Slavnostna seja ob 20-letnici Gasilske zveze Mengeš

0
2641
V petek, 10. novembra 2017 je bil za gasilce Gasilske zveze Mengeš prazničen dan, saj smo v župnijskem domu v Mengšu s slavnostno sejo obeležili 20-letnico svojega delovanja. Slovesnost, ki jo je povezoval Miha Žargi, so poleg gasilk in gasilcev GZ Mengeš s svojim obiskom počastili visoki gostje, in sicer župan občine Mengeš Franc Jerič, predstavnik Sveta gasilske regije Ljubljana III Ivan Vidic, direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But in podpredsednik Gasilske zveze Slovenije Jože Derlink, ki so tudi nagovorili prisotne. Slovesnost so obiskali tudi poveljnik Štaba za civilno zaščito Občine Mengeš Franc Hribar, častni občan in starosta gasilstva v Mengšu Franc Blejc, predstavniki gasilskih zvez regije Ljubljana III in GZ Vodice, predstavnika Centra za zaščito in reševanje Domžale, mengeški gospod župnik Marko Košir, ravnatelj OŠ Mengeš Milan Burkeljca, ravnateljica Vrtca Mengeš Mateja Hribar Sicherl, predstavnika Policije Domžale ter predstavniki drugih društev, organizacij in donatorskih podjetij.
Z izvrstnim petjem je v kulturnem delu slovesnost polepšal pevski zbor vzgojiteljic Vrtca Mengeš Kalina pod vodstvom zborovodkinje Andreje Pirc, na violino pa je zaigrala mlada gasilka Patricija Sicherl.
Gasilska zveza Mengeš se je s priložnostno spominsko plaketo zahvalila svojim članom, ki so soustvarjali zgodovino zveze, prav tako pa tudi prisotnim gostom, ki so v dvajsetletnem obdobju z njo sodelovali, vsi pa so prejeli tudi knjigo Gasilska zveza Mengeš-20 let, ki predstavlja delo gasilske zveze med letoma 1997 in 2017. Ob tej priložnosti so se tudi gostje s spominskimi darili zahvalili za sodelovanje in izrekli dobre želje za prihodnost.
Za uspešno izvedeno slovesnost se ob tej priliki najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste k temu pripomogli, in sicer:
– gospodu župniku Marku Koširju za uporabo prostorov župnijskega doma;
– načrtovalcu scene arhitektu Antonu Bendu in njegovemu sodelavcu Petru Krušniku;
– skrbniku ozvočenja Juretu Jakliču;
– gasilkam in gasilcem za pripravo prostora;
– pevskemu zboru Kalina in zborovodkinji Andreji Pirc ter Patriciji Sicherl za izvedbo kulturnega programa;
– Gostinstvu Per za pripravo pogostitve;
– Donatorjem: Občini Mengeš, podjetju Filc d.o.o., Zavarovalnici Triglav in Tiskarni Rudolf T.P.P.A.;
– članom informativnega portala Domzalec.si za dokumentiranje slovesnosti.
Hvala tudi vsem, ki ste s svojo prisotnostjo počastili jubilejno slovesnost.
V nadaljevanju pa si lahko preberete opis 20-letnega dela Gasilske zveze Mengeš, ki ga je na slovesnosti predstavila dr. Mateja Jemec Tomazin:
Praznovanje 20-letnice delovanja Gasilske zveze Mengeš je pomembna obletnica na naši skupni samostojni poti, ki se je začela v letu 1997.
Ustanovni občni zbor Gasilske zveze Mengeš je potekal 21. marca 1997 v prostorih Kulturnega doma Mengeš. Spremembe organizacijske ravni, ki jo je spodbudila ustanovitev samostojne občine Mengeš, so zahtevale temeljite priprave na samostojno pot, k odločitvi pa je pripomoglo tudi dejstvo, da je v preteklosti med letoma 1955 do 1959 Gasilska zveza Mengeš že uspešno delovala, potem pa se je zaradi nove teritorialne razdelitve občin priključila Gasilski zvezi Domžale.
Z novimi Pravili gasilske službe so bile pristojnosti operativnega delovanja prenesene na občinska poveljstva, ki pa žal niso mogla odločati o vseh zadevah, ki jih je nalagal zakon. Gasilci v novoustanovljenih občinah smo pozivali Gasilsko zvezo Slovenije naj prilagodi svoja pravila, kar je omogočil sklep Plenuma leta 1996, ki je zagotovil legitimno pravico do samostojnega delovanja.
V takratnem Predsedstvu Gasilske zveze Domžale smo zato preučili predloge posameznih občin o njihovih željah in odločitvah,. Poveljstvo občine Mengeš je sprejelo sklep, da se ustanovi samostojna Gasilska zveza Mengeš, kar so podprla tudi društva na svojih občnih zborih. Predstavniki društev so podpisali Pogodbo o ustanovitvi zveze društev Gasilske zveze Mengeš, ki je takrat v svojih vrstah združevala preko 300 gasilcev, kadrovsko pa je bila dovolj usposobljena za samostojno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
V prvem letu delovanja Gasilske zveze Mengeš je bila z Občino Mengeš podpisana Pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe. Pogodba je bila v letu 2010 posodobljena in se vsako leto dopolnjuje z aneksi, ki določajo sredstva za nemoteno izvajanje naših nalog.
Drugi pomemben dokument je Operativni načrt javne gasilske službe Občine Mengeš, sprejet v letu 1998 in pozneje posodobljen zaradi sprememb v operativnih sestavih in tehnoloških novosti. Načrt poleg kadrovskih in tehničnih podatkov predstavlja tudi način aktiviranja gasilskih enot, izvajanje operativnih nalog in druge podrobnosti, zato predstavlja osnovo za sestavo načrtov zaščite in reševanja Občine Mengeš in tudi za nemoteno delovanje ReCO, kadar alarmira gasilce.
Še pomembnejši dokument za uspešno delo zveze je bil pripravljen na podlagi Meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Vseboval je opis dejanskega stanja gasilstva v občini Mengeš z opredeljenimi nalogami lokalne skupnosti in izvajalcev javne gasilske službe pri izobraževanju, zaščitni opremi in gasilskih vozilih za obdobje desetih let, ki je začel veljati marca 2001. Sledila je priprava Pogodbe o izpolnjevanju finančnih obveznosti nabave gasilskih vozil, ki je bila slavnostno podpisana med Občino Mengeš, Gasilsko zvezo Mengeš in prostovoljnimi gasilskimi društvi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole na gasilski prireditvi 23. junija 2001 v Loki pri Mengšu.
Na podlagi pogodbe je Občina Mengeš v desetih letih sofinancirala nabavo naslednjih vozil:
2003 PGD Topole                          GVV-2
2005 PGD Mengeš                         GVC 24/50
2008 PGD Loka pri Mengšu          GVC 16/25
Danes smo lahko ponosni na ustrezno usposobljeno operativno članstvo, ki s sodobno osebno in skupno zaščitno opremo ter gasilskimi vozili zagotavlja uspešno izvajanje vseh vrst nalog v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.
10. aprila 2003 smo razvili prapor Gasilske zveze Mengeš, katerega glavni pokrovitelj je bila Občina Mengeš. Prevzem prapora je omogočilo še 9 donatorjev za trakove in 43 donatorjev za zlate žebljičke.
Gasilske vrste moramo nenehno pomlajevati, zato dajemo velik poudarek vključevanju mladih. Delo z mladino vodijo komisije na nivoju zveze in društev, mlade pa združujejo pri najrazličnejših aktivnostih za pridobivanje veščin, na tekmovanjih in jih tako vodijo po poti do vstopa v članske vrste. Pri tem nam pomagajo starši, ki nam zaupajo svoje otroke, zelo dobro pa sodelujemo tudi z Osnovno šolo Mengeš in Vrtcem Mengeš.
Gasilci smo ponosni tudi na svoje članice, ki se vključujejo v delo gasilske organizacije tako pri vzgoji mladine, kot pri opravljanju vodstvenih funkcij , vse več pa je tudi operativnih gasilk, ki se enakovredno postavijo ob bok moškim kolegom.
Ne pozabljamo pa na tiste, ki so gasilsko pot prehodili pred nami in gradili tradicijo gasilstva. To so starejše gasilke in gasilci, ki so še vedno aktivni tako na tekmovalnem področju kot pri dejavnostih, ki pripomorejo k prepoznavnosti in napredku društev, zveze pa tudi občine.
Ves čas velik pomen dajemo izobraževanju, saj se zavedamo, da je le dobro usposobljen gasilec kos tudi najtežjim oblikam posredovanj. Letno je bilo opravljenih med 60 in 80 posredovanj od gašenja požarov, posredovanj ob prometnih nesrečah, različnih tehničnih intervencij, reševanj živali, do pomoči reševalcem, posredovanj ob naravnih nesrečah, prevozov pitne vode, izvajanj požarnih straž in druge pomoči občanom. Zaradi dobre operativne pripravljenosti gasilcev je bila večina posredovanj zelo uspešnih.
Gasilci zato potrebujemo ustrezno osebno in skupno zaščitno opremo, vozila in drugo gasilsko tehniko, pri čemer nam izjemno pomaga Občina Mengeš. Seveda pa morajo biti gasilci zdravi, zato skrbimo za redne zdravniške preglede operativnih gasilcev za delo v najtežjih pogojih, prav tako so gasilci zavarovani pri zdravstveni in nezgodni zavarovalnici.
Za vzdrževanje fizične pripravljenosti in osnovnega dela z orodjem in opremo so pomembna tudi gasilska tekmovanja in lahko se pohvalimo, da so naše tekmovalne ekipe redne udeleženke regijskih in državnih tekmovanj, kjer posegajo tudi po najvišjih mestih in se uvrščajo na mednarodna gasilska tekmovanja CTIF, poimenovana tudi gasilska olimpijada.
Poleg našega osnovnega dela pa je treba omeniti tudi ročno postavljanje mlajev ob različnih priložnostih, kar je privlačno tudi za širšo javnost, celo čezmejno, kamor so nas povabili zamejski Slovenci v Italiji, ki mlaje ob prvem maju postavljajo sicer strojno opremo. Z veseljem smo jih naučili našega načina postavljanja, za skupno postavljen mlaj v Jeremetišču pa smo udeleženci postavitve iz Gasilske zveze Mengeš prejeli celo glavno nagrado.
Gasilci smo prisotni tudi ob drugih dogodkih v kraju, na Florjanovih mašah in mašah na Mihaelovem sejmu, pa tudi na komemoracijah in žalnih slovesnostih.
Posebej moram omeniti dobro sodelovanje s Štabom za Civilno zaščito Občine Mengeš, saj štab skrbi tudi za dodatno opremljanje in usposabljanja, npr. tečaj za bolničarje in tečaj za delo na višini, prav tako pa sodelujemo na skupnih vajah, kar pripomore k boljši zaščiti občanov in njihovega premoženja.
Za nami je 20 let uspešnega dela, pri katerem se je članstvo povečalo na 739 gasilk in gasilcev, s katerimi smo v tem obdobju pridobili dragocene izkušnje za izvajanje nalog v prihodnosti.
Za uspešno prehojeno dvajsetletno pot je zaslužnih vrsta posameznikov, društev, podjetij in drugih organizacij, zato se zahvaljujem vsem gasilkam in gasilcem, ki so soustvarjali zgodovino Gasilske zveze Mengeš, še posebej tistim, ki so sodelovali v organih in komisijah zveze v vseh mandatih.
Posebna zahvala gre Osnovni šoli Mengeš in Vrtcu Mengeš za pomoč pri animaciji mladine za delo v gasilski organizaciji, saj s takšno obliko sodelovanja skupaj zagotavljamo vključevanje mladih za nadaljevanje humanitarnega poslanstva v prihodnje.
Zahvaljujemo se vsem društvom v občini Mengeš za pripravljenost sodelovati, prav tako pa tudi podjetjem in ustanovam, ki nam priskočijo na pomoč v finančni ali materialni obliki.
Hvala sosednjim gasilskim društvom, gasilskim zvezam v regiji Ljubljana III, Gasilski zvezi Slovenije in Upravi RS za zaščito in reševanje za uspešno sodelovanje in pomoč .
Ob koncu se še posebej zahvaljujemo tistim, ki so vseskozi zagotavljali pogoje za naše delo, to pa so člani občinskih svetov v dvajsetletnem obdobju, delavci občinske uprave, podžupani in seveda župani, ki so s svojim prispevkom pomembno vplivali na organiziranost in izvajanje javne gasilske službe v Občini Mengeš, zato naj se jim zahvalim tudi poimensko:
Janezu Peru, prvemu županu in pobudniku za ustanovitev samostojne Gasilske zveze Mengeš.
Mag. Tomažu Štebetu, dipl. ing., v njegovem mandatu je bil realiziran Načrt razvoja Gasilske zveze Mengeš.
Francu Jeriču, gasilcu, aktivnemu tekmovalcu in udeležencu gasilskih olimpijad, s katerim GZ Mengeš vstopa v realizacijo plana nabave vozil v desetletju, ki je pred nami.
Hvala pa tudi gostitelju današnje slovesnosti, gospodu Marku Koširju, novemu župniku, kateremu želimo dobro počutje med nami gasilci in uspešno opravljanje poslanstva v naši fari.
Še enkrat hvala vsem, ki nam na kakršenkoli način pomagate, da lahko mi pomagamo vam, zato vas pozdravljam z našim pozdravom NA POMOČ!
Mengeš, 10. november 2017, Janez Koncilija
.
Oglasno sporočilo