TeDni(K) Občine Kamnik (31.7.2017)

0
1706

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Neveljski poti

Komunalno podjetje Kamnik je nadaljevalo s sanacijo kanalizacije in vodovoda na Neveljski poti, od hišne številke 12 a do 16 a. Obnovila se bosta vodovod in kanalizacija v dolžini 140 metrov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Oddelek za družbene dejavnosti

.”>Društvo počitniško varstvo

Odzvali smo se vabilu Društva počitniško varstvo in obiskali otroke, ki so v preteklem tednu v dopoldanskem času preživljali poletne počitnice na Osnovni šoli 27. julij Kamnik. Ker so v letošnjem letu vsi termini tematsko obarvani, je bil v preteklem tednu na vrsti Stari grad. Otroci so cel teden, poleg različnih iger, izdelovali izdelke, povezane z grajskim življenjem (svečnike, kraljevske zapestnice, verižice…) in nam zaupali, da so se v četrtek peš odpravili na Stari Grad, kjer jih je počakala kraljična Veronika. Da pa izdelki, ki jih ustvarijo, niso sami sebi namen, so na voljo obiskovalcem, v zameno za prostovoljne prispevke. Zbrana sredstva se sproti beležijo, podarjena pa bodo v dobrodelne namene. Letos je obisk rekorden – vabljeni k obisku stojnice tudi vi.

Sanacija poševne strehe – enota Tinkara na Bakovniku

V notranjosti objekta se nadaljuje z oblaganjem montažnega stropa (pritrjevanje mavčnokartonskih plošč), pred tem so bili zamenjani tudi električni vodi – cevi, ki potekajo pod spuščenim stropom. Izvedena je bila tudi zamenjava odduhov kanalizacije. V zgornji etaži vrtca se že izvajajo pleskarska dela (glajenje in brušenje mavčnokartonskih plošč ter beljenje). Dela potekajo po načrtu, po terminskem planu se bodo najprej zaključili prostori v zgornji etaži.

.”>Osnovna šola Marije Vere

Na Osnovni šoli Marije Vere je izvajalec pričel s sanacijo hidroizolacije, ki je v preteklem tednu zajemala rušitvena, zidarska in zemeljska dela. 

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu prejel mnenja nosilcev urejanja prostora k usklajenemu predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnem občinskem prostorskem načrtu za območje B23 Jata št.1., ki ga je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., Maribor. Območje sprememb in dopolnitev OPPN se nanaša na parcele številka: 649/4, 649/5, 649/16, 649/17, 649/24, 649/12, 649/13, 649/15 vse v k. o. Podgorje. Pobudnik za izdelavo Sprememb in dopolnitev odloka o OPPN B23 Jata je lastnik zemljišč družba Jata Emona d.o.o.. Družba želi obstoječi izvedbeni akt spremeniti zaradi nemotenega razvoja v spremenjenih gospodarskih okoliščinah. Z novimi objekti (predvsem skladišča za embalažo, jajca in pakirana organska gnojila) se namerava pobudnik prilagoditi, potrebam po preglednem in urejenem skladišču embalaže za jedilna jajca, zahtevam dobre proizvodne prakse po ustreznih skladiščih nesortiranih jedilnih jajc, zahtevam distributerjev po pripravi komisioniranih pošiljk jedilnih jajc ter potrebam skladiščenja pakiranih organskih gnojil. Zato je potrebno veljavni odlok o OPPN B23 Jata spremeniti tako, da bo omogočena gradnja objektov, ki omogočajo izvajanje opisanih dejavnosti.

V preteklem tednu smo na Oddelek za urejanje prostora prejeli nekaj mnenj nosilcev urejanja prostora k drugemu mnenju k načrtovanim spremembam v predlogu Sprememb in dopolnitev OPN Kamnik št. 1. Spremembe v predlogu Sprememb in dopolnitev OPN Kamnik št. 1 se nanašajo na spremembe in dopolnitve določil posameznih členov odloka za celotno območje Občine Kamnik, posamezne popravke spremembe primarne namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v besedilni ali grafični obliki pa za posamezne enote urejanja prostora oziroma posamezne kartografske prikaze. V osnutku Sprememb in dopolnitev OPN Kamnik št. 1 ni sprememb namenske rabe iz primarne v stavbno ali obratno.

Na Oddelku smo v preteklem tednu imeli nekaj sestankov s bodočimi investitorji za pripravo OPPN. Na podlagi izvedenih sestankov ugotavljamo, da investitorji  OPPN-jev ne upoštevajo določil 200. člena OPN, ki določa, da Sklep o pričetku postopka OPPN sprejme župan na podlagi pobude, ki jo poda zainteresirani pobudnik za izdelavo OPPN. Pobuda obsega oceno stanja in jasen opis investicijske namere in se pripravi v tekstualnem in grafičnem delu. Na podlagi pobude občinska strokovna služba za urejanje prostora pripravi projektno nalogo, v kateri opredeli usmeritve, potrebne strokovne podlage in njihove podrobnejše vsebine v skladu s šestim odstavkom tega člena ter robne pogoje, ki jih mora upoštevati investitor v postopku priprave OPPN. Projektno nalogo Občina in investitor uskladita. Usklajena projektna naloga je del sklepa o pričetku postopka izdelave OPPN.

Pred pripravo ali v postopku priprave OPPN je treba pripraviti strokovne podlage, ki obsegajo najmanj:

  • analizo obstoječega fizičnega stanja na območju OPPN (prometna dostopnost, pozidanost, opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo, oblikovanje objektov in odprtih površin, javne površine, ipd.)
  • analizo obstoječega stanja pravnih režimov na območju OPPN in vplivnem območju,
  • analizo ustrezne stopnje opremljenosti z družbeno in oskrbno infrastrukturo,
  • zasnovo gradenj in prostorskih ureditev v območju OPPN glede na načrtovano investicijsko namero,
  • zasnovo prometnega urejanja in priključevanja na javno prometno omrežje,
  • zasnovo opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo,
  • na območjih, kjer je prisotna kulturna dediščina, posebne strokovne podlage v vsebini in obsegu, kot jih določa ta odlok in predpisi s področja varstva kulturne dediščine,
  • členitev na javne in zasebne površine,
  • vpliv načrtovanih gradenj na robna območja in na družbeno ter drugo javno infrastrukturo,
  • okoljske vplive načrtovanih gradenj (hrup, zrak, vode, zemljišča, ipd.).

V strokovnih podlagah za OPPN za stanovanjsko gradnjo je treba izdelati preveritev razpoložljivih kapacitet obstoječih vrtcev, šol in osnovnega zdravstva znotraj pripadajočih okolišev navedenih javnih storitev. Če občinska strokovna služba, pristojna za izobraževanje ali zdravstvo ugotovi, da so obstoječe kapacitete vrtcev, šol in osnovnega zdravstva, na katere gravitira nova stanovanjska gradnja, neustrezne, je treba na območju OPPN sočasno z gradnjo stanovanj zgraditi nove ali dodatne tovrstne objekte oziroma kapacitete.

Oddelek za razvoj in investicije

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je objavila Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji. Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji (RGS) za bančne kredite, ki jih RRA LUR kot izvajalec razpisuje na območju Osrednjeslovenske regije v sodelovanju z bankami. Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Osrednjeslovenski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Osrednja Slovenija (slednja obsega naslednje občine: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, MO Ljubljana, Logatec, Log – Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika).

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju. Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podjetja. Prijavni projekt vlagatelja mora izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo poslovanje. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov. Najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR, en vlagatelj ima lahko skupaj odobreno za največ 400.000,00 EUR garancij po Regijskih garancijskih shemah. Rok za oddajo prijav je od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15. 5. 2018.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA LUR: https://www.rralur.si/sl/projekti/regijska-garancijska-shema-v-osrednjeslovenski-regiji-0.

Zainteresirane lokalne upravičene prijavitelje/kreditojemalce pozivamo, da preučijo možnost prijave projektov na omenjeni razpis.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo