TeDni(K) Občine Kamnik (19.6.2017)

0
2349

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekala so zaključna gradbena dela in strojno inštalacijska dela. Urejala se je cesta, ki pelje proti vodohranu. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2017

Občinska uprava je v tem tednu izdala sklepe na podlagi razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2017, ki je bil objavljen v času med 7. 4. in 15. 5. 2017. Za ukrep »Naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo« je bilo izdanih 72 sklepov. Na osnovi sklepov je bilo dodeljenih 92.000 evrov, toliko kot znaša višina proračunske postavke za ta namen v letu 2017. Za ukrep »Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije« je bilo izdanih 15 sklepov, dodeljenih pa 10.000 evrov kot znaša višina postavke v proračunu za leto 2017. Za ukrep »Naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov« so bili izdani 3 sklepi za skupaj 6.200 evrov. 

Prestavitev javne poti Hruševka-Ravne

V petek, 16. junija 2017, so se zaključila gradbena dela »Prestavitev JP 661581 Hruševka – Ravne«. Na odseku javne poti je v pred letom prišlo do dveh usadov večjih dimenzij. Odlomna roba sta se kazala v večjih posedkih in sta segala čez celotno širino vozišča. Zaradi ocenjenih stroškov sanacije dveh usadov smo se odločili za prestavitev javne poti v dolžini 380 metrov. Izvajalec del je opravil naslednja dela: zakoličbo osi nove trase, ureditev planuma temeljnih tal, nasip iz zrnate kamnine, vgradnja posteljice, rušenje obstoječe trase, humiziranje brežin in zasaditev s travnim semenom, izdelava jaškov in propustov, izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti v debelini 6 cm in izdelava obrabne zaporne plasti bitumenskega betona v debelini 4 cm ter ureditev bankin. Vrednost investicije se je po pogodbenih določilih povečala iz 98.000 evrov na 107.000 evrov zaradi slabih temeljnih tal na novi trasi.  V času del je veljala delna in popolna zapora javne poti.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona dne 19. 6. 2017 (besedila 121. a člena) bodo do subvencije k plačilu tržne najemnine upravičeni prosilci, ki plačujejo tržno najemnino in so se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega prebivališča, z izjemo prosilcev, ki zavrnejo zagotovljeno neprofitno najemno stanovanje. Upravičen prosilec je najemnik ali član gospodinjstva, ki se je skupaj z najemnikom uvrstil na prednostno listo.

Subvencijo k plačilu tržne najemnine izplačuje pristojni organ občine stalnega prebivališča, ne glede na to, v kateri občini ima prosilec v najemu tržno stanovanje in urejeno začasno prebivališče.

Če je bil javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja nazadnje objavljen pred več kot letom dni, lahko prosilci vložijo vlogo za subvencijo najemnine neposredno na center za socialno delo. V takem primeru mora center za socialno delo pridobiti od pristojne lokalne skupnosti mnenje tudi o izpolnjevanju pogojev po zadnjem objavljenem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja, pri čemer lokalna skupnost upošteva razmere ob vložitvi vloge za subvencijo najemnine. V takem primeru je do subvencije k plačilu tržne najemnine upravičen prosilec, ki plačuje tržno najemnino in izpolnjuje pogoje po zadnjem objavljenem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja ob upoštevanju razmer ob vložitvi vloge za subvencijo najemnine.

Če javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini stalnega prebivališča prosilca ni bil objavljen, je do subvencije k plačilu tržne najemnine upravičen prosilec, ki plačuje tržno najemnino ter izpolnjuje pogoje in merila iz 87. člena Stanovanjskega zakona.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pridobili smo zadnje soglasje solastnice dostopne poti do Podružnične šole Zgornji Tuhinj, ki smo ga predložili na Upravno enoto, da bo le-ta lahko izdala gradbeno dovoljenje za sanacijo šole.

Z izbranim izvajalcem del je bila podpisana pogodba za sanacijo strehe na Vrtcu Antona Medveda, enota Tinkara. Dela se bodo izvajala v času šolskih počitnic, vrtčevski otroci bodo začasno premeščeni na druge lokacije. Staršem se vnaprej zahvaljujemo za razumevanje.

Pri obnovitvenih delih slavoloka na Žalah, so se po odstranitvi vrhnjega sloja materiala pokazale večje poškodbe, zato so bila dela začasno ustavljena.Predvidoma danes bo svoje mnenje podal statik, s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj pa bomo prejeli nove pogoje.

Vse brezposelne osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč skladno z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih opominjamo, da je v primeru opravljanja prostovoljskega dela, ki prispeva k njihovi delovni (in socialni) vključenosti, denarna socialna pomoč višja. V tem primeru namreč oseba dobi še t.i. dodatek za delovno aktivnost (prostovoljsko delo), ki je sicer del denarne socialne pomoči. Zakon o prostovoljstvu ureja dogovor o opravljanju prostovoljskega dela za primere opravljanja t.i. organiziranega prostovoljstva (16. – 22. člen ZProst). Za organizirano prostovoljstvo velja, da se izvaja v okviru prostovoljskih organizacij in najmanj 24 ur letno (7. člen ZProst). To torej pomeni, da se višje denarne socialne pomoči lahko nadejajo tisti njeni prejemniki, ki so hkrati prostovoljci v nevladni organizaciji, ki ima položaj prostovoljske organizacije, in ki so se z njo dogovorili, da bodo opravili vsaj 24 ur prostovoljskega dela letno. Za prostovoljske organizacije se štejejo (samo) tiste nevladne organizacije, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij pri AJPES. Pogoj za vpis je, da pri njih poteka prostovoljsko delo ali pa da zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za delo drugje. Osebe, ki bodo pri Centru za socialno delo Kamnik na novo zaprosile za denarno socialno pomoč, in ki so istočasno tudi prostovoljci v prostovoljskih organizacijah, lahko tako ob podaji vloge za denarno socialno pomoč priložijo tudi kopijo dogovora o opravljanju prostovoljskega dela, s čimer se jim denarna socialna pomoč poveča.

Na Občini Kamnik je za zaposlene občinske uprave potekal seminar, ki ga je vodila dr. Sonja Robnik iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in, katerega namen je bil predstaviti in deliti znanje, izkušnje in prakso različnih domačih ter tujih pristopov k bolj enakovredni delitvi skrbstvenega (in gospodinjskega) dela med zaposlenimi očeti in materami, zlasti mlajših otrok. Poleg prakse in izkušenj tujih držav je gospa Robnik predstavila tudi raziskavo, ki je potekala med prebivalci naše občine na temo dejavnega očetovstva oziroma usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja ter spregovorila o tem, kako dejavni so očetje v praksi, kje so priložnosti in kje izzivi za delodajalce, da zaposlenim olajšajo usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, kaj s tem pridobijo delodajalci in kako lahko pri vsem tem sodeluje lokalna skupnost.

Projekt Aktivni.Vsi skuša razbijati stereotipe na področju starševstva in spodbujati očete k bolj dejavnemu vključevanju v skrbstveno delo. S slednjim namreč pridobijo vsi, tako otroci in starši na eni strani kot delodajalci in vsa družba na drugi: raziskave npr. kažejo, da imajo očetje, ki so v skrbi za otroka vključeni že od samega začetka, z otroki boljše odnose, ko le-ti odraščajo; dvojna obremenjenost žensk (dom in služba) vodi v izgorelost, bolezni, slabše zaposlitvene in karierne možnosti; bolj uravnotežena delitev domačega dela med partnerjema prinaša manj stresa, posledično večje zadovoljstvo in večjo učinkovitost na delovnem mestu. Pomembno pa je tudi, da kadar pri moških poudarjamo zgolj njihovo kariero, zanemarjamo pomemben vidik njihovega življenja in jim odrekamo pravico, da so dejavni očetje.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku smo v preteklem tednu imeli povečano število strank, ki so želele informacije o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem  prostorskem načrtu z oznako B23 Jata. Pobudnik za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o OPPN B23 Jata je lastnik zemljišč  družba Jata Emona d.o.o.. Obstoječi izvedbeni akt želi družba spremeniti zaradi nemotenega razvoja v spremenjenih gospodarskih okoliščinah. Z novimi objekti (predvsem skladišča za embalažo, jajca in pakirana organska gnojila) se namerava pobudnik prilagoditi, potrebam po preglednem in urejenem skladišču embalaže za jedilna jajca, zahtevam dobre proizvodne prakse po ustreznih skladiščih nesortiranih jedilnih jajc, zahtevam distributerjev po pripravi komisioniranih pošiljk jedilnih jajc ter potrebam skladiščenja pakiranih organskih gnojil. Zato je potrebno veljavni odlok o OPPN B23 Jata spremeniti tako, da bo omogočena gradnja objektov, ki omogočajo izvajanje opisanih dejavnosti.

Oddelek za razvoj in investicije

S strani Fundacije za šport smo prejeli Odločbo o dodelitvi sredstev za Obnovo školjke olimpijskega bazena na kopališču pod Skalco. Fundacija je Občini Kamnik dodelila67.132 evrov. Celotna vrednost projekta zanaša 498.459,06 evrov. Investicija obsega obnovo školjke bazena in manjšo poglobitev ter razširitev, tako da bo po posegu bazen dosegal želeno dimenzijo 50 metrov in dvostransko postavitev startnih blokov. Cilj prenove bazena je pridobiti tehnično sodoben plavalni bazen, ki bo omogočal izvedbo treningov in tekem in ki bo obenem tudi v funkciji letnega kopališča.

Občina Kamnik je v preteklem tednu podpisala pogodbo za sofinanciranje projekta Rekonstrukcije lokalne ceste Podgorje Kamnik, kjer je na podlagi Zakona o financiranju občin upravičena do koriščenja sredstev v višini 238.347 evrov. Dela se bodo izvajala v poletnih mesecih, tako bodo sredstva v celoti koriščena v letošnjem letu.

Ta teden se je urejala cesta in nekatera mesta za parkiranje vozil na Veliki planini. Na Rakovih ravneh pri kamnolomu se je uredil prostor za parkiranje za obiskovalce Velike Planine. Namen Občine Kamnik je čim bolj ustaviti promet pod robom velikoplaninske planote. Na obiskovalce Velike planine, ki dostopajo z avtom apeliramo, da svoj avto parkirajo na za to urejenih mestih in gredo naprej peš.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo