TeDni(K) Občine Kamnik (17.7.2017)

0
1662

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Neveljski poti

Komunalno podjetje Kamnik, d.d. je nadaljevalo s sanacijo kanalizacije in vodovoda na Neveljski poti, od hišne številke 12 a do 16 a. Obnovila se bosta vodovod in kanalizacija v dolžini 140 metrov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zaključek del Podgorje-Zbirna cesta

V sredo, 12. julija 2017, so se zaključila gradbena dela »UREDITEV LK št. 160511 PODGORJE-ZBIRNA CESTA I. faza« v dolžini 190 metrov. Izbrani izvajalec del je opravil naslednja dela: izkop slabo nosilnega materiala, vgradnja novega tamponskega materiala, izdelava ponikovalnice, ureditev odvodnjavanja, vgradnja nosilne asfaltne plasti v debelini 6 cm, vgradnja obrabne in zaporne asfaltne plasti v debelini 4 centimetrov, izdelava debeloslojne označbe na vozišču itd. Vrednost investicije je 47.000 evrov. V času del je veljala popolna zapora lokalne ceste.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izbran je bil izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev centralnega ogrevanja stavbe na Glavnem trgu, kjer so prostori Turistično informacijskega centra Kamnik, Kavarnice na Glavnem trgu in Galerije Miha Maleš. Stavba je v celoti ogrevana s sistemom centralnega ogrevanja iz skupne kotlovnice na zemeljski plin, ki jo upravlja Petrol d.d. Preko toplotnega izmenjevalnika se ogrevajo tri ločene ogrevalne veje, vendar ena izmed njih pušča. Ker objekt predstavlja leta 1980 obnovljeno staro meščansko hišo, je potrebno urediti vse veje centralnega ogrevanja, ki bodo na novo napeljane.

S strani odgovorne projektantke smo pridobili popise del za sanacijo Podružnične šole v Zgornjem Tuhinju. V tem tednu bodo popisi in vsa dokumentacija pregledani, skupaj z Oddelkom za razvoj in investicije bomo začeli s pripravo javnega naročila za izbiro izvajalca.

V enoti Tinkara Vrtca Antona Medveda Kamnik se je v preteklem tednu  v zgornji etaži izvedla toplotna izolacija stropov, parna zapora in mavčno kartonska obloga, v spodnji etaži se je demontiral stop, položila toplotna izolacija in zamenjali so se odduhi fekalne kanalizacije.

V prejšnjem tednu so v Mekinjskem samostanu posneli nekaj zadnjih kadrov dokumentarnega filma Leopoldine Jožefe Brandis, ki je ustanoviteljica Marijinih sester s čudodelno svetinjo in tudi ustanoviteljica usmiljenk v Avstriji, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, Sloveniji in drugod v bivši Jugoslaviji. Dokumentarni film si bo moč ogledati po celotni Sloveniji, saj bo potekala turneja predvidoma konec tega leta oziroma v začetku leta 2018.

Starše otrok, ki so upravičeni do povračila stroškov individualnih prevozov za otroke, za dostop do šole in domov, ponovno obveščamo, da je potrebno vloge za prihodnje šolsko leto oddati na predpisanem obrazcu, ki mu je potrebno predložiti potrdilo o vpisu za naslednje šolsko leto 2017/2018 in za otroke s posebnimi potrebami kopijo odločbe o usmeritvi. Vloge je potrebno oddati čim prej, da bo o njih lahko pravočasno odločeno.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu zaprosil za končna menja nosilce urejanja prostora k usklajenemu predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnejšem občinskem prostorskem načrtu za območje B23 Jata št.1., ki ga je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o. Maribor. Območje sprememb in dopolnitev OPPN se nanaša na parcele številka: 649/4, 649/5, 649/16, 649/17, 649/24, 649/12, 649/13, 649/15 vse v k. o. Podgorje. Pobudnik za izdelavo Sprememb in dopolnitev odloka o OPPN B23 Jata je lastnik zemljišč družba Jata Emona d.o.o.. Obstoječi izvedbeni akt želi družba spremeniti zaradi nemotenega razvoja v spremenjenih gospodarskih okoliščinah. Z novimi objekti (predvsem skladišča za embalažo, jajca in pakirana organska gnojila) se namerava pobudnik prilagoditi, potrebam po preglednem in urejenem skladišču embalaže za jedilna jajca, zahtevam dobre proizvodne prakse po ustreznih skladiščih nesortiranih jedilnih jajc, zahtevam distributerjev po pripravi komisioniranih pošiljk jedilnih jajc ter potrebam skladiščenja pakiranih organskih gnojil. Zato je potrebno veljavni odlok o OPPN B23 Jata spremeniti tako, da bo omogočena gradnja objektov, ki omogočajo izvajanje opisanih dejavnosti.

V preteklem tednu je Oddelek za urejanje prostora zaprosil  nosilce urejanja prostora, da v tridesetih dneh od poziva predložite drugo mnenje k načrtovanim spremembam v predlogu Sprememb in dopolnitev  OPN Kamnik št. 1. Spremembe v predlogu Sprememb in dopolnitev OPN Kamnik št. 1 se nanašajo na spremembe in dopolnitve določil posameznih členov odloka za celotno območje Občine Kamnik, posamezne popravke spremembe primarne namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v besedilni ali grafični obliki pa za posamezne enote urejanja prostora oziroma posamezne kartografske prikaze. V osnutku Sprememb in dopolnitev OPN Kamnik št. 1 ni sprememb namenske rabe iz primarne v stavbno ali obratno.

Oddelek za razvoj in investicije

Čezmejno sodelovanje Slovenija – Avstrija

V torek, 11. 7. 2017, smo se v Mariboru sestali partnerji čezmejnega projekta OBST (Oživljanje Bogastva Sadjarske Tradicije). Projekt je bil v drugem roku javnega razpisa Slovenija – Avstrija zelo dobro ocenjen (dobil je 81, 5 točk od  98 možnih), vendar še ni bil odobren, ampak ima status »odložen«. S strani Službe Vlade Republie Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo dobili priporočila za izboljšanje projekta. Projektni partnerji so trenutno poleg Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik še Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije- Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (vodilni partner), Zavod Republike Slovenije za varstvo narave – OE Maribor, Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten, RV Südkärnten. V skupni čezmejni projekt smo se povezali partnerji iz Slovenije in avstrijske Koroške, ker je tradicija sadjarstva na tem prostoru prisotna že stoletja in je del skupne kulturne dediščine. V Kamniku želimo v okviru projekta izvesti aktivnosti za razvoj novih turističnih produktov v povezavi s sadjarstvom. Naš namen je obuditi tradicijo, znanja in običaje naši prednikov. OBST predlaga tudi spremembe v smeri trajnostne revitalizacije in obnove sadovnjakov za ohranitev in povečanje biološke pestrosti. Travniške sadovnjake bomo vključili v ponudbo območja kot nov turistični produkt za aktivno preživljanje dopusta in doživetje prvinskosti narave. Pri tem bo poudarek na opazovanju, varovanju in doživljanju zaščitenih vrst in habitatov ter promociji zdravega načina življenja, vključno z lokalnimi produkti iz neokrnjene narave. V projektu, ki traja tri leta, bomo povezali sadjarska društva, sadjarje, turistične ponudnike in naravovarstvenike in jih vključevali v mednarodne strokovne delavnice, demonstracije, ekskurzije in natečaje. Turistični centri, kmetije z dopolnilno dejavnostjo in lokalne skupnosti, bodo turistom, šolskim skupinam in obiskovalcem območja ponudile nove turistične vsebine, kot so: aktivno preživljanje prostega časa, vključevanje v proces samooskrbe s sadjem in izdelave sadnih produktov, spoznavanje načinov oskrbe sadnih dreves itd. Projekt bomo glede na dana priporočila izboljšali in ga prijavili na 3 rok javnega razpisa, septembra 2017.

Država je v preteklem tednu za leto 2017 nekoliko povečala deleže sredstev občin za sofinanciranje investicij po 23. členu Zakona o financiranju občin – ZFO-1 za leto 2017. Občina Kamnik je tako upravičena do slabih 2.000,00 EUR več sredstev, ki tako znašajo 240.252,00 EUR v letu 2017, ki jih bo porabila za financiranje dela investicije rekonstrukcije LC Podgorje Kamnik. Sprememba je nastala zaradi povečanja skupne primerne porabe občin iz naslova povečane povprečnine za leto 2017, v skladu z rebalansom proračuna Republike Slovenije za leto 2017, na podlagi 54. člena ZIPRS1718  (Uradni list RS, 33/17 z dne 30. 6. 2017).

Vir: občina Kamnik

Oglasno sporočilo