TeDni(K) Občine Kamnik (23.10.2017)

0
2132

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

.

“>T e D n i (K) ObčineV teh dneh Glavni trg v Kamniku pridobiva varnejšo in urejeno podobo, kar je eden izmed ključnih strateških projektov pri razvoju mestnega središča. Občanke in občani ter obiskovalci bodo s tem še nekoliko bolj varni v cestnem prometu.

S postavitvijo betonskih kock na površinah za pešce dajemo prostor pešcem in invalidom, s čimer jih deloma predelimo od prostora avtomobilov. Hkrati pa bodo v končni izvedbi omogočale tudi sedenje in drugo multifunkcionalno uporabo. Betonske kocke in klopi, ki bodo še postavljene v prihodnje, ne bodo predstavljale monotonega ritma, temveč posamezne naključne sklope. Izvedene so iz granulata pohorskega tonalita, s čimer smo želeli v prostor dodati lokalno noto.

Pri urejanju oblikovanja trga smo se navezovali na tri osnovna izhodišča. Prvo je povzemanje identitete srednjeveškega mesta in njegove zanimive geometrije, drugo je funkcionalnost, saj moramo mestu in mestnemu življenju zagotoviti čim boljše delovanje ter razvoj, tretji pa je ustvarjanje nove kamniške identitete, pri čemer smo uporabili umetniške elemente v javnem prostoru.

.

“>Oblikovanje Glavnega trga tako sledi ideji, da ta prostor ponovno postane trg in ne zgolj ulica ali cesta. S tem sledi globalnim smernicam trajnostnega razvoja mestnih središč. Pločevino umikamo prostoru za dogodke, umetnost, igro, pešcem, invalidom, obiskovalcem, turistom, lokalom in vsakodnevno življenje prebivalcev, kar se je že v več slovenskih mestih pokazalo kot dobra praksa. Naš cilj je, da bo Glavni trg našega mesta namenjen Kamničankam in Kamničanom in ne parkiranim avtomobilom.

.

“>Drugi razlog za tako odločitev pa je, da mesto Kamnik in predvsem njegovo srednjeveško jedro postavimo na zemljevid Slovenije, kot pomembno turistično destinacijo. Po mnenju stroke, avtomobili in parkirišča na tak trg ne sodijo. Že več različnih projektov in raziskav je pokazalo, zadnja med njimi je bila letošnja Celostna prometna strategija Občine Kamnik, da je v neposredni bližini mestnega središča dovolj parkirnih prostorov za dnevne potrebe obiskovalcev in stanovalcev.

Mestno središče v območju Glavnega trga je s tem projektom šele začelo svojo celostno prenovo, ki se bo odvijala v naslednjih obdobjih (Maistrova ulica, območje pred banko in Kavarno Veronika, Samčev prehod,…).

Oddelek za družbene dejavnosti

.

“>V torek, 24. oktobra 2017, se bo ob 19. uri v prostorih Knjižnice Franceta Balantiča odvijal pogovorni večer z dr. Noah Charneyem, kjer se mu bosta v pogovoru o psihiatriji in duševnih boleznih pridružili dve priznani slovenski psihiatrinji (dr. Zdenka Čebašek Travnik in Anica Mikuš Kos, dr.med.).

S strani Fidesa smo bili obveščeni, da je bil sprejet Sklep o nadaljevanju stavkovnih aktivnosti v okviru splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov, in sicer z dnem 27. novembra 2017 od 7. ure dalje.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost je bila podpisana pogodba z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, ki daje zeleno luč za začetek izvajanja programa “Učne delavnice”. Javno povabilo za izvajalce operacije “Učne delavnice” bo Zavod objavil v novembru. Namen Operacije je informiranje, motiviranje in podpora pri vključevanju brezposelnih oseb v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva. Delavnice bodo prispevale k aktivnemu vključevanju brezposelnih ranljivih skupin, ki potrebujejo poglobljeno obravnavo pri pridobivanju ključnih socialnih, poklicnih in delovnih kompetenc, preprečevanju socialne izključenosti in zmanjšanju revščine. Cilj je vključitev 1.000 oseb iz najbolj ranljive in najtežje zaposljive skupine brezposelnih. Za obdobje 2017-2022 znaša skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo, dobrih 16 milijonov evrov, od tega bo 12,9 milijona evrov prispeval Evropski socialni sklad. 

