TeDni(K) Občine Kamnik (30.10.2017)

0
2169

Oddelek za družbene dejavnosti

V zadnjih oktobrskih dnevih je bil na zgradbi Železniške postaje Kamnik očiščen medaljon Alojzu Prašnikarju in pod njim tudi nameščen nov napis.

.

“>V preteklem tednu se je izvajalo čiščenje bronaste skulpture in podstavka generalu Rudolfu Maistru z izvedbo impregnacije spomenika z mikrokristaličnim voskom. Grmovnice, ki so posajene okoli spomenika, so bile obrezane, v cvetlično gredico pa se je posadilo novo cvetje.

Zaključuje se zamenjava dotrajanih lesenih oken na gradu Zaprice. Pregled in prevzem izvedenih del bomo izvedli v prihodnje tednu (Občina, muzej, strokovni nadzor, izvajalec ter ZVKDS, OE Kranj).

Izvedena je bila uvedba v delo pri sanaciji pritličnih prostorov Maistrove hiše. Z izvajalcem, strokovnim nadzorom in župnikom smo dorekli še zadnje podrobnosti ob začetku del.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o uveljavljanju predkupne pravice občine. Izdali smo več potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe Finančne uprave Republike Slovenije. Slednje za odobritev pravnega posla saj mora Finančna uprava ugotoviti, kdaj se je namenska raba parcele spremenila, ker ta podatek bistveno vpliva na stopnjo davka za promet na nepremičnine.

Na Oddelku smo v preteklem tednu imeli več sestankov z bodočimi investitorji za pripravo OPPN. Na podlagi izvedenih sestankov ugotavljamo, da investitorji OPPN-jev ne upoštevajo določil 200. člena OPN, ki določa, da Sklep o pričetku postopka OPPN sprejme župan na podlagi pobude, ki jo poda zainteresirani pobudnik za izdelavo OPPN. Pobuda obsega oceno stanja in jasen opis investicijske namere ter se pripravi v tekstualnem in grafičnem delu. Na podlagi pobude občinska strokovna služba za urejanje prostora pripravi projektno nalogo, v kateri opredeli usmeritve, potrebne strokovne podlage in njihove podrobnejše vsebine v skladu s šestim odstavkom tega člena ter robne pogoje, ki jih mora upoštevati investitor v postopku priprave OPPN. Projektno nalogo Občina in investitor uskladita. Usklajena projektna naloga je del sklepa o pričetku postopka izdelave OPPN.

Pred pripravo ali v postopku priprave OPPN je treba pripraviti strokovne podlage, ki obsegajo najmanj:

  • analizo obstoječega fizičnega stanja na območju OPPN (prometna dostopnost, pozidanost, opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo, oblikovanje objektov in odprtih površin, javne površine, ipd.),
  • analizo obstoječega stanja pravnih režimov na območju OPPN in vplivnem območju,
  • analizo ustrezne stopnje opremljenosti z družbeno in oskrbno infrastrukturo,
  • zasnovo gradenj in prostorskih ureditev v območju OPPN glede na načrtovano investicijsko namero,
  • zasnovo prometnega urejanja in priključevanja na javno prometno omrežje,
  • zasnovo opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo,
  • na območjih, kjer je prisotna kulturna dediščina, posebne strokovne podlage v vsebini in obsegu, kot jih določa ta odlok in predpisi s področja varstva kulturne dediščine,
  • členitev na javne in zasebne površine,
  • vpliv načrtovanih gradenj na robna območja in na družbeno ter drugo javno infrastrukturo,
  • okoljske vplive načrtovanih gradenj (hrup, zrak, vode, zemljišča, ipd.).

V strokovnih podlagah za OPPN za stanovanjsko gradnjo je treba izdelati preveritev razpoložljivih kapacitet obstoječih vrtcev, šol in osnovnega zdravstva znotraj pripadajočih okolišev navedenih javnih storitev. Če občinska strokovna služba, pristojna za izobraževanje ali zdravstvo ugotovi, da so obstoječe kapacitete vrtcev, šol in osnovnega zdravstva, na katere gravitira nova stanovanjska gradnja, neustrezne, je treba na območju OPPN sočasno z gradnjo stanovanj zgraditi nove ali dodatne tovrstne objekte oziroma kapacitete.

Oddelek za razvoj in investicije

Predstavnika Oddelka za razvoj in investicije ter Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik sta se v sredo, 25. 10. 2017, udeležila srečanja programske skupine Združenja zgodovinskih mest Slovenije v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki. Sestanek je bil med drugim namenjen seznanitvi članic s končno vsebino letnega dogovora za promocijo in trženje turističnega produkta zgodovinska mesta, ki ga bosta za leto 2018 sklenili Slovenska turistična organizacije in Združenje zgodovinskih mest. Sledila je predstavitev poteka projekta »Digitalna zgodba mojega mesta«. Gre za projekt, pri katerem sodelujejo Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Občina Fermo iz Italije, Občina Topola iz Srbije in Muzeji radovljiške občine, in ki se ukvarja s kulturno dediščino malih zgodovinskih mest, ki predstavlja premalo izkoriščeno razvojno priložnost ter katere spoznavanje in prezentacija ne sledita sodobnim tehnologijam. Članice združenja so z namenom digitalizacije svoje dediščine v okviru omenjenega projekta zaprosile dijake srednjih šol, da se sprehodijo skozi mesta in posnamejo digitalno, gibljivo zgodbo svojega mesta, na način kot sami vidijo, doživljajo in dojemajo svoje mesto z bogato kulturno dediščino, dodajo pa lahko tudi zvok, glasbo, animacijo, različne efekte oziroma karkoli se jim zdi potrebno, da bodo mesto prikazali tako, kot ga vidijo sami. Nastali so odlični filmi, ki bodo združeni v skupno digitalno zgodbo – Filmski mozaik vseh 15 zgodovinskih mest, ki bo predstavljen ob pričetku Evropskega leta kulturne dediščine 2018, dostopen pa bo tudi na spletnih straneh članic Združenja. Srečanje smo sklenili z oblikovanjem predloga programa dela za leto 2018 ter pripravo na novembrsko skupščino združenja, direktor Galerije Božidar Jakac Goran Milovanović pa je predstavil pobudo o sodelovanju muzejev in galerij članic združenja pri okrepitvi vloge kulturne dediščine v turistični ponudbi vključenih mest.

Dne 16. 10. 2017 je bila izdana Odločitev o oddaji javnega naročila »Ureditev severnega dela pritličja Maistrove hiše v Kamniku«. Na naročilo sta, do roka za oddajo ponudb, prispeli dve ustrezni ponudbi. Odločitev je, po preteku zakonsko določenega roka za pritožbe, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda najugodnejšemu ponudniku Leanže d.o.o. iz Ljubljane.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo