TeDni(K) Občine Kamnik (25.9.2017)

0
2174

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija JP št. 660093 Volčji Potok – Nova vas

Izvajalec del, EURO GRAD d.o.o., je nadaljeval s sanacijo javne poti št. 660093 v Volčjem Potoku. V sklopu sanacije ceste se bosta obnovili tudi fekalna in meteorna kanalizacija. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Dela na Polčevi poti v zaključni fazi

Komunalno podjetje Kamnik, d.d. v teh dneh zaključuje obnovitvena dela na vodovodu na Polčevi poti mimo mekinjske cerkve, in sicer od križišča z regionalno cesto do odcepa ceste proti mrliški vežici. Na 130 metrov dolgi trasi je vkopana nova vodovodna cev PE DN 110 in postavljen  nadtalni hidrant. Izvedeni so vsi priključki s pripadajočimi vodovodnimi armaturami. Cesta je preplastena z novo asfaltno prevleko v celi širini na dolžini treh četrtin trase.

Celotno investicijo v vrednosti 34.400 evrov je financirala Občina Kamnik iz namenskih sredstev vodovodne omrežnine.

Oddelek za družbene dejavnosti

.

“>V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik je bil izveden prevzem del pri obnovi dotrajanih sanitarij. Sanitarije bodo sedaj lahko uporabljale tudi invalidne osebe. Vrednost investicije znaša slabih 36.000 evrov z ddv.

V prostorih Galerije Miha Maleš in Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik je izbrani najugodnejši izvajalec Inštalacije Borut Podjed s.p. pričel z ureditvijo centralnega ogrevanja. Stavba predstavlja leta 1980 obnovljeno staro meščansko hišo, ki se v celoti ogreva iz skupne kotlovnice, in sicer na zemeljski plin. Upravljalec kotlovnice je Petrol d.d. Ker smo ugotovili, da ena od treh vej v sistemu pušča, bomo napeljali nove nadometne veje centralnega ogrevanja. Vrednost investicije je 35.441,53 evrov.

Oddelek za razvoj in investicije

Občina Kamnik bo na podlagi sprejete Celostne prometne strategije upravičena do evropskih sredstev za izvedbo nekaterih ukrepov, ki bodo prispevali k trajnostni mobilnosti.

  • Predvideva se vzpostavitev poenotenega koncepta vzpostavitve omrežja varnih poti, v okviru katerega bi se odpravilo ovire za gibalno ovirane osebe. Občina namerava postati gibalno oviranim prijazno mesto. To pomeni, da mora biti mesto gibalno oviranim osebam dostopno, kakor tudi vse glavne javne ustanove.
  • Pripravlja se tudi projekt za vzpostavitev poenotenega koncepta parkirišč za kolesa v obliki pokritih kolesarnic ter stojal za kolesa na lokacijah, kjer je za to najbolj potrebno: avtobusna postaja, železniška postajališča, občinska stavba, knjižnica, cerkev, zdravstveni dom, šole, glasbena šola, športna dvorana, kulturni dom, bazen ipd. Predvidoma gre za 15-20 takšnih lokacij.
  • V pripravi je projekt razširitve parkirišča na končni železniški postaji Kamnik – Graben. Parkirišče bo opremljeno tudi s pokrito kolesarnico in urejenim dostopom za invalide.

Občina Kamnik je v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije v okviru projekta CityWalk programa Interreg Podonavje, v katerem sodeluje kot pilotna občina, izdelala brošuro s povzetkom aktivnosti in vizije projekta. Slednji je usmerjen v iskanje rešitev za zmanjšanje emisij in dvig kvalitete bivanja v podonavski regiji preko okrepljene vloge trajnostnih oblik mobilnosti, kot sta pešačenje in kolesarjenje. Gre za zahteven izziv, ki  sovpada z usmeritvami Celostne prometne strategije Občine Kamnik (CPS). Projektne aktivnosti, ki so usmerjene v ozaveščanje o trajnostnih oblikah mobilnosti in v odpravo morebitnih ovir zanje, bodo služile kot podpora ukrepom CPS. Ker se zavedamo, da so najboljše rešitve tiste, ki jih sooblikujejo posamezniki, na katere vplivajo, bomo v okviru omenjenega projekta 18. oktobra 2017 ob 17. uri organizirali 1. srečanje deležnikov projekta CityWalk, na katerem bo splošna in strokovna javnost lahko prispevala k rešitvam trajnostne mobilnosti v Kamniku.

Oglasno sporočilo