Posamezniki, državljani Republike Slovenije, ki so s svojim delom in izjemnimi dosežki na področju športa trajno prispevali k razvoju družbe in ugledu Republike Slovenije, in so uživalci pokojnine po splošnih predpisih (starostna pokojnina, invalidska pokojnina, pokojnina iz tujine) lahko uveljavljajo pravico do dodatka k pokojnini. Dodatek k pokojnini znaša najmanj 70 in največ 100 odstotkov razlike med pokojnino posameznika in zneskom starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe po splošnih predpisih. Več informacij je dostopnih na povezavi: https://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/10220/

Konec prejšnjega tedna smo opravili kvalitativni pregled objekta na Glavnem trgu 2, kjer smo uredili centralno ogrevanje v prostorih Galerije Miha Maleš ter Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. Izvajalec je končal dela v skladu s terminskim planom in pogodbo.

.

“>Občina Kamnik je v letu 2014 pridobila certifikat Mladim prijazna občina. Ker je veljavnost certifikata do leta 2018, smo se z Oddelkom za družbene dejavnosti sestali z Inštitutom za mladinsko politiko v Ajdovščini. Pokazali so nam stavbo, v kateri delujejo in prikazali dobro prakso na področju mladine po Sloveniji. Podali so nam tudi nekaj smernic, ki jih bomo lahko uporabili v strategiji razvoja na področju mladih v občini Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

.

“>Občina Kamnik je v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije v sredo, 18. oktobra 2017, organizirala 1. srečanje deležnikov projekta CityWalk programa Interreg Podonavje, v katerem Občina Kamnik sodeluje kot pilotna občina.

Na začetku srečanja so se udeleženci, strokovna javnost in zainteresirani občani, seznanili s projektom CityWalk (cilji in namen, partnerji, ključne aktivnosti) ter vlogo Kamnika kot pilotnega območja, na katerem bodo preizkušene rešitve, namenjene krepitvi trajnostnih oblik mobilnosti, zlasti pešačenja. 

.

“>V nadaljevanju je dr. Matej Ogrin, projektni ekspert za promet, izčrpno predstavil ključne ugotovitve na področju trajnostne mobilnosti na osnovi dokumenta Baseline study (Izhodiščna študija mobilnosti v Podonavju), ki je bil izoblikovan v okviru projekta CityWalk. Deležniki so na razumljiv način, podprt s številnimi praktičnimi primeri, spoznali, kaj so hoji prijazna mesta, kakšne so današnje težave mestnega prometa, zlasti javnega potniškega prometa, kakšni so stroški vzdrževanja prometne infrastrukture in voznih sredstev, negativni učinki v avtomobil usmerjenega prometnega sistema, pozitivni učinki prometnega sistema v mestih, ki so naklonjena hoji ter ključne izzive za pešačenje v mestih.

Sledila je živahna razprava, na kateri so deležniki izpostavili svoja stališča v zvezi z izzivi pešačenja in trajnostne mobilnosti v Kamniku ter predlagali številne ukrepe za reševanje omenjene problematike, zlasti za okrepitev pešačenja, ki ni rekreativne narave, temveč oblika gibanja občanov pri opravljanju vsakodnevnih opravkov v mestu.

Dogodek je sklenilo povabilo na Mednarodni simpozij projekta CityWalk, ki bo 28.11.2017 na Ptuju, in kjer bo med drugim predaval  JIM WALKER iz fundacije Walk21, vodilni svetovni promotor pešačenja. Več informacij o projektu in njegovih aktivnostih je na voljo na spletni strani projekta: www.interreg-danube.eu/citywalk in Facebook strani: @CityWalk.project (fb.me/CityWalk.project) ter pri kontaktni osebi na Oddelku za razvoj in investicije Katji Kunstelj: katja.kunstelj@kamnik.si, 8318 247).

Dne 5. 10 . 2017 je bila izdana Odločitev o oddaji javnega naročila za naročilo male vrednosti »Sanacija JP 661011 Trebelno pri Palovčah«. Odločitev je, po preteku zakonsko določenega roka za pritožbe, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda najugodnejšemu ponudniku Komunalno podjetje Kamnik d.d.

Dne 17. 10. 2017 je bila, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, z izbranim izvajalcem podpisana pogodba za  »Rekonstrukcijo ceste LC 160121 Godič – Kršič – Brezje nad Kamnikom, I. faza od hš 29/b Godič do odcepa za Kršič«. Pogodba je bila podpisana z najugodnejšim ponudnikom Komunalno podjetje Kamnik d.d., ki je bil izbran na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil v mesecu septembru.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo