400 evrov kazni za zapuščena vozila na javni površini občine Lukovica

0
2386

Na zadnji oktobrski seji občinskega sveta je bil sprejet Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Lukovica.

S sprejetim odlokom se določajo pogoji in način odstranjevanja, hrambe in predaje zapuščenih vozil oziroma nepravilno parkiranih vozil, ki predstavljajo oviro v cestnem prometu, ter uničenje neprevzetih zapuščenih vozil.

Kako bo potekala odstranitev zapuščenega vozila podrobno opisuje 3. člen: Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek za zapuščeno vozilo, na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo, s katero naloži lastniku zapuščenega vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe. En izvod odredbe iz prejšnjega odstavka tega člena se vroči pristojnemu izvajalcu, ki mora zapuščeno vozilo odstraniti najpozneje v roku treh dni po preteku roka, določenega lastniku zapuščenega vozila z odredbo, če ga lastnik v predpisanem roku ne odstrani sam.

4. člen določa, da pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek za odstranitev nepravilno parkiranega vozila na podlagi določb Zakona o pravilih cestnega prometa, odredi odstranitev oziroma odvoz vozila pristojnemu izvajalcu. Pristojni izvajalec je vozilo iz prejšnjega odstavka tega člena dolžan odstraniti nemudoma po prejemu odredbe.

V občini Lukovica je strošek odvoza in skladiščenja vozila ocenjena na 300 evrov, dodatno se plača še zakonsko določena kazen v višini 120 evrov. Če lastnik zapuščenega vozila le-tega ne prevzame v treh mesecih od dneva izdaje odredbe se vozilo lahko uniči ali proda.

Zaključimo torej s klicem, če ne želite biti ob dobrih 400 evrov pospravite zapuščena vozila tja kamor spadajo. V bližnji okolici se nahajata dva avtoodpada, ki sprejemata tudi odslužena vozila, Agent Vrhovec na Viru in Feštajn na Izlakah.

Občina Lukovica

Oglasno sporočilo