TeDni(K) Občine Kamnik (18.9.2017)

0
2131

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija JP št. 660093 Volčji Potok – Nova vas

Izvajalec del, EURO GRAD d.o.o., je nadaljeval s sanacijo javne poti št. 660093 v Volčjem Potoku. V sklopu sanacije ceste se bosta obnovili tudi fekalna in meteorna kanalizacija.V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je dne 11. 9. 2017 objavila javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala »Kavarna Veronika« v najem. Občina namerava skleniti najemno razmerje za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja za 5 let. Izhodiščna najemnina znaša 375,00 EUR/mesec neto. Rok za oddajo ponudb je do vključno ponedeljka, 9. 10 2017, do 15. ure.

Razpisna dokumentacija je objavljena na uradni spletni strani Občine Kamnik, osebno jo lahko prevzamete v prostorih Občine, soba številka 19, in sicer vsak uradni delovni dan od 9. do 13. ure.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na gradu Zaprice smo imeli skupaj z izvajalcem, upravljalcem in strokovnim nadzorom uvedbo v delo za zamenjavo dotrajanih lesenih oken, ki na večih mestih zamakajo. Izvajalec bo do konca oktobra 2017 zamenjal 13 dotrajanih oken, in sicer skladno z kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, št. 35101-784/2017-2, z dne 8. 8. 2017.

Odzvali smo se povabilu Ministrstva za kulturo in Skupnosti občin Slovenije za udeležbo na skupni seji Komisije za kulturo, turizem in mladinsko politiko pri SOS, z namenom predstavitve primerov dobrih praks na omenjenem področju. Vodja Oddelka je udeležencem predstavila nekaj projektov, ki se odvijajo v občini in ki spodbujajo udejstvovanje mladih na področju kulture ter hkrati predstavljajo primere dobrih praks povezovanja javnih zavodov, nevladnih organizacij in drugih strokovnjakov. Trudili se bomo, da bi sodelovanje na tem področju še okrepili.

V mesecu septembru je svoje žlahtne sadove obrodila kamniška potomka mariborske Stare trte, najstarejše žlahtne vinske trte na svetu, sorte modra kavčina ali žametovka. Potomka trte z Lenta je leta 2006 svoje mesto dobila v Parku Evropa, za letošnjo trgatev pa je, tako kot vsako leto, poskrbel kamniški viničar Miro Sanabor.

Oddelek za razvoj in investicije

Javna naročila

Dne 11. 9. 2017 je bilo na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo male vrednosti za »Nabavo gasilskega vozila GV-1«. Občina Kamnik vodi postopek javnega naročila po pooblastilu PGD Srednja vas. Rok za oddajo ponudb je 21. 9. 2017.

Dne 11. 9. 2017 je bilo na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik prav tako objavljeno javno naročilo male vrednosti za »Rekonstrukcijo ceste LC 160121 Godič – Kršič – Brezje nad Kamnikom, I. faza od hš 29/b do odcepa za Kršič«. Rok za oddajo ponudb je 27. 9. 2017.

Projekt – Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp

V ponedeljek 11. 9. 2017, se je v prostorih Občine Kamnik odvijal uvodni sestanek projekta »Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp«. To je projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin, odobren na »1. Javnem razpisu za Podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«, ki ga je 30. 12. 2016 objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V projektu sodelujejo: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije in LAS Gorenjska košarica. Posredno so v projekt vključene občine Solčava, Luče, Ljubno, Kamnik, Cerklje, Preddvor in Jezersko. Projekt se je začel izvajati 1. 9. 2017 in se bo končal 31. 12.2 018.

Jeseni letos bo Jamarski klub Kamnik začel izvajati analize voda za 70 vodnih virov na območju Kamniško Savinjskih Alp. Želimo ugotoviti dejansko stanje kvalitete voda na območju Kamniško-Savinjskih Alp. Poleg fizikalno kemijskih analiz bodo opravljene tudi mikrobiološke analize in bioindikatorske analize podzemeljskih in izvirskih vrst živali (polži in raki). S to metodo se ugotavlja kvaliteta vode skozi daljše časovno obdobje.

Kamniško-Savinjske Alpe so izrednobogate z vodo, v podzemlju so velike vodne rezerve, ki jih lahko le približno ocenimo, vendar gre za desetine milijonov kubičnih metrov. Zaradi kraškega značaja površja, večina vode odteka v notranjost, na robovih dolin pa se pojavljajo kraški izviri. Zaradi geološke pestrosti so tu prav ekspertni primeri, kot na primer Presihajoči studenec, Železna voda, Litijev izvir (na Koroškem), Ankova slatina, hidrološki vozel pri Tomaževcu in podobno. Čeprav gre za relativno majhne izvire, pa le ti vseeno dovajajo  velike količine vode v glavne reke (Kamniška Bistrica, Kokra, Savinja, Bela- v Avstriji). Sicer menimo, da je zaradi relativne neposeljenosti območja velika večina voda še neonesnažena. Dejstvo pa je, da so nekateri izviri, v katere priteka voda iz turističnih območij kot na primer iz Velike planine (Lučnica) že onesnaženi. S projektom želimo osveščati prebivalce tega območja o pomembnosti ohranjanja čistosti voda. Tam, kjer se bo pokazalo, da voda ni najboljša pa stanje izboljšati.

Projekt OBST – Oživljanje bogastva sadjarske tradicije

.

“>Na 3. rok Javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija smo skupaj s partnerji ponovno predložili projekt OBST – Oživljanje Bogastva Sadjarske Tradicije. Projekt je bil oddan že na 1. in 2. rok in obakrat zelo dobro ocenjen (dobil je 81,5 točk od zahtevanih 60), vendar je imel status »odložen«. Projekt smo na podlagi priporočil SVRK dopolnili oziroma izboljšali.

.

“>Projekt OBST se ukvarja z ohranitvijo naravne in kulturne dediščine v povezavi s turističnim potencialom čezmejnega območja. Glavni cilj je ohranitev genskih virov in biološke pestrosti na čezmejnem območju s pomočjo trajnostne turistične ponudbe, ki je povezana s sadjarsko tradicijo območja. V projektu bomo partnerji razvili sonaravne turistične produkte, oblikovali bomo turistično destinacijo od Kamnika do Maribora, preko Labotske doline in Podjune v Celovec. Povezali bomo obstoječe in nove turistične prireditve in dogodke, povezane s sadjarstvom in trajnostno lokalno oskrbo skozi vse leto. Pospeševanje turizma skozi vse letne čase je glavni cilj turističnih politik, ki jih želimo udejanjiti skozi izvajanje projekta. Turistični programi, hkrati pa izpopolnitev genskih bank ter skrb zanje, bodo nastali v sodelovanju z deležniki, ki bodo proaktivno vključeni v zbiranje genskih virov, varovanje ter promocijo in razvoj destinacije.

Projektni partnerji so Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije- Kmetijsko gozdarski zavod Maribor – prijavitelj, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave – OE Maribor, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten, RV Südkärnten. Projekt bo trajal 3 leta, s predvidenim pričetkom spomladi 2018.

Oglasno sporočilo