TeDni(K) Občine Kamnik (26.6.2017)

0
1782

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni fekalni kolektor od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju in Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

V preteklem tednu je potekal kvalitetni pregled izvedenih del za Povezovalni fekalni kolektor od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju. V kratkem je predviden tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja za ta sklop kanalizacije.

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekala so zaključna gradbena dela in strojno inštalacijska dela. Urejala se je cesta, ki pelje proti vodohranu. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Ureditev parkirišč in ceste mimo cerkve Sv. Mavricija v Šmarci

V soboto, 24. junija, so se zaključila rekonstrukcijska dela »UREDITEV PARKIRIŠČ IN CESTE MIMO CERKVE SV. MAVRICIJA V ŠMARCI- II. faza (od parkirišč do regionalne ceste)«. Dela so obsegala zamenjava ustroja v delu ceste in ureditev odvodnjavanja. Kot protiprašno zaščito se je na nevezano nosilno plast tampona izvedela vezana zgornja nosilna plast iz obrabno in zaporne plasti asfalta v debelini 7 centimetrov. Vrednost projekta znaša 27.900 evrov. V času del je bila vzpostavljena popolna zapora ceste.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Vlada je po večmesečni javni razpravi konec leta 2016 sprejela Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020. Z njo je določila strateške usmeritve razvoja lokalne samouprave in akcijski načrt za njihovo uresničitev.

Konec maja 2017 je bila navedena strategija razvoja lokalne samouprave predstavljena na medvladnem odboru za demokracijo in dobro upravljanje pri Svetu Evrope v Strasbourgu (CDDG). V juniju bo na pobudo Slovenije isti organ opravil mednarodno evalvacijo omenjenega dokumenta. S tem bo Slovenija dobila primerjavo s podobnimi dokumenti v drugih evropskih državah.

Oddelek za družbene dejavnosti

S strani Upravne enote Kamnik smo pridobili gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo Podružnične šole Zgornji Tuhinj. Izbran projektantski biro, Arhicenter d.o.o., pospešeno zaključuje s pripravo dokumentacije, potrebne za objavo javnega naročila. Starše otrok, ki bodo v šolskem letu 2017/2018 obiskovali Podružnično šolo Zgornji Tuhinj obveščamo, da bo zaradi del, ki se bodo zaradi obsežnosti investicije, po vsej verjetnosti podaljšala v začetek šolskega leta, pouk začasno organiziran v nadomestnih prostorih, kar pa ne bo vplivalo na njegovo izvedbo. O poteku del bomo sproti obveščali na tem mestu, o sami organizaciji pouka pa bodo starši pravočasno obveščeni s strani šole po elektronski oziroma navadni pošti. Vse informacije bodo objavljene tudi na šolski spletni strani. Za razumevanje se vsem lepo zahvaljujemo.

V teku je zbiranje ponudb za sanacijo kletnega prostora v POŠ Tunjice ter sanacijo dela hidroizolacije na Osnovni šoli Marije Vere.

S statičarko, ki bo pripravila strokovno mnenje, smo si ogledali slavolok na Žalah, ki je dovolj trden, da bo mogoče, pod posebnimi pogoji obnove, ki jih bodo podali strokovnjaki različnih strok, z deli nadaljevati predvidoma že v tem tednu.

Občinski svet je na svoji 21. redni seji, potrdil odločitev o odprtju dodatnega razvojnega oddelka v Vrtcu Antona Medveda Kamnik. V prihodnjem šolskem letu bo na podlagi odločb o usmeritvi v razvojni oddelek na novo usmerjenih predvidoma 6 otrok(kar po normativih ustreza enemu oddelku). Ker so vse obstoječe kapacitete v razvojnih oddelkih, tako v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, kot tudi v vrtcih v sosednjih občinah, zapolnjene, smo po posvetovanju z vrtcem in Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, predlagali odprtje novega oddelka. Prostore v ta namen bomo predvidoma preuredili v enoti Sneguljčica, ki je opremljena z dvigalom.

V Uršulinskemu samostanu v Mekinjah so nas v sredo, 21. 6. 2017, obiskale sestre usmiljenke z namenom, da bi posnele  kratke odlomke dokumentarnega filma z naslovom Plamteče srce. Film bo posvečen življenju in delu sestre Leopoldine Jožefe Brandis, ki je ustanoviteljica usmiljenk in Marijinih sester na Slovenskem.

V petek, 23. junija, je Društvo sožitje Kamnik organiziralo tradicionalni poletni piknik. Varovance je obiskal tudi župan Marjan Šarec. Prav tako v petek, pa so se na dvorišču Mekinjskega samostana predstavili učenke in učenci Glasbene šole Kamnik.

Na 45. seji sveta zavoda Mestne lekarne, je bil za dobo štirih let na mesto direktorja Mestnih lekarn ponovno soglasno potrjen Dionizij Petrič.

Na javni razpis za sofinanciranje poletnega festivala je prispela ena ponudba. Strokovna komisija je odločila, da bodo sredstva v višini do 50.000 evrov v celoti namenjena Kulturnemu društvu Priden možic za program »Poletni kulturni festival Kamfest 2017«.

Na javni razpis za sofinanciranje sakralnih objektov je prispela ena ponudba. Strokovna komisija je odločila, da se sredstva do višine 1.970,68 evrov namenijo Župniji Mekinje za obnovo glavnega oltarja v cerkvi Marijinega vnebovzetja.

Od 15. junija do vključno 20. septembra 2017 lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2017/2018 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Čas oddaje vloge ni več merilo za pridobitev štipendije. Več informacij: https://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/novica/n/bodoci-dijaki-pozor-od-jutri-dalje-je-mozno-oddati-vlogo-za-pridobitev-stipendije-za-deficitarne/

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku smo v preteklem tednu imeli povečano število strank, ki so želele informacije o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem  prostorskem načrtu z oznako B23 Jata. Pobudnik za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o OPPN B23 Jata je lastnik zemljišč  družba Jata Emona d.o.o.. Obstoječi izvedbeni akt želi družba spremeniti zaradi nemotenega razvoja v spremenjenih gospodarskih okoliščinah. Z novimi objekti (predvsem skladišča za embalažo, jajca in pakirana organska gnojila) se namerava pobudnik prilagoditi, potrebam po preglednem in urejenem skladišču embalaže za jedilna jajca, zahtevam dobre proizvodne prakse po ustreznih skladiščih nesortiranih jedilnih jajc, zahtevam distributerjev po pripravi komisioniranih pošiljk jedilnih jajc ter potrebam skladiščenja pakiranih organskih gnojil. Zato je potrebno veljavni odlok o OPPN B23 Jata spremeniti tako, da bo omogočena gradnja objektov, ki omogočajo izvajanje opisanih dejavnosti.

Občina Kamnik
Oglasno sporočilo