TeDni(K) Občine Kamnik (22.5.2017)

0
2200

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec del je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekalo je polaganje zaščite vertikalne in horizontalne hidroizolacije in zasip vodnih celic z izkopanim materialom. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija kanalizacije na Cankarjevi cesti

Izvajalec del je pričel s sanacijo kanalizacije na Cankarjevi cesti 19A in 19B. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Prestavitev javne poti Hruševka-Ravne

V ponedeljek, 15. maja 2017, so se pričela gradbena dela »Prestavitev JP 661581 Hruševka – Ravne«. Projektna dokumentacija zajema prestavitev ceste v dolžini 380 metrov, katero je potrebno zaradi plazovitosti terena nujno prestavit ter rušitev obstoječe ceste. Z deli naj bi izbrani izvajalec del končal predvidoma v mesecu juniju.V času del je vzpostavljena delna in popolna zapora ceste. Vrednost projekta znaša 98.000 evrov.

Razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik

Dne 15. 5. 2017 ob 10. uri je potekel rok za oddajo vlog na razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2017 za razpisane ukrepe:

  • naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo; na navedeni ukrep se je prijavilo 72 prosilcev. V proračunu je za namen podpore naložbam zagotovljenih 92.000 evrov,
  • pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; na navedeni ukrep so se prijavili 3 prosilci. V proračunu je za namen pomoči naložbam v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov zagotovljenih 6.200 evrov,
  • sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije; na navedeni ukrep se je prijavilo 15 prosilcev. V proračunu je za namen sofinanciranja gozdarske mehanizacije zagotovljenih 10.000 evrov.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je v začetku letošnjega leta postala, na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, formalna lastnica zemljišč, ki so opredeljena kot prvo vodovarstveno območje. Gre za območje zajetja Pod Skalo v Kamniku in zajetje Iverje v Kamniški Bistrici. Do letos je bil formalni lastnik tega zemljišča Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Ker gre za kmetijska zemljišča – travnike, in je bil izražen interes za košnjo le-teh s strani okoliških kmetov, je Občina na Upravno enoto Kamnik podala ponudbo za zakup predmetnega zemljišča. 

Pri sklepanju zakupnih pogodb bo potrebno upoštevati določbe Zakona o kmetijskih zemljiščih glede prednostnih upravičencev za sklenitev zakupne pogodbe, ki  v 27. členu  med drugim določa:

»Pri zakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, če ni glede kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije z drugimi zakoni določeno drugače, lahko uveljavljajo prednostno pravico upravičenci po naslednjem vrstnem redu:

  • zakupnik;
  • zakupnik zemljišča, ki meji na zemljišče, ki se daje v zakup in kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki se daje v zakup;
  • drug kmet, kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jim je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti.

Ob enakih pogojih ima med prednostnimi upravičenci iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena, uvrščenimi na isto mesto, prednostno pravico do zakupa tisti, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost in mu prihodki oziroma sredstva, pridobljena iz te dejavnosti, pomenijo poglavitni finančni vir preživljanja ali poslovanja«.

Po prejemu in pregledu ponudb za zakup, bo Občina, upoštevaje  navedene določbe Zakona o kmetijskih zemljiščih in ob upoštevanju varstvenih ukrepov, ki so potrebni zaradi vodovarstvenega območja, sklenila zakupne pogodbe za dobo desetih let.

Oddelek za družbene dejavnosti

Potekalo je zadnje srečanje udeležencev delavnic na temo oskrbovanja starejših na domu, pod vodstvom zaposlenih iz Inštituta Antona Trstenjaka. Zaključnega srečanja se je udeležil tudi župan Marjan Šarec, ki so mu po uvodnem pozdravu udeleženci predali svoje poglede na usposabljanje. Z njim so bili izredno zadovoljni in so izrazili željo, da bi s takšnimi delavnicami nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Medsebojno so se povezali in ustanovili skupino za samopomoč, ki se bo srečevala enkrat mesečno. Udeleženci si bodo med seboj izmenjevali izkušnje, dobrodošli pa bodo seveda tudi vsi ostali, ki se srečujejo z oskrbo domačih na domu.

Objavljeni so bili razpisi za:

Sestali smo se s predstavniki kulturnega centra Schloss Goldegg v Avstriji, kjer je bil v osemdesetih letih prejšnega stoletja po temeljiti prenovi v grajskem poslopju ustanovljen kulturni center, ki je objekt spremenil v osrednji krajevni turistični objekt in mu dodal nove vsebine. Na začetku so organizirali t. i. »Goldeške dneve«, ki so še danes osrednji prepoznavni vsakoletni dogodek v gradu (tudi za širše območje Salzburga in okolice). Poleg tega so se postopoma uvajale nove vsebine (razstavna galerija  – predvsem za mlade lokalne umetnike, ki se šele uveljavljajo, ateljeji za likovno oziroma slikarsko šolo, reprezentančna dvorana za koncerte, poroke ipd.), ostale prostore pa so začeli oddajati za najem in sicer za tematsko povezane seminarje, predavanja in delavnice (dobro počutje in duhovna rast  ter ravnovesje duha), ki se odvijajo predvsem ob vikendih.

V gradu je tudi več dvoran, kjer se organizirajo tudi koncerti in drugi kulturni dogodki. V poletnem času se v ta namen lahko uporablja še atrij, ki predstavlja enega od lepših delov – prostorov tega objekta. Manjši del objekta je urejen  kot domovinski muzej z zbirko predmetov iz lokalnega okolja. Občina Goldegg kot lastnik objekta skrbi za vzdrževanje objekta (investicije so zelo premišljene in racionalne, vendar kljub temu oprema  prostorov deluje zelo privlačno in prijetno), zavod, ki upravlja z objektom (4 zaposleni) pa organizira dogodke in skrbi za funkcioniranje  in promocijo objekta oziroma kulturnega centra. Grajski kompleks je s to vsebino osrednje turistično kulturno stičišče, ki v povezavi z drugimi ponudniki  gostinskih in nastanitvenih kapacitet v kraju dobro sodeluje in predstavlja odlično poslovno povezavo s krajani in tudi s širšo okolico.

Oddelek za razvoj in investicije

Strokovna komisija za izvedbo odpiranja ponudb je 15. 5. 2017 izvedla javno odpiranje ponudb, prispelih na javno naročilo: Sanacija poševne strehe v enoti vrtca Tinkara. Na javno naročilo so prispele tri pravočasne ponudbe. Po preverjanju in ocenjevanju ponudb bo naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila in po pravnomočnosti le-te z najugodnejšim ponudnikom, ki bo izpolnjeval vse zahteve iz razpisne dokumentacije, sklenil pogodbo o izvedbi predmetnih gradbenih del.

Dne 17. 5. 2017 je potekalo odpiranje ponudb, prispelih na javno naročilo: Inštalacijska prenova in sanacija vlage v Kavarni Veronika ter prenova fasade objekta. Oddani sta bili dve ponudbi, obe pa presegata zagotovljena sredstva naročnika.

Predstavnici Oddelka za razvoj in investicije ter Oddelka za družbene dejavnosti sta se udeležili otvoritve kamniške izpostave večgeneracijskega centra Ljubljana, ki pod vodstvom Zavoda Oreli uspešno izvaja socialnovarstvene vsebine, namenjene socialnemu vključevanju najbolj ranljivih prebivalcev Kamnika. Pestremu programu, ki ga je v sproščenem vzdušju in pomoči vedno pronicljivega pisatelja Luja Šproharja povezovala Zvezdana Mlakar, je sledila pogostitev in druženje z obiskovalci.

Projekt Večgeneracijski center Ljubljana je petletni projekt, ki so ga skupaj oblikovali partnerji Zavod Oreli – Kamnik, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Dom starejših občanov Grosuplje in vodilni partner projekta – Zavod Cene Štupar iz Ljubljane. Projekt podpirajo Občina Kamnik, Mestna občina Ljubljana, Občina Vrhnika, Občina Grosuplje in Občina Ivančna Gorica.

Zavod Oreli v sodelovanju s kamniškimi izvajalci socialno-varstvenih vsebin v kamniški izpostavi večgeneracijskega centra že nekaj mesecev izvaja različne aktivnosti za večjo konkurenčnost mladih in starejših brezposelnih na trgu dela, izobraževalne vsebine za starejše, medgeneracijske vsebine, vsebine za samopomoč in vsebine za vključevanje ranljivih skupin v socialne mreže preko prostovoljstva ter računalniškega opismenjevanja in podpore. Z omogočanjem socialnega vključevanja vseh generacij se v skupnosti gradijo solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč. Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna. Več o programu in aktivnostih VGC Kamnik lahko najdete na povezavi: https://www.kamnik-starejsi.si/

Razvojni center Srca Slovenije vabi na srečanje mladih in mladinskih delavcev iz Srca Slovenije. Srečanje bo potekalo v Lukovici v ponedeljek, 22. maja 2017, od 10. do 14. ure, in sicer po vzoru svetovne kavarne, osrednje teme pa bodo:

  • pomen mladinskega dela za širšo skupnost
  • izzivi mladinskega dela
  • pozitivne izkušnje mladinskega dela ter
  • pomen in načini mreženja med mladinskimi delavci za pozitivne uspehe v delovanju.

Srečanje bo vodil Sašo Kronegger, socialni pedagog in transakcijski analitik – svetovalec z dolgoletnimi izkušnjami izobraževanja s področja prostovoljskega dela in aktivnosti za mlade, izboljševanja komunikacije na medosebnem in medskupinskem nivoju, sistema podpore manj izkušenim (prostovoljcem, pripravnikom, novo-zaposlenim, novo-izvoljenim), reševanja konfliktov in timsko delo. Vsi zainteresirani mladi vljudno vabljeni.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo