TeDni(K) Občine Kamnik (11.9.2017)

0
2195

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija JP št. 660093 Volčji Potok – Nova vas

Izvajalec del, EURO GRAD d.o.o., je nadaljeval s sanacijo javne poti št. 660093 v Volčjem Potoku. V sklopu sanacije ceste se bosta obnovili tudi fekalna in meteorna kanalizacija. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zaključena gradbena dela »Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje-Kamnik, II. faza od tehničnih pregledov do gostilne pri Slavki«

.

“>V začetku meseca septembra 2017, so se končala gradbena dela »Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje-Kamnik, II. faza od tehničnih pregledov do gostilne pri Slavki«. Dela v dolžini 850 metrov so obsegala: menjava voziščne konstrukcije, vgradnja kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnja tamponske plasti, vgradnja kabelske kanalizacije, izdelava drenažne kanalizacije, izgradnja ponikovalnice, izvedba ukrepa za umirjanje prometa, ureditev odvodnjavanja, izgradnja pločnika v delu ukrepa za umirjanje prometa, vgradnja nevezane nosilne asfaltne plasti, planiranje in humiziranje, postavitev javne razsvetljave in vgraditev zgornje obrabne plasti ter asfaltiranje bankin v širini 1 meter.

V sami projektni dokumentaciji za izvedbo del ni bila zajeta vgradnja kabelske kanalizacije v dolžini 835 metrov ter izdelava priključka kabelske kanalizacije v dolžini 90 metrov in podaljšanje trase obdelave za 20 metrov (navezave na obstoječe vozišče) zato se je vrednost investicije povečala, in sicer znaša končna vrednost z vključenim davkom na dodano vrednost 299.000 evrov. V času del je bila vzpostavljena delna in popolna zapora ceste.

Zaključena rekonstrukcijska dela »Ureditev  LC št. 161031 Smrečje v Črni- Gozd«

.

“>V ponedeljek, 4. septembra 2017, so se zaključila rekonstrukcijska dela »Ureditev  LC št. 161031 Smrečje v Črni- Gozd« na dveh najbolj poškodovanih odsekih. Dela so obsegala: rušenje obstoječega asfalta, zamenjava ustroja, ureditev odvodnjavanja in sanacija brežin. Kot protiprašno zaščito se je na nevezano nosilno plast tampona izvedela vezana zgornja nosilna plast iz obrabno in zaporne plasti asfalta v debelini 7 centimetrov. Vrednost projekta znaša 47.950 evrov. V času del je bila vzpostavljena popolna zapora ceste.

Oddelek za družbene dejavnosti

V spominskem parku na kamniških Žalah plapolajo nove zastave. Zaradi vandalizma je prišlo do poškodb na drogovih za obešanje zastav (vrvi porezane s poškodovanjem oziroma delnim uničenjem mehanizmov za obešanje), zastave pa so bile odtujene (ukradene). Uničevanje javne lastnine s strani neznanega storilca je podjetje KPK d.d. – upravljalec pokopališča Žale – prijavilo tudi na Policijsko postajo Kamnik.

II. faza obnove spominskega obeležja padlim v 1. svetovni vojni se počasi zaključuje. V teh dneh so se višinska gradbena dela sanacije oboka (slavoloka) dokončala, gradbeni oder in zaščitna mreža pa sta se odstranila. Nekaj sanacijskih del bo potrebno še izvršiti na obzidju pokopališča, obnova in namestitev svetilke, … .

V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik se nadaljuje z deli za obnovo sanitarij. Gre za temeljito prenovo obstoječih sanitarij, ki vključujejo nove inštalacije, zamenjavo keramike in sanitarne keramike. Nove sanitarije bodo preurejene tako, da bo možna uporaba tudi za invalide. Dela potekajo po načrtu, po terminskem planu se bodo zaključila do 20. 9. 2017.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je pristojen tudi za izdajanje soglasij za odmik od parcelne meje in izdajo cestnih soglasij. Pri izdaji cestnih soglasij in soglasij za odmik od parcelne meje se pogosto pojavljajo težave zaradi določitve parcelne meje, v primerih ko le te niso urejene in dokončne. Ureditev meje je določitev poteka meje parcele, s ciljem, da se meja v naravi uskladi s podatki v zemljiškem katastru. Urejamo lahko mejo parcele v celoti ali pa samo del meje. Meja parcele je pravno-formalno urejena z dokončno upravno odločbo o evidentiranju urejene meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo. Informacijo o urejeni meji lahko pridobimo na geodetski upravi, informativni vpogled pa je možen tudi na portalu Prostorski informacijski portal občin (PISO); https://www.geoprostor.net/PisoPortal/. Urejene in dokončne meje so osnova za določanje odmikov od parcelnih meja tudi od zemljišč, ki so v lasti Občine Kamnik. Sem sodijo tudi javne ceste. V primeru investitorjeve zahteve manjših odmikov bo Občina Kamnik od investitorja predhodno zahtevala prikaz meje v naravi, lahko pa tudi ureditev meje.

V okviru posameznih regionalnih agencij se poudarjajo projekti s področja trajnostne mobilnosti. Sem sodi tudi pospeševanje kolesarjenja, kot ene izmed oblik trajnostne mobilnosti. Sredstva so predvidena za izgradnjo kolesarske infrastrukture, predvsem daljinske kolesarske povezave z namenom uporabe kolesa za vsakodnevne migracije. Občina Kamnik se je skupaj z občinami severno od Ljubljane vključila v projekt daljinske kolesarske povezave, ki naj bi potekala med Kamnikom in Ljubljano. Za enkrat je projekt v fazi dogovorov med občinami in iskanju najkrajše kolesarske povezave. 

Oddelek za razvoj in investicije

Na Regionalno Razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) smo oddali dva dodatna projektna predloga in sicer »Zmanjšanje poplavne ogroženosti naselja Šmartno v Tuhinju« in »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana z odcepom Domžale ter Komenda, Vodice«. V okviru prvega predlaganega projekta želimo izboljšati poplavno ogroženost naselja Šmartno v Tuhinju, ki ga ogrožata Tuhinjščica in Nevljica. Jedro naselja, skupaj z osnovno šolo in gasilskim domom je bilo poplavljeno v letih 1990, 2007 in 2010. Prav tako je poplavno ogrožena pomembna državna cesta skozi Tuhinjsko dolino. V okviru projekta želimo celovito izboljšati poplavno nevarnost naselja, pri čemer bodo naslovljeni tako gradbeni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti vezani na izvedbo v okviru državnih pristojnosti, kakor tudi ukrepi na lokalni infrastrukturi in ne-gradbeni ukrepi, ki jih bomo izvajali v okviru občinskih pristojnosti. V sklop celovitih ukrepov spada tudi povezano spremljanje erozijskih procesov in zadrževanja na obeh vodotokih, saj lahko intenzivno sproščanje plavin izrazito poslabša poplavne razmere na območju naselja Šmartno.

S projektom »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana z odcepom Domžale ter Komenda, Vodice« želimo v prostor umestiti čim bolj direktno kolesarsko povezavo iz občin severno od Ljubljane proti Ljubljani. Ravninska lega vseh vključenih urbanih središč, predstavlja velik kolesarski potencial za dnevno mobilnost. Kljub posameznim manjšim odsekom urejenih kolesarskih povezav manjkajo številne ureditve, kolesarska mreža je nepovezana in ne zagotavlja varnega in hitrega dostopa na cilj. Za občine  severno od Ljubljane (Kamnik, Mengeš, Trzin, Domžale, Komenda, Vodice) so značilne velike dnevne migracije v Ljubljano, ki povzročajo močne prometne obremenitve predvsem z osebnimi vozili. Dnevno se vozi na delo ali šolanje iz severnega dela LUR v Ljubljano okoli 35.000 dnevnih migrantov.

Dne 5. 9. 2017 je bilo na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo male vrednosti za »Nakup podvozja gasilskega vozila – TRV«. Občina Kamnik vodi postopek javnega naročila po pooblastilu PGD Kamnik. Rok za oddajo ponudb je 15. 9. 2017.

Dne 7. 9. 2017 je bilo na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo male vrednosti za »Sanacijo JP 661011 Trebelno pri Palovčah«. Rok za oddajo ponudb je 19. 9. 2017.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo