21. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2469

Popoldan je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 21. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Strokovne podlage strategije prostorskega razvoja območja Smodnišnica, Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017 in v prvi obravnavi Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan.

Prisotnih 21 članic in članov Občinskega sveta Občine Kamnik je sprva sprejelo Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta.

Vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček je predlagala razširitev dnevnega reda s točkama Sklep o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik in Sklep o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2017/2018. Župan Marjan Šarec pa je z dnevnega reda umaknil Predlog Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Kamnik.

Dnevnemu redu so sledile Volitve in imenovanja, kjer je predsednica Komisijeza mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh dejala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 22. seji, 31. 5. 2017, obravnavala odstopno izjavo predstavnika Občine Kamnik iz Skupščine družbe Velika planina d.o.o., se seznanila s predlogom za nadomestnega člana in pripravila predlog sklepa, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem Za predstavnico Občine Kamnik v Skupščini (družbenik) družbe Velika planina d.o.o. so imenovali Marijo Kos.

Na Vprašanja in pobude svetnika Duška Papeža (Lista Dušana Papeža), ki ga je zastavil svetnik Edis Rujović (Lista Dušana Papeža), in samostojnega svetnika Jožeta Korošca (SLS) je odgovoril vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Aleš Škorjanc.

Člani občinskega sveta so nato v drugi obravnavi sprejeli Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za energetsko prenovo javnih stavb v lasti Občine Kamnik, s katerim želi Občina Kamnik doseči naslednje rezultate: z energetsko učinkovito sanacijo omogočiti boljše pogoje za izvajanje vzgojno – izobraževalnega procesa in zdravstvene oskrbe v svojih javnih objektih; izboljšanje bivalnega ugodja v javnih objektih; prihranek pri stroških za energijo; zmanjšanje emisij CO2 v okolje in upoštevanje normativov, ki jih postavlja PURES.

Sklep o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik in Sklep o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2017/2018 sta bila sprejeta z 20 glasovi za.

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Kamnik je predstavila Nina Sega iz podjetja Eurocon d.o.o.: »Z gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja želi Občina Kamnik 100-odstotnim uporabnikom na belih lisah zagotoviti dostop do interneta s hitrostjo vsaj 100 Mb/s. Vzpostavitev ustrezne širokopasovne infrastrukture na celotnem območju občine Kamnik bo ključno prispevala h konkurenčnosti obstoječih in k razvoju novih inovativnih gospodarskih subjektov in z omogočanjem dostopa do elektronskih storitev povečala kvaliteto življenja vseh občanov.« Občinski svet pa jo je sprejel z 20 glasovi za.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata št. 1 pa so svetnice in svetniki v prvi obravnavi sprejeli z 21 glasovi za. Vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek je pri tem poudarila: »V spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela predlagamo spremembo tistih določil, ki urejajo izvajanje gradnje v funkcionalni coni 2 – področju etape 1 in jo s temi spremembami priključujemo funkcionalni enoti 1, kar bo omogočilo takojšno gradnjo. V obravnavanem območju dopuščamo gradnjo objektov s področja industrije in skladiščenja v okviru novo definiranih gradbenih con s predpisano gradbeno mejo in gradbenimi linijami.«

Strokovne podlage strategije prostorskega razvoja območja Smodnišnica je predstavila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek, in sicer opis, namen in cilje projekta, analizo stanja in razvojnih možnosti na območju občine in mesta Kamnik, analizo stanja na območju Smodnišnice, analizo razvojnih možnosti območja Smodnišnice, usmeritve za oblikovanje območja, razvojni scenariji območja Smodnišnice, razvojno strategijo območja Smodnišnice in prostorsko zasnovo razvoja območja Smodnišnice. Kot je poudarila dr. Marija Tadeja Ježek gre za strokovne podlage in ne za sprejetje OPPN-ja, kar pomeni, da to ni končna podoba prenove območja Smodnišnice, saj je potrebno zakonito uskladiti in izpeljati postopek za sprejem OPPN-ja. OPN določa za območje Smodnišnice namensko rabo prostora za centralne dejavnosti. Potrditev strokovnih podlag ne predstavlja in še manj omogoča legalizacijo črnih gradenj, saj podane podlage nimajo pravnih norm za tovrstne aktivnosti.

V nadaljnjih postopkih bo potrebno spoštovati zakonske akte, in tisti, ki predpisov ne bodo izpolnjevali, ne bodo imeli na območju Smodnišnice pravice delovanja oziroma opravljanja dejavnosti. Občinska uprava je lastnike, ki so kupovali zemljišča na območju Smodnišnice aktivno obveščali o njihovih pravicah in obveznostih, predvsem glede nedopustnosti gradenj in posegov v prostor na tem območju ter glede neustrezne komunalne opremljenosti in bodočih potrebnih vlaganj na tem področju. Strokovne podlage so svetnice in svetniki sprejeli z 18 glasovi za.

S skrajšanim postopkom in z 19 glasovi za je bil sprejet Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017, s katerim želi občinska uprava v Načrt razvojnih programov uvrstiti nov projekt »Po stopinjah pastirjev«, kar bo podlaga za kandidiranje za nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Hkrati pa želi občinska uprava s korigiranjem nekaterih drugih prihodkovnih in odhodkovnih postavk ponovno zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki.

Sledil je sprejem Sklepa o spremembi Sklepa o soglasju k nakupu nepremičnin.

Prav tako je bil v prvi obravnavi sprejet Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan, ki ga je predstavila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček in pri tem med drugim poudarila: »Župan Občine Kamnik je v mesecu novembru 2016 imenoval komisijo, zadolženo za pripravo predloga vsebinske izrabe kompleksa samostana v Mekinjah. Po podrobni analizi stanja objekta, prostorske razporeditve, strojnih in elektro inštalacij, po pregledu dejavnosti, pri katerih obstojijo potrebe po koriščenju prostorov in po preučitvi potreb, ki jih je moč zaznati na območju občine, je komisija predlagala način organizacije in vsebinske izrabe kompleksa. Ključna ugotovitev pri preučevanju je, da je bil objekt oziroma samostan že ob gradnji in tudi kasneje oblikovan kot svet v malem. Temu je prilagojeno praktično vse –notranja komunikacija, tlorisna zasnova, prostori in podobno. Zapiranje posameznih manjših delov ne bi prispevalo k ustreznemu varovanju kulturnega spomenika in njegovi revitalizaciji, kar kažejo tudi izkušnje nekaterih drugih občin znotraj in izven Slovenije, zato je nujno, da objekt ostane v javni rabi in je kot tak na voljo za različne dejavnosti in različne uporabnike, hkrati pa se s tem bogati tudi ponudba mesta. Vsebina mora biti v prvi vrsti skladna z veljavnim Odlokom o razglasitvi Uršulinskega samostana Mekinje za kulturni spomenik (Ur. l. RS, št. 3/98-180), darilno pogodbo sester Uršulink ter zahtevami in smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj. Da bi lahko v tako velik objekt združili vse želeno ter da bi objekt lahko zaživel, je v prvi vrsti potrebno rešiti njegov status oziroma ustanoviti ustrezno pravno-organizacijsko obliko, ki bo omogočala njegovo nemoteno delovanje. S predlagano ustanovitvijo javnega zavoda Občina sledi gospodarnemu ravnanju z nepremičnim premoženjem, ohranja kulturno dediščino ter zasleduje načelo transparentnosti. Javni zavod bo dopolnjeval ponudbo Kamnika, sodeloval z drugimi javnimi zavodi ter omogočal dostopnost objekta različnim uporabnikom. Odlok predstavlja temeljno podlago za nadaljnji razvoj dejavnosti.«

Po hitrem postopku pa je bila obravnavana in s ? glasovi za sprejeta še zadnja točka današnje seje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017, ki predvideva naslednje spremembe: »S sprejetjem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 želi predlagatelj zagotoviti nujno potrebna sredstva za intervencijsko sanacijo najmanj 5 (petih) plazov, ki so posledica poplav 28. 4. 2017, saj ni mogoče zagotoviti varnega odvijanja prometa na občinskih cestah, kar pomeni interventna sanacija plazovitega terena ali popolna zapora ceste.«

Oglasno sporočilo