TeDni(K) Občine Kamnik (29.5.2017)

0
2123

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec del je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekalo je polaganje zaščite vertikalne in horizontalne hidroizolacije in zasip vodnih celic z izkopanim materialom. Izvajala so se strojno-inštalacijska dela. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Sanacija kanalizacije na Cankarjevi cesti

Izvajalec del je nadaljeval s sanacijo kanalizacije na Cankarjevi cesti 19A in 19B. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija hudournika Rožiček

V kraju Sela pri Kamniku je Direkcija Republike Slovenije za vode pričela s sanacijo hudournika Rožiček. Dela izvaja koncesionar na vodotokih, podjetje Hidrotehnik d.d. Sanacija hudournika zajema regulacijo struge, odstranitev sipin, utrditev brežin in podpornih zidov ter izvedba pragov. Zaključek del je predviden v mesecu juniju. S sanacijo se bo izboljšala poplavna varnost na tem odseku hudournika.

Komisija za plazove

V preteklem tednu je občinska komisija za plazove zaključila s terenskimi oglediplazov. Na podlagi terenskih ogledov in izdelanih zapisnikov ob prisotnosti geomehanika bodo podane prijave na Ministrstvo za okolje in prostor (aplikacija AJDA). Na terenu se že izvajajo nujne raziskave sestave tal (zemljine) na plazovitihobmočjih, na podlagi katerih bo komisija določila prioritete glede nujnosti sanacijplazov v letu 2017 in 2018. Skupaj je bilo evidentiranih 10 zemeljskih plazov, kjer je ogrožena infrastruktura (cesta, vodovod, elektrika, telekomunikacije), 4  zemeljski plazovi na kmetijskih površinah in več poškodb občinskih ter državnih cest.

Terenske raziskave plazovitih tal

Na podlagi izvedenih terenskih ogledov komisije za plazove so bila določena plazovita območja, katere je potrebno dodatno raziskati zaradi kvalitetne izdelava projektne rešitve in projektne dokumentacije. Na podlagi raziskav in analize sestave tal (zemljine) bo izdelana tehnična dokumentacija in določen ukrep za sanacijo plazovitega območja (podporne konstrukcije). Raziskave tal in analiza sta nujna za kvalitetno in strokovno načrtovanje sanacij plazovitih območji.

Sanacija plazu Žubejevo

Gradbišče na Žubejevem, kjer se izvaja sanacija plazu pod stanovanjskih objektom se počasi zaključuje. Izvedeni so bili vsi piloti, ki so bili potrebni za izvedbo pilotne stene (podporne konstrukcije) za sanacijo plazovitega terena. Dela bodo zaključena v prvi polovici meseca junija.

Sanacija pragov na Kamniški Bistrici

Na vodotoku Kamniška Bistrica investitor Direkcija Republike Slovenije za vode izvaja prve sanacijske ukrepe po poplavah iz leta 2016. Dela izvaja koncesionar na vodotokih, podjetje Hidrotehnik d.d. Sanacija vodotoka zajema regulacijo struge, sanacijo poškodovanega pragu in utrditev brežin. Izvedel se bo nov prag iz kamna v betonu, s katerim bo struga spet stabilna in s tem izboljšana varnost vodovoda in ceste pred erozijo. Z novim prehodom za ribe in ohranitvijo globokega tolmuna pod pregrado pa bodo izboljšani pogoji za vodni živelj. Vrednost sanacija znaša 100.000 evrov. Zaključek del je predviden v mesecu juliju. Po informacijah naj bi se v letu 2017 izvedla sanacija dveh poškodovanih pragov na tem območju, s čimer se bo izboljšala poplavna varnost na tem odseku vodotoka.

Sanacija hudournika Bistričica

Na hudourniku Bistričica v kraju Klemenčevo, Direkcija Republike Slovenije za vode izvaja sanacijske ukrepe skladno s program za odpravo posledic poplav iz leta 2016. Dela izvaja koncesionar na vodotokih, podjetje Hidrotehnik d.d. Sanacija struge hudournika Bistričice v Klemenčevem na 130 metrov dolgem odseku pod visoko staro pregrado zajema utrditev brežin s kamnom v betonu in stabilizacija dna struge z več pragi v obliki drč. Vrednost del znaša 140.000 evrov. Ta odsek so visoke vode v preteklosti močno erodirale. Zaključek del je predviden v mesecu juniju. S sanacijo se bo izboljšala poplavna varnost na tem odseku hudournika.

Dela na Murnovi ulici

Dela na Murnovi ulici potekajo v skladu s terminskim planom oziroma v skladu z pogodbenimi določili. V obdobju od 19. 5. 2017 do 26. 5. 2017 so se izvajale naslednje aktivnosti: izkop slabo nosilne zemljine od P1 do P3 in P5 do P9, izvedba kamnite posteljice od P1 do P9, izvedba javne razsvetljave od P1 do P3 in od P5 do P6, meteorna kanalizacija izvedena v celoti, zamenjava glavnega fekalnega kanala DN500, izvedba novega fekalnega kanala od P5 do P4, zamenjava obstoječega vodovoda proti Zupančičevi ulici, izvedba novega vodovoda od P5 do P4 in prestavitev glavnega plinovoda DN225. V času del velja popolna zapora ceste.

Prestavitev javne poti Hruševka-Ravne

Izbrani izvajalec na javni poti Hruševka-Ravne izvaja dela v skladu s terminskim planom oziroma v skladu s pogodbenimi določili.

Pričetek del na javni poti Podlom – Kališe

V sredo, 24. maja 2017, so se pričela gradbena dela »Ureditev javne poti št. 661205 Podlom – Kališe«. Dela v dolžini približno 186 metrov bodo obsegala: zamenjavo ustroja, ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje. Z deli naj bi izbrani izvajalec končal predvidoma do začetka meseca julija. V času del je vzpostavljena popolna zapora ceste.


Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je občine seznanil s sklepom Ustavnega sodišča, številka U-I-158/15-16, z dne 6. 4. 2017, ki ga je Ustavno sodišče izdalo v postopku za oceno ustavnosti 22. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov republike Slovenije. Zahtevo so vložile Občina Izola, Piran in Koper, ker so menile, da navedena določba ne vsebuje določne opredelitve zemljišč, ki naj bi jih zakonodajalec po končanih postopkih denacionalizacije iz sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije prenesel nazaj na občine in s tem posega ustavni položaj in ustavne pravice občin, ker omejuje lastninsko pravico.

Ustavno sodišče je zahtevo občin zavrglo z utemeljitvijo da so »po ZSKZ so postali last Republike Slovenije kmetijska zemljišča, kmetije in gozdovi v družbeni lastnini, ki niso postali njena last že po drugih zakonih. ZSKZ je občinam za določena zemljišča vzpostavil oziroma priznal lastninsko pravico (tretji in četrti odstavek 14. člena ZSKZ). Z občin so torej v gospodarjenje na Sklad prešla le kmetijska zemljišča, kmetije in gozdovi, ki so z dnem uveljavitve ZSKZ postali last Republike Slovenije, bila pa so do uveljavitve ZSKZ v družbeni lastnini in so imele občine na njih pravico upravljanja. Iz ustavnosodne presoje izhaja, da upravičenj na družbeni lastnini ni mogoče enačiti z lastninsko pravico (glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-77/93 z dne 6. 7. 1995, Uradni list RS, št. 43/95, in OdlUS IV, 67,20. točka obrazložitve). Poleg tega je Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-78/93 z dne 18. 10. 1995 (Uradni list RS, št. 68/95, in OdlUS IV, 104, 59. točka obrazložitve) navedlo, da zemljišča in gozdovi v družbeni lastnini niso nekaj, kar bi ob preoblikovanju lastnine samodejno pripadalo občinam. To pomeni, da občine na zemljiščih, ki so prešla na Sklad, niso imele lastninske pravice. Zato na teh zemljiščih ne morejo obstajati njihove pričakovalne pravice v smislu ponovne vzpostavitve lastninske pravice. Argument predlagateljev, da izpodbijani člen ZSKZ opredeljuje njihove pričakovalne pravice, je tako očitno neutemeljen. V posledici je neutemeljen tudi očitek, da je opredelitev pričakovalnih pravic tako nedorečena, da zaradi obstoja protiustavne pravne praznine posega v njihovo pravico do zasebne lastnine (33. člen Ustave) in s tem v zvezi v ustavno pravico do lokalne samouprave (140. člen Ustave).«

Oddelek za družbene dejavnosti

V sodelovanju s Policijsko postajo Kamnik smo se odločili za organizacijo posveta na temo “Zlorabe otrok in mladostnikov preko spleta”, ki je žal vse bolj aktualna. Namen posveta je seznanitev udeležencev z različnimi načini zlorab, ki prežijo na otroke in mladostnike na spletu ter z načini preventivnega ukrepanja. Posvet bo v sredo, 31. maja 2017, ob 16. uri v Domu kulture Kamnik. Na njem bodo sodelovali varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki bo v uvodnem nagovoru predstavila svoj vidik do omenjene problematike, ter Robert Tekavc in Primož Podbelšek iz Sektorja kriminalistične policije, Oddelka za splošno kriminaliteto, Skupine za mladoletniško kriminaliteto, ki bosta opozorila na različne primere zlorab in možne načine ukrepanja. Posvet je v prvi vrsti namenjen staršem otrok višjih razredov osnovnih šol in srednješolcev ter učencem in dijakom, seveda pa se ga lahko udeležite tudi ostali, ki vas omenjena tematika zanima. 

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva ter ga predložilo v javno obravnavo. Besedilo je objavljeno na spletnem portalu e-demokracija. Rok za predloge in pripombe je 14. julij 2017. Vabimo vas, da strategijo podrobno preberete in podate svoje pripombe oziroma predloge.

V Keršmančevem parku je potekal sedaj že tradicionalni Veronikin festival, ki je tokrat nosil slogan »Vse izmišljeno novo – je pozabljeno staro«. Na delavnicah je bil sloganu primeren poudarek tako na srednjem kot na sodobnem veku. Festival je letos prvič potekal dva dneva, na glavnem odru so se zvrstili številni gledališki in otroški nastopi, predstavili so se otroci iz vrtca, učenci, dijaki, športni klubi, v okviru festivala pa je potekala tudi Tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in Eko. Festival je bil zelo dobro obiskan.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o uveljavljanju predkupne pravice občine. Izdali smo več potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe Finančne uprave Republike Slovenije. Slednje za odobritev pravnega posla saj mora Finančna uprava ugotoviti, kdaj se je namenska raba parcele spremenila, ker ta podatek bistveno vpliva na stopnjo davka za promet na nepremičnine.

Na Oddelku smo v preteklem tednu pripravljali gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem  prostorskem načrtu z oznako B23 Jata. Pobudnik za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o OPPN B23 Jata je lastnik zemljišč družba Jata Emona d.o.o.. Obstoječi izvedbeni akt želi družba spremeniti zaradi nemotenega razvoja v spremenjenih gospodarskih okoliščinah. Z novimi objekti (predvsem skladišča za embalažo, jajca in pakirana organska gnojila) se namerava pobudnik prilagoditi, potrebam po preglednem in urejenem skladišču embalaže za jedilna jajca, zahtevam dobre proizvodne prakse po ustreznih skladiščih nesortiranih jedilnih jajc, zahtevam distributerjev po pripravi komisioniranih pošiljk jedilnih jajc ter potrebam skladiščenja pakiranih organskih gnojil. Zato je potrebno veljavni odlok o OPPN B23 Jata spremeniti tako, da bo omogočena gradnja objektov, ki omogočajo izvajanje opisanih dejavnosti.

Na Oddelku smo pripravili stališča do pripomb za Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik- spremembe št. 1. Spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik- spremembe št. 1 se nanašajo na jasnejšo opredelitev prostorskih izvedbenih pogojev umeščanja objektov v prostor, zagotavljanja parkirnih mest v strnjeno pozidanih območjih, izdelave strokovnih zasnov na območju starega mestnega jedra ter manjše dopolnitve drugih členov, predvsem na temo zagotavljanja doslednosti pri uporabi določil in pristojnosti odločanja na podlagi zunanjih pravnih režimov.Spremembe in dopolnitve se nanašajo tudi na PPIP po posameznih enotah urejanja prostora. Večja sprememba je na območju enot urejanja prostora GO-01 zaradi spremembe načrtovanih dejavnosti znotraj enote, ter KA-25 in KA-49, kjer je spremenjeno določilo, da bodo posegi možni v skladu s kulturno varstvenimi pogoji. Druge spremembe se nanašajo na manjše popravke in dopolnitve PPIP oziroma uskladitve PPIP z dejanskim stanjem. Velik del sprememb predstavljajo redakcijski popravki.

Oddelek za razvoj in investicije

Občina Kamnik je dne 25. 5. 2017 na uradni spletni strani Občine Kamnik in na Portalu javnih naročil objavila Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Energetska prenova javnih stavb v lasti Občine Kamnik«. Poziv je obvezni del postopka, potrebnega za kandidaturo občine za pridobitev nepovratnih sredstev iz pričakovanega javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo RS za ukrepe energetske prenove stavb javnega sektorja.

Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta »[Naslov]« po modelu energetskega pogodbeništva.

Projekt obsega sledeče objekte:

  • Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik,
  • Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1241 Kamnik,
  • Dom kulture Kamnik, Fužine 10, Kamnik,
  • Osnovna šola 27. julij Kamnik, Tomšičeva ulica 9, 1241 Kamnik,
  • Osnovna šola Frana Albrehta, Podružnična osnovna šola Vranja Peč, Vranja Peč 3, 1241 Kamnik,
  • Osnovna šola Stranje, Podružnična šola Gozd, Krivčevo 2, 1242 Stahovica.

Cilj občine je znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja) v svojih javnih objektih z izvedbo javno-zasebnega partnerstva celovite energetske obnove objektov in storitev energetskega upravljanja v navedenih javnih objektih.

Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno- zasebnega partnerstva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetnim pozivom. Poziv je na voljo na naslednji povezavi https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi.

Javni partner bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi s tem pozivom najpozneje do dne 5. 6. 2017, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do dne 2. 6. 2017 do 12. ure, informacije pa so na voljo tudi na e-naslovu: katja.kunstelj@kamnik.si.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo