpiranje ponudb, prispelih na javno naročilo: Rekonstrukcija LZ 160541 Medvedova ulica – Glavni trg, kamor sta bili predloženi dve ponudbi. Po preverjanju in ocenjevanju ponudb bo naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila in po pravnomočnosti le-te z najugodnejšim ponudnikom, ki bo izpolnjeval vse zahteve iz razpisne dokumentacije, sklenil pogodbo o izvedbi predmetnih gradbenih del.

Predstavnika Oddelka za razvoj in investicije ter Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik sta se v sredo, 10. maja 2017, udeležila 3. srečanja programske skupine Združenja zgodovinskih mest Slovenije v Novem mestu. Na predlog Slovenske turistične organizacije je združenje prevzelo upravljanje turističnega produkta »Mesta in kultura«, enega od 7 ključnih produktov slovenskega turizma. Za uspešno promocijo in trženje turističnega produkta Mesta in kultura, zlasti v prihajajočem Evropskem letu kulturne dediščine, združenje intenzivno pripravlja nabor zanimivih in inovativnih vsebin/zgodb vključenih zgodovinskih mest, ki predstavljajo neizkoriščene potenciale vključenih mest, in išče trženjska orodja in digitalno podporo zanje. V ta namen se povezujemo s strokovnjaki na področju digitalizacije kulture, strateškega načrtovanja ter razvoja novih turističnih produktov. Zavedamo se namreč, da bo potrebno ponudbo zgodovinskih mest prilagoditi tehnološkemu napredku in potrebam sodobnega turista, s poudarkom na inovativnih doživetjih in aktivnostih za obiskovalce vseh generacij. Združenje bo prav tako podelilo priznanja za najboljše prenove kulturne dediščine zgodovinskih mest. Občanke in občane vljudno naprošamo, da nam posredujejo predloge kvalitetne obnove kamniške kulturne dediščine v letu 2016. 

Srečanje mladih in mladinskih delavcev iz Srca Slovenije

V ponedeljek, 22. maja 2017, bo od 10. do 14. ure v Lukovici potekalo srečanje mladih in mladinskih delavcev iz Srca Slovenije. Na srečanju, ki bo potekalo po vzoru svetovne kavarne, bodo obravnavane naslednje teme:

  • pomen mladinskega dela za širšo skupnost,
  • izzivi mladinskega dela,
  • pozitivne izkušnje mladinskega dela ter
  • pomen in načini mreženja med mladinskimi delavci za pozitivne uspehe v delovanju.

Prijave pošljite na naslov anamarija.kamin@razvoj.si.

Podjetje Rune-SI d.o.o. je objavilo namero o izgradnji dostopovnega optičnega omrežja za prvi sklop občin, v katerega spada tudi občina Kamnik. Objavo si lahko preberete na spletni stani AKOS-a. Investitor (Rune-Sl d.o.o.) poziva zainteresirane soinvestitorje v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupnemu projektu. Gre za izgradnjo odprtega FTTH (optika do doma) omrežja na podeželju, tam kjer tovrstne infrastrukture še ni in je ne nameravajo zgraditi drugi operaterji oziroma za to ni tržnega interesa.

Oglasno sporočilo