TeDni(K) Občine Kamnik (16.10.2017)

0
2035

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Komisija za oddajo poslovnega prostora – Kavarna Veronika v najem (v nadaljevanju: Komisija), je v torek, 10. 10. 2017, ob 9.30 uri izvedla javno odpiranje ponudb  – Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem »Kavarna Veronika«. 

Do izteka roka za oddajo ponudb, t.j. do 9. 10. 2017 do 15. ure,  je bilo na vložišče Občine Kamnik oddanih pet ponudb. Vse ponudbe so prispele pravočasno. Komisija bo v tem tednu končala z pregledom prispelih ponudb. O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni.

Oddelek za družbene dejavnosti

Preko javnih del smo na oddelku za družbene dejavnosti uredili spomenik v Veliki Lašni, ki predstavlja grobišče desetih borcev, padlih 25. decembra 1944 v boju z nemškim okupatorjem.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu organiziral sestanek z lastniki zemljišč na območju prostorske enote KA – 104 Šmarca. Namen sestanka je bil seznanitev lastnikov zemljišč s pobudo enega od lastnikov, ki želi na predmetnem območju pričeti z izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Na sestanku so bili lastniki zemljišč seznanjeni z veljavno zakonodajo, ki ureja postopek izdelave prostorskega akta ter s stališčem Občine Kamnik, da se predmetno območje obdeluje kot celota.

Prejšnji teden smo prejeli tudi zadnje mnenje k SD OPN št. 1. Na oddelku pripravljamo gradivo za obravnavo na novembrski seji Občinskega sveta.

V preteklem tednu smo pričeli z ureditvijo parcelnih meja v priobrežnem pasu reke Kamniške Bistrice, na območju severno od Kršmančevega parka do Polčeve poti. V naravi na tem delu že obstaja ozka steza, ki jo želimo razširiti in urediti na način kot je urejena pešpot na ostalih delih ob Kamniški Bistrici. V letošnjem letu načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije bo Občina Kamnik zaprosila za projektne pogoje in pravico graditi. Treba je pojasniti, da je tudi to zemljišče, po katerem je predvidena peš in kolesarska pot, v lasti Republike Slovenije.

Oddelek za razvoj in investicije

Predstavnika Oddelka za razvoj in investicije ter Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik sta se udeležila srečanja programske skupine Združenja zgodovinskih mest Slovenije, h kateremu je občina Kamnik pristopila v začetku junija 2016.

Sestanek je bil namenjen zlasti seznanitvi članic z vsebino letnega dogovora za promocijo in trženje turističnega produkta zgodovinska mesta, ki ga bosta za leto 2018 sklenili Slovenska turistična organizacije in Združenje zgodovinskih mest. Predlog partnerske pogodbe med drugim predvideva kratke promocijske filme vseh vključenih mest, pripravo in organizacijo študijskih tur za turistične operaterje in novinarje za italijanski trg, promocijo vseh članic združenja na nekaterih pomembnih turističnih sejmih ter predstavitev na osrednjem trgu v Bruslju. Udeleženci smo se seznanili tudi s predstavitvijo tržno komunikacijske zgodbe in nove spletne strani združenja.

Srečanja se je udeležil tudi direktor Zavoda kongresnoturistični urad Miha Kovačič, ki je predstavil delovanje kongresnega urada – posrednika med organizatorji poslovnih dogodkov in ponudniki storitev, in številne priložnosti za vključevanje lokalnih turističnih ponudnikov v kongresni  turizem, zlasti v t.i. Incentive srečanja – dogodke in potovanja za zaposlene, namenjena povečanju produktivnosti in motiviranosti zaposlenih ter posledično izboljšanju poslovnih rezultatov v podjetjih. Omenjeni motivacijski turizem predstavlja novo obliko turizma in obenem odlično poslovno priložnost za članice združenja.

Občina Kamnik je v sodelovanju partnerjema Zavodom Vezal in Noah Charney s.p. zasnovala predlog projekta »Revitalizacija Samostana Mekinje kot orodje za oživitev opuščenega objekta kulturne dediščine in krepitev zmogljivosti prebivalcev urbanih območij« ter ga za pridobitev nepovratnih sredstev za njegovo izvedbo prijavila na »Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad ESRR«,  ki ga je 4. 9. 2017 objavil Razvojni center Srca Slovenije d.o.o..

Projekt revitalizacije samostana Mekinje rešuje problematiko neizkoriščenih prostorskih kapacitet omenjenega objekta, hkrati pa z naborom kakovostnih, lokalni socialni problematiki prilagojenih vsebin, ki jih v tem prostoru primanjkuje, vzpostavlja prostor neformalnega druženja prebivalstva, namenjen izobraževanju, spodbujanju ustvarjalnosti, opolnomočenju zlasti ranljivih ciljnih skupin z znanjem in veščinami za kvalitetno življenje in socialno vključitev v okolje, medgeneracijskemu povezovanju, osebnostni rasti in krepitvi pripadnosti lokalnemu okolju. Revitalizacija samostana Mekinje vključuje preureditev dela pritličja samostanskega objekta, ki je od leta 1998  s posebnim aktom razglašen za kulturni spomenik, ter oblikovanje in izvedbo izobraževalnih in kulturnih vsebin – aktivnosti, namenjenih razvoju lokalnega prebivalstva.

Dne 2. 10 . 2017 je bila izdana Odločitev o oddaji javnega naročila za naročilo male vrednosti »Nakup gasilskega vozila GV-1«. Občina Kamnik v tem primeru vodi postopek javnega naročila po pooblastilu Prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas. Odločitev je, po preteku zakonsko določenega roka za pritožbe, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda najugodnejšemu ponudniku Svit – Zolar d.o.o.

Oglasno sporočilo