TeDni(K) Občine Kamnik (24.7.2017)

0
2049

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Neveljski poti

Komunalno podjetje Kamnik je nadaljevalo s sanacijo kanalizacije in vodovoda na Neveljski poti, od hišne številke 12 a do 16 a. Obnovila se bosta vodovod in kanalizacija v dolžini 140 metrov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Oddelek za družbene dejavnosti

Potekali sta uvedbi v delo za sanacijo kotlovnice v Podružnični šoli Tunjice in za sanacijo hidroizolacije na Osnovni šoli Marije Vere, kjer je izbrani izvajalec naredil temeljito sondažo, s pomočjo katere je bila ugotovljena dotrajanost materialov v sami fasadi. Dela na objektu Marije Vere se bodo s strani izbranega izvajalca Izolacija – Kern, d.o.o. Radomlje začela v zadnjem tednu julija in na objektu Tunjice, kjer je izbrani izvajalec podjetje LeAnže d.o.o., konec tega tedna.

.

“>S projektantom, ki bo izdelal PZI ureditve centralnega ogrevanja na objektu Glavni trg 1 in Glavni trg 2, in z uporabniki objekta, smo si ogledali prostore, kjer so napeljane veje centralnega ogrevanja. Dogovorili smo se za lokacijski potek novih napeljav in pregledali, v katerih prostorih je potrebno zamenjati oziroma prestaviti radiatorje. Projekt bo izdelan v sredini meseca avgusta.

Izbran je bil izvajalec za strokovni nadzor nad obnovo drugega dela Maistrove rojstne hiše. Skupaj z Oddelkom za razvoj in investicije smo pripravili besedilo javnega naročila za izbiro izvajalca, ki bo objavljeno v začetku tega tedna.

Z Oddelkom za razvoj in investicije ter zunanjim strokovnjakom smo pripravili besedilo javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta Energetska prenova javnih stavb v Občini Kamnik, ki je bilo objavljeno v razglasnem delu Uradnega lista ter na uradni spletni strani Občine Kamnik, v petek, 21. 7. 2017. Izbira koncesionarja, z odložnim pogojem uspešne prijave na razpisu, je predpogoj za kandidiranje Občine Kamnik na javnem razpisu za energetsko prenovo javnih stavb. Organizirali smo tudi sestanek, na katerega smo povabili predstavnike javnih zavodov ter jim s pojasnili približali namen razpisa in predvidene ukrepe za posamezne objekte.

Obveščamo, da je bil v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku na Državni zbor Republike Slovenije vložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Cilj predloga zakona je vzpostaviti aktivnejši trg slovenskih likovnih del, posledično pa zagotovitev stabilnejših razmer za življenje in delo likovnih umetnikov na ozemlju RS. Celotno besedilo predloga zakona najdete tukaj.

Sanacija poševne strehe – enota Tinkara Vrtca Antona Medveda na Bakovniku

Trenutno potekajo dela v notranjosti objekta, in sicer izvedba nove toplotne izolacije in montaža nove stropne obloge, zaključujejo se tudi nekatera krovsko kleparska dela (strešni zaključki).

Izvedba sanacije poševne strehe zaenkrat poteka po terminskem planu. Ker so dela, ki so vezana na vremenske razmere, v glavnem že izvedena, bo objekt do konca meseca avgusta predvidoma pripravljen, da se bodo  v začetku šolskega leta  otroci vrnili v svojo enoto.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora izdajamo tudi komunalna soglasja za vse gradnje, ki so predvidene v varovalnem pasu kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest. Pri pregledu vlog ugotavljamo, da stranke vlogam ne prilagajo zahtevanih prilog: projektnih pogojev, značilnih grafičnih prilog idejnih projektov ali projektov za pridobitev gradbenega dovoljena. Ob tem ponovno opozarjamo, da mora biti projektna dokumentacija usklajena s predhodno izdanimi projektnimi pogoji. Ugotavljamo tudi, da prejemamo vloge za izdajo soglasij za parcelne številke, ki so šele v postopku parcelacije in še niso zavedene v geodetskih evidencah. V izogib dolgim postopkom priporočamo vsem vlagateljem, da oddajajo popolno vlogo, ki vključuje tudi vse zahtevane priloge.

Pri izdaji cestnih soglasij in soglasij za odmik od parcelne meje se pogosto pojavljajo težave zaradi določitve parcelne meje, v primerih ko le te niso urejene in dokončne.  Ureditev meje je določitev poteka meje parcele, s ciljem, da se meja v naravi uskladi s podatki v zemljiškem katastru. Informacije o urejeni meji lahko pridobimo na geodetski upravi, informativni vpogled pa je možen tudi na portalu Prostorski informacijski portal občin (PISO); https://www.geoprostor.net/PisoPortal/.

Urejene in dokončne meje so osnova za določanje odmikov od parcelnih meja tudi od zemljišč, ki so v lasti Občine Kamnik. Sem sodijo tudi javne ceste. V primeru investitorjeve zahteve po manjšem odmiku od parcelne meje bo Občina Kamnik od investitorja predhodno zahtevala prikaz meje v naravi, lahko pa tudi ureditev  meje.

Oddelek za razvoj in investicije

Občina Kamnik je dne 21. 7. 2017 v Uradnem listu RS objavila Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta Energetska prenova javnih stavb v Občini Kamnik. Javni razpis je namenjen iskanju koncesionarja, ki bo z Občino Kamnik kandidiral za pridobitev nepovratnih sredstev iz prihajajočega javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo RS za ukrepe energetske prenove stavb javnega sektorja in izvedel energetsko prenovo izbranih občinskih stavb.

Predmet koncesije je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta »Energetska prenova javnih stavb v Občini Kamnik« po modelu energetskega pogodbeništva.

Projekt obsega sledeče objekte:

  • Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik,
  • Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1241 Kamnik,
  • Dom kulture Kamnik, Fužine 10, Kamnik,
  • Osnovna šola 27. julij Kamnik, Tomšičeva ulica 9, 1241 Kamnik,
  • Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik, Podružnična osnovna šola Vranja Peč, Vranja Peč 3, 1241 Kamnik,
  • Osnovna šola Stranje, Podružnična šola Gozd, Krivčevo 2, 1242 Stahovica.

Projekt je namenjen znižanju stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja) v občinskih objektih z izvedbo javno-zasebnega partnerstva celovite energetske obnove objektov in storitev energetskega upravljanja v navedenih javnih objektih.

Zainteresirane kandidate vljudno vabimo, da predložijo vlogo po zahtevah razpisne dokumentacije, ki je, skupaj z vsemi sestavnimi deli, objavljena na naslednji povezavi https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi.

Občina Kamnik bo preko uradne spletne strani Občine Kamnik, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, posredovala dodatna pojasnila v zvezi s tem pozivom najpozneje do dne 11. 8. 2017, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do dne 7. 8. 2017 do 12. ure, pojasnila pa se lahko zahteva  na naslovih: katja.kunstelj@kamnik.si ali boris.ravbar@kamnik.si.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo