TeDni(K) Občine Kamnik (21.8.2017)

0
2024

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije pri Knjižnici Franceta Balantiča

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. d., je nadaljeval s sanacijo kanalizacije pri Knjižnici Franceta Balantiča. Obnovila se bo kanalizacija v dolžini 35 metrov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

OPPSZ se pogosto srečuje z vprašanji pripadajočega zemljišča, katerega rešuje Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (Uradni list RS, št. 34/17), ki določa pravila dveh posebnih nepravdnih postopkov, ki sta namenjena uskladitvi nepremičninskih evidenc z dejanskim stvarnopravnim položajem nepremičnin, in sicer pravila postopka za vzpostavitev etažne lastnine na stavbah, na katerih je etažna lastnina nastala pred 1. januarjem 2003, in pravila postopka za ugotovitev pripadajočega zemljišča k stavbam, ki so bile zgrajene pred 1. januarjem 2003, ki je stopil v veljavo z dnem, 19. 7. 2017. Z dnem uveljavitve tega zakona je prenehal veljati Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list RS, št. 45/08 in 59/11).

Postopek za ugotovitev pripadajočega zemljišča se lahko začne, če je bila stavba, h kateri se ugotavlja pripadajoče zemljišče, zgrajena pred 1. januarjem 2003, in če lastnik stavbe v zemljiški knjigi še nima vpisane lastninske pravice na njenem pripadajočem zemljišču. Pripadajoče zemljišče je tisto zemljišče, ki je bilo neposredno namenjeno ali potrebno za redno rabo stavbe in je postalo last lastnika stavbe na podlagi predpisov, veljavnih pred 1. januarjem 2003, kot so zlasti predpisi o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini ali predpisi, ki so urejali pravila o posledicah gradnje na tujem svetu, pravila etažne lastnine in pravila o vezanosti pravic na zemljišču na pravice na stavbi. Sodišče pri ugotovitvi obsega pripadajočega zemljišča upošteva zlasti katero zemljišče je bilo kot neposredno namenjeno ali potrebno za redno rabo stavbe načrtovano v prostorskih aktih ali določeno v upravnih dovoljenjih, na podlagi katerih je bila stavba zgrajena, ali opredeljeno v posamičnih pravnih aktih, na podlagi katerih je potekal pravni promet s stavbo ali njenimi deli, skupaj s spremljajočo dokumentacijo, kot na primer projektne rešitve, investicijska dokumentacija, obračuni pogodbene cene, zapisniki o ugotovitvi vrednosti stanovanj in podobno, katero zemljišče je v razmerju do stavbe predstavljalo dostopne poti, dovoze, parkirne prostore, prostore za smetnjake, prostore za igro in počitek, zelenice, zemljišče pod atriji in podobno, preteklo redno rabo zemljišča in merila in pogoje iz prostorskih aktov, ki so veljali od izgradnje stavbe pa do pridobitve lastninske pravice lastnika stavbe na pripadajočem zemljišču. Če ni dokazano drugače, se šteje, da je zemljišče, ki ga sodišče ugotovi po določbah prejšnjega člena, last lastnika stavbe. V predlogu mora upravičeni predlagatelj zahtevati ugotovitev obsega pripadajočega zemljišča k stavbi in imetnika lastninske pravice na njem, občina, na območju katere je stavba, pa lahko zaradi varovanja javnega interesa, ki ga mora verjetno izkazati, v postopku uveljavlja vse zahtevke, ki jih lahko uveljavljajo udeleženci po tem 47. členu zakona.

Oddelek za družbene dejavnosti

Dela v enoti Tinkara so potekala po terminskem planu, notranjost objekta je bila v preteklem tednu predana uporabniku. Izvajalec, Ural d.o.o., je zaključil z deli tudi na zunanjem delu objekta, danes bo potekal pregled in primopredaja izvedenih del.

Izvajalec LeAnže d..o.o. je zaključil z obnovo kotlovnice v POŠ Tunjice, primopredaja izvedenih del bo prav tako potekala danes. Ker so se ob neurju pojavile težave z zamakanjem v omenjeni objekt, ki niso povezane z obnovo kotlovnice,  bomo urgentno pristopili k izvedbi dodatnih del in preprečitvi ponovitve zamakanja.

Prejeli smo projekt za obnovo strojnih instalacij (ogrevanje) za objekt na Glavnem trgu 2. V tem tednu je dogovorjen sestanek, na katerem se bomo skupaj s solastnikoma podrobneje dogovorili o pričetku in obsegu sanacije.

Oddelek za urejanje prostora

.

“>Prejšnji teden so potekale priprave za organizacijo kolesarskega izleta po kolesarski poti od Snovika do Motnika. Zadnjo nedeljo v avgustu, 27. 8. 2017, bomo izvedli že enajsti kolesarski izlet, ki ga vsako leto organizirata Občina Kamnik in Športno društvo Motnik. Gre za rekreativno kolesarsko prireditev, ki je namenjena promociji kolesarjenja in predstavitvi kolesarskih poti v občini Kamnik.

Občina Kamnik vabi vse ljubitelje kolesarjenja, v nedeljo, 27. 8. 2017, da se nam pridružijo na kolesarskem izletu od Snovika do Motnika.

Oddelek za razvoj in investicije

MKGP je pred dnevi objavilo Javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017. Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov (ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij, ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi, izvedba agromelioracij, zaščita čebeljih panjev pred medvedi, ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup in postavitev namakalne opreme).

Razpis je namenjen dvigu produktivnosti, stroškovne učinkovitosti, higiene, kakovosti in dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, prilagoditvi kmetijskih gospodarstev nadstandardnim zahtevam dobrobiti živali ipd..

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 10.000.000 evrov, in sicer za enostavne naložbe do vključno 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe ter za zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe.

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge bosta potekala od 21. avgusta 2017 do vključno 29. novembra 2017 do 24. ure.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani MKGP: https://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1338

Zainteresirane lokalne upravičence vljudno pozivamo, da preučijo možnost prijave načrtovanih investicij na omenjeni razpis.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo