TeDni(K) Občine Kamnik (10.7.2017)

0
1750

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Neveljski poti

Komunalno podjetje Kamnik, d.d. je pričelo s sanacijo kanalizacije in vodovoda na Neveljski poti, od hišne številke 12 a do 16 a. Obnovila se bosta vodovod in kanalizacija v dolžini 140 metrov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Na vodohranu Soteska so potekala zaključna gradbena dela in strojno inštalacijska dela.

Rekonstrukcija javne poti Podlom-Kališe

V četrtek, 4. julija 2017, so se zaključila gradbena dela »Rekonstrukcija JP št. 661205 Podlom-Kališe«. Izbrani izvajalec del je opravil naslednja dela: izkop slabo nosilnega materiala, vgradnja novega tamponskega materiala, izvedba meteorne kanalizacije s požiralniki in vtočnim jaškom s propusta v dolžini 45 metrov čiščenje obstoječih propustov, vgradnja betonskih kanalet za odvod vode s propusta v nov meteorni kanal, zamenjava poškodovanih cevi propusta, asfaltiranje z enoslojnim asfaltom in naprava asfaltnih muld v dolžini 190,5 metrov. Vrednost investicije se je po pogodbenih določilih povečala iz 34.000 evrov na 43.000 evrov zaradi slabih temeljnih tal. V času del je veljala popolna zapora javne poti.

Ekološki otok Češnjice v Tuhinju

.

“>V Krajevni skupnosti Tuhinj je v naselju Češnjice urejen nov ekološki otok nasproti športnega igrišča. Lastnik zemljišča je bil pripravljen brezplačno oddati del svojega zemljišča, za kar smo mu zelo hvaležni. Na podlagi iz pranih plošč so nameščeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadnega papirja, stekla in embalaže. Ekološki otok je namenjen predvsem gospodinjstvom z območja Češnjic. Prebivalce Češnjic ter ostale občane prosimo, da nas obvestijo, če bodo opazili, da se na ekološkem otoku odlagajo odpadki, ki ne nastanejo v gospodinjstvu ali odpadki, ki na ekološki otok ne sodijo. Na območju Krajevne skupnosti Tuhinj je bil do sedaj le en ekološki otok, in sicer pri nekdanji ambulanti na Lazah.

Na območju občine Kamnik je urejenih 85 ekoloških otokov; to je več kot zahteva normativ iz republiškega predpisa (najmanj en ekološki otok na 500 prebivalcev).Smisel oziroma namen urejanja ekoloških otokov je v tem, da se občankam in občanom čim bolj olajša oddajanje ločeno zbranih komunalnih odpadkov, in sicer tako, da jih lahko oddajo na ekološkem otoku čim bližje svojega doma.

Žal pa že nekaj časa opažamo, da so nekateri ekološki otoki zelo onesnaženi, kljub rednemu praznenju posod in čiščenju podlage. Ob posodah so pogosto odloženi kosovni odpadki, kar je nedopustno in povsem nerazumljivo, glede na to, da vsak uporabnik lahko dvakrat na leto koncesionarju Publicusu naroči brezplačen odvoz kosovnih odpadkov. Občinska uprava bo ponovno preučila možnost uvedbe videonadzora na nekaterih najbolj kritičnih lokacijah. V skrajnem slučaju pa bo potrebno nekatere ekološke otoke odstraniti.

.

“>Prosimo vse občanke in občane, ki opazijo kršitelje/onesnaževalce, da nas o tem obvestijo in posredujejo informacije ter s tem pripomorejo k temu, da bodo vsi ekološki otoki čisti in urejeni. Zgledno urejeno ravnanje z odpadki se močno odraža predvsem na ekoloških otokih in pomembno prispeva k urejenosti vsakega naselja. Pohvale vredno skrb za lep izgled ekološkega otoka so z namestitvijo cvetličnega korita izkazali prebivalci naselja Pirševo.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu so se nadaljevala dela v enoti Tinkara Vrtca Antona Medveda Kamnik. Po opravljenih nekaterih pripravljalnih delih je bila odstranjena stara strešna kritina, izvajalec je pričel s sanacijo izolacijskega sloja.  

Zaključili smo z zbiranjem ponudb, na podlagi povabila k oddaji ponudb, in sicer za sanacijo hidroizolacije na Osnovni šoli Marije Vere in sanacijo kotlovnice v Podružnični šoli v Tunjicah. Z izbranima izvajalcema bo v tem tednu sklenjena pogodba in izvedena uvedba v delo. Rok dokončanja obeh investicij je v mesecu avgustu.

Od izbranega projektanta smo po uskladitvi s soglasodajalci prejeli projektno dokumentacijo za preureditev novih prostorov v Maistrovi hiši. Skupaj z Oddelkom za razvoj in investicije smo pričeli s pripravo javnega naročila za izbiro izvajalca.

.

“>Otroci so že drugi teden obiskovalipočitniško varstvo, ki ga s pomočjo Občine Kamnik organizira Društvo Počitniško varstvo Kamnik na Osnovni šoli 27. julij Kamnik. Letošnja tematika programa počitniškega varstva je “Moje mesto Kamnik”. Otroci so v prvem terminu, poimenovanem po Zapricah,raziskovali Krajevno skupnost Zaprice, obiskali Medobčinski muzej Zaprice, ustvarili svoje mini vrtičke v dežnikih in premagali pasti v “sobi pobega”, ki je bila postavljena v eni izmed učilnic Osnovne šole 27. julij Kamnik. Poleg naštetih dejavnosti otroci uživajo v dnevnem obiskovanju kamniškega bazena, sodelujejo v športnih aktivnostih, glasbenih delavnicah, prav tako pa ustvarijo veliko likovnih izdelkov.

.

“>Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen Javni razpis “Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami”. Kot so zapisali na spletni strani ministrstva, je poglavitni cilj javnega razpisa zaposlitev brezposelnih mladih starih od 15 do vključno 29 let z namenom pridobivanja delovnih izkušenj, kompetenc in veščin za delo z otroki s posebnimi potrebami in s tem povečevanje njihove zaposljivosti. Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim brezposelnim, starim do vključno 29 let, s katerimi bodo nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami, skozi pomoč otrokom in v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, usposobile nove mlade sodelavce in tako povečale možnosti za njihovo zaposljivost tako v nevladnih organizacijah, kot tudi v sistemu vzgoje in izobraževanja. Rok za prijavo je 17. 7. 2017.

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije so objavljeni razpisi oziroma pozivi za:

Oddelek za razvoj in investicije

Poletni delovni čas pisarne LAS Srce Slovenije v Kamniku

Med poletjem bo LAS pisarna v Kamniku delovala v ponedeljek, 17. julija, in v ponedeljek, 14. avgusta, od 9. do 15. ure v prostorih Občine Kamnik (Glavni trg 24, 1. nadstropje, pisarna 32). Vse zainteresirane prebivalce, ki imate projektne ideje, primerne za prijavo na javni poziv Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, vabimo, da obiščete pisarno, kjer vam bodo svetovalci pomagali z usmeritvami pri razvoju vaše ideje. Termin sestanka na eni izmed lokacij si obvezno predhodno rezervirajte na e-mail naslov las@razvoj.si ali po telefonu na 01/ 896 27 13 ali 051/312 738.

Nov projekt za krepitev inovacijskih sistemov na podeželju – P-IRIS

Projekt se ukvarja z izzivom podeželskih območij, da mladi zapuščajo ta območja, ker tam ne najdejo ustreznih delovnih mest, primernih njihovim profesionalnim ciljem. Zato obstaja potreba po pospeševanju inovativnosti na teh območjih z namenom razviti kreativna, na znanju temelječa podjetja, ki lahko visoko izobraženim mladim ponudijo atraktivna delovna mesta. Partner pri projektu je Razvojni center Srca Slovenije, občina Kamnik pa sodeluje v okviru partnerstva Srce Slovenije. V projektu poleg partnerjev iz Slovenije sodelujejo še partnerji iz Hrvaške, Finske, Španije, Italije in Norveške.

Delovanje mreže rokodelcev Srca Slovenije

Rokodelci Srca Slovenije so v mesecu juniju sodelovali na dveh prireditvah – na gradu Tuštanj ob 20-letnici delovanja Društva rokodelcev Moravške doline ter dogodku Historial 2017 v Škofji Loki.

Delovanje VEM točke Mengeš

Na VEM točki Mengeš je bilo v mesecu juniju skupaj opravljenih 94 svetovanj potencialnim podjetnikom oziroma aktivnim podjetnikom, od tega 20 iz Kamnika.Registriranih je bilo 10 podjetij (s.p. in d.o.o.), od tega 1 iz Kamnika, ter izvedenih 11 prijav v zavarovanje. Ostalih postopkov VEM je bilo skupaj 39. Podjetniki tedensko prejemajo spletni priročnik, v katerem so zajete vsebine o razpisih, sejmih, razstavah, izobraževanjih in predpisih.

Oglasno sporočilo