TeDni(K) Občine Kamnik (12.6.2017)

0
2600

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekala so zaključna gradbena dela in strojno inštalacijska dela. Asfaltiral se je del ceste, ki pelje proti vodohranu.

T e D n i (K) Občine

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Dela na Murnovi ulici

Dela na Murnovi ulici potekajo v skladu s terminskim planom oziroma v skladu z pogodbenimi določili. V obdobju od 27. 5. 2017 do 10. 6. 2017 so se izvajale naslednje aktivnosti: na fekalni in meteorni kanalizaciji so vsa dela opravljena in zaključena, opravljena dela so tudi na vodovodu (potrebno je še izvesti dezinfekcijo in prevezavo), izvedena prevezava plinovoda, vgrajevanje robnikov od profila P1 do P5, po celotni trasi ceste zamenjan spodnji ustroj in postavitev javne razsvetljave od Zupančičeve do Ljubljanske ceste ter priklop na omrežje.

Oddelek za družbene dejavnosti

V torek, 6. junija 2017, se je v Športni dvorani Osnovne šole Frana Albrehta odvijala skoraj že tradicionalna Žogarija. Gre za mednarodni projekt, ki že 12. leto uteleša eno naših najpomembnejših prepričanj – da nogomet lahko izboljša kakovost življenja med mladimi, jim vcepi vrednote kot so solidarnost, poštenost, odgovornost in spodbudi spremembe na bolje v lokalnih skupnostih ter širše.

Skupni zmagovalci Žogarije so bili učenci Osnovne šole Toma Brejca, ki so premagali Osnovno šolo Leskovec pri Krškem, Osnovno šolo Marije Vere in Osnovno šolo Dob. Iskrene čestitke!

Na kamniških Žalah je izbrani izvajalec del pričel z obnovo slavoloka nad spomenikom 1. svetovne vojne. Dela bodo predvidoma potekala mesec dni.

V teku je podpisovanje pogodb z izbranimi izvajalci športnih programov in projektov za leto 2017.

Bazen Pod Skalco je v tem tednu odprl svoja vrata za obiskovalce. Hkrati potekajo še zadnja vzdrževalna dela (pleskanje, ureditev okolice).

Občina Kamnik tudi letos sofinancira letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok iz kamniške občine, ki ga organizira Rdeči križ Kamnik. V ta namen Občina prispeva 5.900 evrov.

V petek, 2. junija 2017, je na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Javni razpis za izbor operacij “Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017– 2018″. Z razpisom se spodbuja zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki, v starosti do vključno 29 let, preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja, uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Več informacij je na voljo na spletni strani Ministrstva, in sicer tukaj.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku smo v preteklem tednu imeli povečano število strank, ki so želele informacije o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem  prostorskem načrtu z oznako B23 Jata. Pobudnik za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o OPPN B23 Jata je lastnik zemljišč  družba Jata Emona d.o.o.. Obstoječi izvedbeni akt želi družba spremeniti zaradi nemotenega razvoja v spremenjenih gospodarskih okoliščinah. Z novimi objekti (predvsem skladišča za embalažo, jajca in pakirana organska gnojila) se namerava pobudnik prilagoditi, potrebam po preglednem in urejenem skladišču embalaže za jedilna jajca, zahtevam dobre proizvodne prakse po ustreznih skladiščih nesortiranih jedilnih jajc, zahtevam distributerjev po pripravi komisioniranih pošiljk jedilnih jajc ter potrebam skladiščenja pakiranih organskih gnojil. Zato je potrebno veljavni odlok o OPPN B23 Jata spremeniti tako, da bo omogočena gradnja objektov, ki omogočajo izvajanje opisanih dejavnosti.

Oddelek za razvoj in investicije

Občina Kamnik je dne 25. 5. 2017 na občinski spletni strani in na Portalu javnih naročil objavila Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Energetska prenova javnih stavb v lasti Občine Kamnik«. Na javni poziv sta do roka, to je do 8. 6. 2017 do 8.30, prispeli dve vlogi. Na podlagi predložene dokumentacije promotorjev bo javni partner izdelal oceno o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno – zasebnega partnerstva, v okviru katere bo primerjal že pripravljeno dokumentacijo in prejete promotorske vloge ter sprejel odločitev o nadaljevanju projekta.

Na 21. seji Občinskega sveta Občine Kamnik bo le-ta obravnaval predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za energetsko prenovo javnih stavb v lasti Občine Kamnik v drugi obravnavi. Skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu je za sklenitev javno-zasebnega partnerstva potrebno predhodno ugotoviti javni interes ter sprejeti koncesijski akt, ki je podlaga za kasnejšo izvedbo javnega razpisa.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo